SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
20 février 2008 20 februari 2008
________________
Question écrite n° 4-369 Schriftelijke vraag nr. 4-369

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Directive européenne 2003/9 relative à l’accueil - Transposition dans la législation belge (droit au travail pour les demandeurs d'asile) Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers) 
________________
directive (UE)
mesure nationale d'exécution
asile politique
demandeur d'asile
permis de travail
travailleur migrant
richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
politiek asiel
asielzoeker
werkvergunning
migrerende werknemer
________ ________
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
3/3/2008Antwoord
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
3/3/2008Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
________ ________
Question n° 4-369 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-369 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis la modification de la procédure d’asile, les demandeurs d’asile n’ont plus le droit de travailler pendant la durée de la procédure. Vu qu’aujourd’hui il n’existe aucun droit au travail pour les demandeurs d’asile, la réglementation belge actuelle viole la directive 2003/9 relative à l’accueil qui devait être transposée pour le 6 février 2005.

Le ministre a récemment déclaré qu’un arrêté royal serait préparé afin d’autoriser les demandeurs d’asile à travailler pendant la durée de la procédure d’asile.

J’aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :

Quel délai le ministre propose-t-il pour rendre la législation belge conforme à la directive 2003/9 relative à l’accueil ?

Y a-t-il également un accord avec le ministre des Pensions et de l’Intégration sociale sur la cotisation que le demandeur d’asile devrait payer lorsqu’il travaille ?

 

Sinds de wijziging van de asielprocedure bestaat er geen recht meer voor asielzoekers om te werken tijdens de duur van de procedure. Aangezien er heden geen recht op werk bestaat voor asielzoekers, schendt de huidige Belgische regelgeving de opvangrichtlijn 2003/9 die tegen 6 februari 2005 diende omgezet te worden.

De geachte minister verklaarde recentelijk dat een koninklijk besluit voorbereid zou worden dat asielzoekers tijdens de duur van de asielprocedure zou toelaten om te werken.

Graag had ik van een antwoord gekregen op de volgende vragen:

Welke termijn stelt de geachte minister voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de opvangrichtlijn 2003/9?

Is er ook al een akkoord met de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over de bijdrage die de werkende asielzoeker zou moeten betalen?

 
Réponse reçue le 3 mars 2008 : Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

En réponse à la question de l'honorable membre, je l'informe que sa question ne relève pas de mes compétences, mais de celles de mon collègue, le ministre de l'Emploi, Josly Piette (question écrite n° 4-370).

In antwoord op haar vraag, kan ik het geachte lid meedelen dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Werk, Josly Piette (schriftelijke vraag nr. 4-370).