SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 septembre 2009 2 september 2009
________________
Question écrite n° 4-3813 Schriftelijke vraag nr. 4-3813

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Nationalité belge - Déclaration de nationalité ou naturalisation - Port d'un prénom Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam 
________________
nationalité
naturalisation
nom de famille
droit civil
registre d'état civil
nationaliteit
naturalisatie
achternaam
burgerlijk recht
bevolkingsregister
________ ________
2/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
19/10/2009Antwoord
2/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
19/10/2009Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3812
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3812
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033
________ ________
Question n° 4-3813 du 2 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3813 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il est possible que des étrangers qui obtiennent la nationalité belge grâce à une déclaration de nationalité ou à une naturalisation ne portent aucun prénom. Pourtant, la loi belge impose le port d'un nom et d'un ou de plusieurs prénoms. Les fonctionnaires de l'État civil ne peuvent dès lors enregistrer aucun prénom.

Une solution potentielle réside dans la procédure de changement de nom mais elle est basée sur la bonne volonté du “nouveau Belge”. En outre, des droits d'enregistrement doivent être acquittés pour un changement de nom. De plus, entamer cette procédure requiert certains efforts. Le “nouveau Belge” ne voit pas non plus toujours la nécessité de l'adoption d'un prénom, étant donné que ce n'est pas d'usage dans son pays d'origine.

C'est pourquoi j'aimerais poser les questions suivantes au ministre.

1. Peut-il confirmer que chaque Belge doit porter un nom et un ou plusieurs prénoms? Le droit belge permet-il de ne porter qu'un nom?

2. Existe-t-il, pour les étrangers sans prénom qui deviennent belges, une autre possibilité d'adopter un prénom que la procédure de changement de nom?

3. Dispose-t-il d'une solution à ce problème?

4. Peut-il m'indiquer combien de “nouveaux Belges” ne portent qu'un nom ou ont été enregistrés en 2008 uniquement avec un nom?

 

Het is mogelijk dat vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verkrijgen via een nationaliteitsverklaring of naturalisatie geen voornaam dragen. Niettemin moet men naar het Belgisch recht een naam en één of meerdere voornamen dragen. De ambtenaren van Burgerlijke Stand worden dan ook geconfronteerd met de problematiek dat zij geen voornaam kunnen registreren.

Een mogelijke oplossing ligt in het de procedure tot naamsverandering, maar deze procedure is gebaseerd op de vrijwilligheid van de " nieuwe Belg ". Er moeten voor een naamsverandering ook registratierechten worden betaald. Daarenboven vraagt het toch enige inspanning om deze procedure aan te vatten. De " nieuwe Belg " heeft ook niet altijd een boodschap aan het aannemen van een voornaam, daar dit geen gebruik is in zijn land van herkomst.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen:

1. Kan hij bevestigen dat elke Belg een naam en één of meerdere voornamen moet dragen? Is het mogelijk om naar Belgisch recht enkel een naam te dragen?

2. Is er een andere mogelijkheid om een voornaam aan te nemen voor vreemdelingen zonder voornaam die Belg worden dan de procedure tot naamsverandering?

3. Heeft hij een oplossing voor het geschetste probleem?

4. Kan hij meedelen hoeveel " nieuwe Belgen " enkel een naam dragen of die in 2008 enkel geregistreerd werden met een naam?

 
Réponse reçue le 19 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

1. – 2. – 3. Les trois premières questions portent sur le nom, dont la législation y relative ne relève pas de mes compétences mais bien de celles du ministre de la Justice, auquel ces questions ont également été posées.

4. Je peux signaler à l'honorable membre qu'une consultation du Registre national montre qu'au total 12 918 « nouveaux Belges » portent seulement un nom (de famille). Trente de ces personnes ont été enregistrées au Registre national dans le courant de l'année 2008.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. – 2. – 3. De eerste drie vragen hebben betrekking op de naamgeving, waarvan de wetgeving niet onder mijn bevoegdheden valt, maar wel onder deze van de minister van Justitie, aan wie deze vragen eveneens werden gesteld.

4. Ik kan het geachte lid meedelen dat uit opvraging van het Rijksregister blijkt dat in totaal 12 918 “nieuwe Belgen” enkel maar een (familie)naam dragen. Van deze personen werden er dertig in de loop van het jaar 2008 geregistreerd in het Rijksregister.