BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4409

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland
________
natuurreservaat
brand
brandbestrijding
wederzijdse bijstand
________
23/12/2011 Verzending vraag
20/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2951
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4409 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind mei 2011 verwoestte een brand ongeveer 600 hectaren in de Kalmthoutse heide, veruit de grootste ramp die het waardevolle natuurgebied ooit trof. Zoals men na elke ramp van deze omvang mag verwachten, werd een evaluatie aangekondigd, zodat de nodige lessen en conclusies kunnen worden getrokken.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Heeft de beloofde evaluatie ondertussen plaatsgevonden? Zo ja, wie was daar bij betrokken?

2) Tijdens en na de brand bleek bij brandweerlieden heel wat frustratie te bestaan over ontoereikend en/of verouderd materiaal. Zijn deze klachten terecht?

3) Er bleek een (groot) gebrek te zijn aan speciale bosbrandweerwagens (terreinwagens van het type 4x4 of 4x6). Na de grote heidebrand van 1996 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos enkele bosbrandweerwagens aan die ter beschikking werden gesteld van de gemeentelijke brandweerkorpsen op wier grondgebied de Kalmthoutse Heide ligt. Het bleek hier echter om een eenmalige actie te gaan en bedoelde voertuigen blijken ondertussen verouderd en aan vervanging toe. Klopt dat bericht?

4) Tijdens de brand werd duidelijk dat er geen mogelijkheid bestaat om een blushelikopter in te schakelen. Gezien het feit dat sommige plaatsen enkel vanuit de lucht te blussen zijn, zou dit nochtans een nuttige investering zijn. Klopt het dat dergelijke helikopters nergens voorhanden zijn?

5) Hoe verliep de samenwerking met Nederland? Zijn hier nog zaken voor verbetering vatbaar? Is er ter zake reeds overleg geweest met Nederlandse instanties? Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

6) Volgens sommige persberichten had het Antwerpse brandweerkorps op woensdag 25 mei honderd brandweermannen paraat staan om in te grijpen, maar mocht niemand naar Kalmthout. Klopt dat bericht? Zo ja, wat was hiervoor de reden? Ging hierdoor geen kostbare tijd verloren?

7) Werden er ondertussen reeds voorstellen gedaan en/of beslissingen genomen in verband met de aanpassing, vervanging en/of aankoop van materieel?

8) Welke andere bevindingen, lessen en conclusies werden uit de brand op de Kalmthoutse Heide getrokken?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2012 :

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vragen.

1) Door mijn voorgangster mevrouw Annemie Turtelboom is een eerste evaluatie gebeurt in de maanden juni en juli 2011 tezamen met de gouverneurs van de betrokken provincies. Als gevolg werden een stuurgroep “natuurbranden” alsook verschillende werkgroepen om de diverse aspecten zoals werkgroep Risicoanalyse en cartografie, Materieel, Procedures en Opleiding, Noodplanning en tenslotte Oefeningen opgestart onder de leiding van de Algemene Directie van het Crisiscentrum,. In deze werkgroepen zetelen de vertegenwoordigers van de diverse brandweerdiensten betrokken bij de natuurbranden die afgelopen jaar de provincies Antwerpen, Luik en Limburg teisterden. Een deel van deze werkgroepen hebben hun activiteiten nog niet beëindigd.

2) In de werkgroep Materieel zijn de behoeften aan aangepast materieel besproken geworden en passende markten zullen in de toekomst geopend worden.

3) In het kader van de geglobaliseerde aankopen stel ik elk jaar 21 miljoen ter beschikking van de brandweerdiensten om materieel aan te kopen. Het is de gouverneur die in samenspraak met de brandweerkorpsen mij een voorstel overmaakt inzake te subsidiëren aankopen. De brandweerkorpsen kunnen vanaf 6 januari 2011 in het hiervoor geschetste kader zulke voertuigen verwerven.

4) Tijdens de heidebrand in Kalmthout en de natuurbrand in de Hoge Venen is de helikopter van de luchtsteundienst van de federale politie ingezet geworden om met een bambi-bucket de nodige waterdroppings te doen. Voorts werd in de heidebrand te Kalmthout ook Chinooks ingezet van de Nederlandse luchtmacht om bluswerken uit te voeren.

5) Sinds eind mei 2011 maakt België deel uit van de FIRE7 een Europese samenwerkingsverband van landen die frequent worden getroffen door natuurbranden. In dat kader stelt de Franse Civiele Bescherming, die over een zeer grote expertise beschikt inzake het bestrijden van bos- en heidebranden uit de lucht, een blusvliegtuig DASH8 ter beschikking. Ook de nodige schikkingen met een leverancier inzake de levering van vlamvertragers zijn getroffen.

6) Hier verwijs ik naar punt 1 en wacht op het eindverslag van de desbetreffende stuurgroep.

7) Hierbij verwijs ik naar punt 2 en wil er wel op wijzen dat zowel de door U geciteerde bosbrandweerwagens alsook gespecialiseerde tankwagens 4x4 alle terrein reeds binnen het kader van de geglobaliseerde aankopen beschikbaar waren in het verleden.

8) Hier verwijs ik opnieuw naar punt 1 en wacht op het eindverslag van de desbetreffende stuurgroep.