SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5639 Schriftelijke vraag nr. 4-5639

de Anne-Marie Lizin (Indépendant)

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Trafic des êtres humains - Travail forcé - Lutte - Politique européenne - Attitude de la Belgique Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van België 
________________
traite des êtres humains
esclavage
lutte contre le crime
mensenhandel
slavernij
misdaadbestrijding
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3497 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3497
________ ________
Question n° 4-5639 du 7 décembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-5639 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Une importante réunion a eu lieu à Bahreïn du 1er au 3 mars 2009 sur le thème du trafic des êtres humains et du travail forcé, qui a montré l’importance accrue du phénomène, et non sa diminution.

Que fait la Belgique à cet égard, en prévision de la remise à jour de la politique européenne contre la traite des êtres humains que prépare la Commission européenne?

 

In Bahrein heeft van 1 tot 3 maart 2009 een belangrijke vergadering plaatsgehad over het thema mensenhandel en dwangarbeid. Daarbij werd aangetoond dat de omvang van het fenomeen nog is toegenomen in plaats van af te nemen.

Welke acties onderneemt België met het oog op de bijstelling van het Europees beleid ter bestrijding van mensenhandel dat door de Europese Commissie wordt voorbereid?