BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
10 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-544

de Louis Ide (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Internering - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Aantal behandelde dossiers
________
sociaal verweer
opname in psychiatrische kliniek
officiŽle statistiek
________
10/12/2010Verzending vraag
17/3/2011Herkwalificatie
22/3/2011Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-681
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-544 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het dossier inzake de interneringen ligt me na aan het hart, want als arts beschouw ik geÔnterneerden als patiŽnten. Dat ontslaat hen echter niet van de verantwoordelijkheid die ze moeten opnemen wegens het plegen van bepaalde daden. Iemand die geÔnterneerd wordt, verdient een behandeling met het oog op de re-integratie in de maatschappij. Daarom is het goed een stand van zaken op te maken van de prestaties van de Commissies tot bescherming van de Maatschappij (CMB).

Daarom heb ik volgende vragen:

1) Kan de minister mij het aantal behandelde dossiers geven per jaar, sinds de oprichting van de CMB's en dit uitgesplitst per CMB (Gent, Antwerpen, Ö)?

2) Kan zij voor elk van die CMB's, per jaar (vanaf het ontstaan van de CMB's) het aantal dossiers geven van de geÔnterneerden die werden gere-integreerd in de maatschappij, die in de gevangenis verblijven of opgenomen zijn in een gespecialiseerde geneeskundige instelling op grond van een beslissing van de CMB's?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2011 :

Ik deel u mee dat deze materie niet tot mijn bevoegdheid behoort maar wel tot deze van mijn collega de minister van Justitie.