SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
29 octobre 2008 29 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1924 Schriftelijke vraag nr. 4-1924

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

van Pol Van Den Driessche (CD&V)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________________
Permis de conduire - Prolongement en cas de maladie - Redevance - Suppression Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing 
________________
permis de conduire
maladie cardio-vasculaire
diabète
parafiscalité
examen médical
rijbewijs
hart- en vaatziekte
diabetes
parafiscale heffing
medisch onderzoek
________ ________
29/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
13/11/2008Antwoord
29/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
13/11/2008Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1923 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1923
________ ________
Question n° 4-1924 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1924 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire définit les modalités d’octroi d’une attestation d’aptitude aux conducteurs souffrant d’une affection médicale.

Parallèlement au contrôle médical prévu pour les permis de conduire du groupe 2 (C et D), certains conducteurs du groupe 1 (A et B) doivent également, pour raisons médicales, présenter une attestation d’aptitude. Ainsi, les diabétiques et certains patients cardiaques doivent-ils subir un examen médical périodique pour leur permis de conduire A et B.

L’arrêté royal prévoit également que les conducteurs de moins de 48 ans reçoivent un permis de conduire d’une validité de cinq ans. Les personnes plus âgées reçoivent un permis de conduire pour trois ans seulement. Pour certains groupes médicaux, la durée du permis de conduire est toujours limitée à trois ans, si bien que l’on doit redemander un nouveau permis tous les trois ans.

Les villes et communes réclament une redevance lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de conduire. La commune est libre de fixer le montant de cette redevance, étant entendu qu’un droit fixe doit être reversé au Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports, sous le contrôle du SPF Finances.

Quelques villes et communes examinent actuellement la possibilité d'accorder la gratuité pour le renouvellement, pour raisons médicales, du permis de conduire du groupe 1.

Ceci n'est toutefois envisageable que si les communes et villes ne doivent plus reverser une partie de cette redevance à l’État.

L’autorité fédérale peut-elle supprimer la redevance pour la prolongation, pour raisons médicales, d’un permis de conduire du groupe 1 ? Il s'agit souvent de personnes qui éprouvent déjà des difficultés. Cette redevance fédérale semble être surtout une tracasserie qui ne contribue pas non plus de manière fondamentale à maintenir le budget fédéral en équilibre.

 

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 inzake het rijbewijs bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van een rijgeschiktheidsattest aan bestuurders met een medische aandoening.

Naast de gebruikelijke medische controle voor rijbewijzen uit de groep 2 (C en D), moeten sommige bestuurders op basis van medische redenen ook voor rijbewijzen uit de groep 1 (A en B) een rijgeschiktheidsattest voorleggen. Zo moeten diabetici en bepaalde hartpatiënten voor hun rijbewijs A en B een periodieke medisch onderzoek ondergaan.

Het koninklijk besluit bepaalt ook dat bestuurders jonger dan 48 jaar een rijbewijs krijgen met een geldigheid van vijf jaar; wie ouder is krijgt slecht voor drie jaar een rijbewijs. Voor bepaalde medische groepen is de duur van het rijbewijs steeds beperkt tot drie jaar, zodat men om de drie jaar een nieuw rijbewijs dient te halen.

Bij de aflevering of de vernieuwing van een rijbewijs innen de steden en gemeenten een retributie. Die retributie kan vrij door de gemeente worden bepaald, met dien verstande dat een vast recht dient doorgestort te worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, met controle door de FOD Financiën.

Enkele steden en gemeenten onderzoeken nu de mogelijkheid om de vernieuwing van het rijbewijs omwille van medische redenen uit de groep 1 kosteloos te maken.

Dat kan echter alleen maar als het deel dat de gemeenten en de steden naar de federale overheid moeten doorstorten niet langer wordt opgelegd.

Kan de federale overheid de retributie afschaffen voor de verlening omwille van medische redenen van een rijbewijs uit de groep 1 ? Het gaat immers om mensen die het vaak al moeilijk hebben. Deze federale retributie lijkt vooral op een pestbelasting die ook niet fundamenteel bijdraagt tot het in evenwicht houden van de federale begroting.

 
Réponse reçue le 13 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

Je comprends parfaitement le problème que vous avez évoqué.

Des personnes souffrant d’une maladie spécifique telle que le diabète, l’épilepsie, une maladie neurologique et autres, doivent en effet faire prolonger ou renouveler leurs permis de conduire à intervalles réguliers, ce qui chaque fois donne en principe lieu à une rétribution.

Il va de soi que le but recherché n’est pas d’infliger des coûts administratifs supplémentaires à ces personnes.

Dès lors, je demanderai à mon administration d’examiner de quelle façon peut être répondu au problème ou s’il y a une possibilité de supprimer la rétribution dans des cas pareils.

Ik kan ten volle begrip opbrengen voor het door u aangehaalde probleem.

Personen met een bepaalde medische aandoening zoals diabetes, epilepsie, een neurologische aandoening, enz., moeten inderdaad op geregelde tijdstippen hun rijbewijs laten verlengen of hernieuwen, waarvoor in principe telkens een retributie is verschuldigd.

Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om mensen die om medische redenen hun rijbewijs op regelmatige tijdstippen moeten vernieuwen op te zadelen met extra administratieve kosten.

Ik zal mijn administratie dan ook laten onderzoeken op welke manier aan dit probleem kan worden tegemoet gekomen en of er een mogelijkheid bestaat om de retributie in dergelijke gevallen af te schaffen.