Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-370

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Werk

Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)

richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
politiek asiel
werkvergunning
migrerende werknemer
asielzoeker

Chronologie

20/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
20/3/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-369
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90

Vraag nr. 4-370 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wijziging van de asielprocedure bestaat er geen recht meer voor asielzoekers om te werken tijdens de duur van de procedure. Aangezien er heden geen recht op werk bestaat voor asielzoekers, schendt de huidige Belgische regelgeving de opvangrichtlijn 2003/9 die tegen 6†februari†2005 diende omgezet te worden.

De geachte minister verklaarde recentelijk dat een koninklijk besluit voorbereid zou worden dat asielzoekers tijdens de duur van de asielprocedure zou toelaten om te werken.

Graag had ik van een antwoord gekregen op de volgende vragen:

Welke termijn stelt de geachte minister voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de opvangrichtlijn 2003/9?

Is er ook al een akkoord met de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over de bijdrage die de werkende asielzoeker zou moeten betalen?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2008 :

Hieronder vindt u het antwoord op de gestelde vraag.

De richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de Lidstaten, verklaart in zijn artikel 11.2, dat de Lidstaten toegang tot de arbeidsmarkt moeten geven aan de asielzoekers als er geen beslissing werd genomen in eerste aanleg ťťn jaar na indiening van het asielverzoek.

Er is een ontwerp van koninklijk besluit klaar dat voorziet in de afgifte van een arbeidskaart C voor asielzoekers die hun verzoek, in het kader van de nieuwe asielprocedure, sedert minstens zes maanden hebben ingediend. Dit ontwerp zal de komende dagen naar de Ministerraad worden verzonden.

Dit ontwerp kreeg reeds het akkoord van de Inspecteur van FinanciŽn en van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Minister Dupont bereidt ook een ontwerptekst voor die de modaliteiten beoogt voor de terugbetaling van materiŽle hulp aan die asielzoekers die een loon ontvangen.