BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8370

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen
________
luchtvaartindustrie
steun aan de industrie
toezicht op overheidssteun
overheidssteun
________
28/2/2013 Verzending vraag
2/4/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8371
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8370 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de verschillende Airbusprogramma's kreeg een aantal ondernemingen aanzienlijke overheidssteun. De contracten in dat verband leggen nauwkeurig omschreven informatieverplichtingen op aan de begunstigde ondernemingen. Door middel van periodieke verslagen moeten de bedrijven verantwoording afleggen over het verloop van het project. De administratie moet de rapporten in principe jaarlijks vr een welbepaald tijdstip ontvangen. Meestal is dat 31 maart. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt echter dat die verplichte periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan de administratie werden bezorgd. Het Rekenhof stelt ook vast dat de administratie de ondernemingen niet systematisch aan hun informatieplicht herinnert als zij in gebreke blijven. Daardoor is die contractuele informatieplicht een stille dood gestorven.

1) Waarom werd niet nauwkeuriger toegezien op de naleving van de informatieverplichtingen van de begunstigde bedrijven?

2) Welke van die bedrijven zijn hun informatieverplichtingen volledig nagekomen? Welke hebben dat slechts gedeeltelijk of laattijdig gedaan, en welke helemaal niet?

3) Worden er nog maatregelen genomen om de ontbrekende informatie nog op te vragen? Voor welke projecten is dat nog relevant?

Antwoord ontvangen op 2 april 2013 :

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

Eerst en vooral wens ik op te merken dat het Rapport van het Rekenhof niet stelt dat “…die verplichte periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan de administratie werden bezorgd”. Deze formulering laat veronderstellen dat geen enkel periodiek verslag op tijd aan de Administratie wordt bezorgd. In tegendeel, het verslag van het Rekenhof stelt dat “Uit het onderzoek blijkt dat periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan de administratie werden bezorgd.”, hetgeen zeker niet wil zeggen dat de Administratie helemaal geen rapporten ontvangt.

In tegendeel, voor de laatste negenendertig betoelagingsdossiers werden van honderd en drie vereiste vooruitgangsverslagen slechts dertien nog niet ontvangen.

1. Ik meen dat, zoals hoger geschetst, de naleving van de informatieverplichting inderdaad niet volledig is, maar toch bijna 90 % bedraagt.

2. Namen van de betrokken bedrijven worden omwille van begrijpelijke redenen, niet verstrekt.

3. Ik heb in dat kader volgende beslissingen genomen:

  • eind maart van ieder jaar zal een vergadering plaatsvinden tussen de bevoegde diensten binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie om te bepalen welke firma’s prioritair moeten worden gecontroleerd. Daartoe zal een jaarlijkse planning worden opgesteld voor de controles bij de firma’s. Deze controles zullen naargelang de voortgang van het project naast de aanvaardbare kosten, ook het zakencijfer betreffen dat uit het project voortvloeit ;

  • bij deze controles zal, voor wat betreft de technisch/wetenschappelijke aspecten, de aanwezigheid gevraagd worden van een ambtenaar van de POD Wetenschapsbeleid ;

  • er zal door mijn Departement actie genomen worden om op het niveau van het Federaal Luchtvaartplatform een permanente globale overzichtstabel op te maken en up-to-date te houden.