BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7308

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
________
gereduceerde prijs
armoede
sociale rechten
sociale uitkering
sociaal achtergestelde groep
________
22/11/2012 Verzending vraag
14/1/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7308 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat rechten van burgers worden pas toegekend na een administratieve procedure waarbij het inkomen en/of het vermogen van de burgers wordt berekend en onderzocht. Dat betekent voor de burger heel wat administratieve beslommeringen en vaak brengt het ook heel wat emoties met zich: schaamte, schuld, onbegripÖ Door rechten automatisch toe te kennen kunnen die administratieve procedures eenvoudiger en aangenamer worden voor de burger.

De federale regering engageert zich in het federale regeerakkoord 2011-2014 om, inzake de strijd tegen sociale uitsluiting en voor maatschappelijke integratie, "overal waar mogelijk de automatische opening van sociale rechten van het type "sociaal tarief" voor personen die aan de voorwaarden voldoen (onder meer energie, water, communicatie, NMBS) te versnellen. Zij zal de uitwisseling van informatie terzake aanmoedigen en voldoende communiceren over de sociale rechten toegekend aan de begunstigden." Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block bevestigde dit engagement eveneens in haar Algemene Beleidsnota van 12 januari 2012.

Ook in het Federaal Plan Armoedebestrijding (FPA) lezen we dat de federale regering bereid is om de overheidsdiensten toegankelijker te maken voor de burgers: "De overheidsdiensten toegankelijk maken voor alle burgers houdt dus in dat de meest kwetsbare burgers worden geÔdentificeerd en dat de rechten waarop ze aanspraak kunnen maken automatisch worden toegekend." Uit verschillende acties van het FPA blijkt dat die automatische toekenning van rechten op verschillende domeinen een plaats zal krijgen: een sociaal tarief voor energieleveringen (actie 32), efficiŽntere informatieverwerving bij de werking van de DAVO (actie 50), snellere en eenvoudige toekenning van de verhoogde tegemoetkoming van ziekteverzekering (actie 78)Ö

De Vlaamse regering gelast alle Vlaamse ministers om hun betrokken administraties op te dragen om waar nodig voorstellen tot aanpassing uit te werken om de automatische toekenning van rechten op hun respectieve beleidsdomein te verwezenlijken. Via deze maatregel wordt verzekerd dat elk departement toegankelijk is voor alle burgers en dat de rechten automatisch worden toegekend aan elke burger die er recht op heeft. Er wordt met andere woorden voor een integrale aanpak geopteerd. Binnen de federale regering is een dergelijke maatregel echter nog niet terug te vinden.

Graag had ik van de minister/staatssecretaris vernomen:

1) Wat wordt binnen het federale beleid specifiek verstaan onder een "automatische toekenning van rechten"? Uit welke verschillende maatregelen en aspecten bestaat die automatische toekenning?

2) Op welke manier wordt momenteel verzekerd dat elke federale minister of staatssecretaris erover waakt dat de rechten binnen zijn beleidsdomein automatisch worden toegekend? Indien hierrond nog geen maatregel bestaat, zal zo'n maatregel worden genomen? Waarom wel/niet?

3) Op welke beleidsdomeinen worden rechten automatisch toegekend? Graag een overzicht van alle rechten die automatisch worden toegekend per beleidsdomein onder de bevoegdheid van de betreffende minister/staatssecretaris.

4) Wordt bij de beleidsdomeinen waarbij de automatische toekenning van rechten reeds wordt gehanteerd een evaluatie uitgevoerd inzake de toegankelijkheid van administratieve procedures, de tevredenheid van de burger en de efficiŽntie van de automatische toekenning?

Zo ja, wanneer wordt ze uitgevoerd? Hoe krijgt de evaluatie vorm en hoe wordt ze georganiseerd? Wat zijn de resultaten van de evaluatie?

Zo neen, waarom niet? Zal een evaluatie worden gepland? Wanneer?

5) Op welke manier geeft de minister/staatssecretaris de diensten onder zijn/haar bevoegdheid de mogelijkheid om de nodige informatie voor de administratieve procedure te verkrijgen zonder dat zij dit moeten opvragen aan de burger? Op welke manier worden de kwetsbare burgers en/of de burgers die aanspraak kunnen maken op een bepaald recht geÔdentificeerd?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2013 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie is in eerste instantie een tweedelijnsorganisatie die ten dienste staat van alle FOD's en Programmatorische Overheidsdiensten (POD's). Het antwoord betreft dan ook enkel de activiteiten van Selor.

Selor is de toegangspoort bij de zoektocht naar een job bij de federale overheid. Daarom hecht Selor veel belang aan de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van informatie waarbij efficiëntie voor de kandidaat centraal staat.

Selor wil dat de overheid een weerspiegeling is van onze moderne samenleving met haar rijkdom aan diversiteit.

Selor garandeert een objectieve selectieprocedure. Selor selecteert enkel op competenties. Huidskleur, afkomst, vermogen, loon, geslacht, geloofsovertuiging, handicap, spelen geen rol bij het evalueren van competenties.

Voorbeelden van laagdrempeligheid en toegankelijkheid van informatie zijn legio. Alle kandidaten moeten maar één keer het online cv invullen, diploma opladen en nadien kan met een eenvoudige muisklik gesolliciteerd worden voor alle functies. Voor kandidaten die geen internet ter beschikking hebben en eventueel begeleiding nodig hebben kan het Selor infocentrum een uitkomst bieden. Iedere dag zijn er drie pc’s beschikbaar en kan een medewerker van Selor begeleiding bieden.

Om een lokale en eenvoudige toegang te verzekeren bouwt Selor in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), FOREM, Actiris een netwerk van Selorpunten uit waar kandidaten terecht kunnen voor persoonlijke begeleiding, toegang tot internet en de Selor account.

Burgers kunnen Selor gemakkelijk bereiken. In de footer onderaan de Selor website staat praktische info en het gratis infonummer.

Voor kandidaten met handicap worden rechten automatisch toegekend voor redelijke aanpassingen voor elke selectie nadat de kandidaat eenmalig zijn dossier ingevuld heeft en een attest opgeladen heeft. De kandidaat kan ook telkens op Selor beroep doen om hem bijvoorbeeld te helpen met het opladen van een document. Sociale rechten worden zoveel als mogelijk vermeld op de website. Bijvoorbeeld bij de doelgroep kansarmoede wordt automatisch naar VDAB of FOREM doorverwezen voor een goedkoop treinticket.

Een ervaringsdeskundige in de armoede is aangesteld om Selor attent te maken op de problematiek van personen in kansarmoede. Enkele voorbeelden van taken zijn: via info werkzoekenden te informeren over werk bij de overheid, de kort geschoolde werknemers van Selor zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie van Selor, erop letten dat de taal van Selor duidelijk is. Via getuigenissen en communicatieacties zoals “de reflex” stimuleert Selor kandidaten om de website zoveel mogelijk te raadplegen.