BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5272

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
________
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
23/4/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3414
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5272 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

1. In 2010 heb ik de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen geen advies gevraagd of opdracht gegeven, bij toepassing van koninklijk besluit van 4 april 2003. Het feit dat de regering in lopende zaken regeerde ligt hiervoor aan de basis.

2. Er is in de loop van het jaar 2010 geen vorm van samenwerking of overleg geweest tussen mijn diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen

3. Voor de uitvoering van de wet betreffende gender mainstreaming (12 januari 2007) werden bij de beleidscel twee deelnemers (1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid) aangesteld voor de interdepartementale coördinatiegroep (koninklijk besluit van 26 januari 2010). Deze vertegenwoordigers hebben zopas de verplichte opleiding hierover in het derde kwartaal van het lopende jaar gevolgd.