BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4408

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding
________
brandbestrijding
bedrijfsvoertuig
opnameapparaat
________
23/12/2011 Verzending vraag
7/8/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2950
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4408 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 werden verschillende brandweerwagens uit een aantal gemeenten in de provincie Antwerpen uitgerust met een "zwarte doos". Zo kon geregistreerd worden waar, wanneer en hoe snel een brandweerwagen uitrukt.

Het opzet van dit proefproject was duidelijk: op basis van de geregistreerde gegevens de dienstverlening verbeteren en de interventies optimaliseren.

Na een jaar lang proef te hebben gedraaid, kondigde de Antwerpse gouverneur mevrouw Cathy Berx in september 2010 aan dat het de bedoeling was om dit track and trace-systeem in alle brandweerwagens van de provincie Antwerpen te installeren. Ter zake zou samen met alle gemeenten worden onderzocht hoe dit zo snel mogelijk kon gebeuren.

In dit verband graag een antwoord op volgende vragen:

1) Heeft het aangekondigde overleg met de gemeenten reeds plaatsgevonden? Zo ja, wat was hiervan het praktische resultaat?

2) Werden ook in andere provincies gelijkaardige experimenten uitgevoerd? Indien ja, dewelke en wat waren daar de resultaten van de evaluatie?

3) In welke brandweerkorpsen is voormeld systeem ondertussen reeds ingevoerd?

4) Is het de bedoeling van de geachte minister om alle brandweerwagens met "zwarte dozen" uit te rusten? Indien ja, wat is het tijdspad en wie zal instaan voor de extra kosten?

Antwoord ontvangen op 7 augustus 2012 :

1. Het overleg met de gemeenten van de provincie Antwerpen vond plaats in december 2010 tijdens het halfjaarlijks overleg met de burgemeester over onder andere de civiele veiligheid. Aan de burgemeesters werd gevraagd om het initiatief met betrekking tot het track and trace systeem op te nemen in de overeenkomsten die de operationele prezones (OPZ) afsluiten met de FOD Binnenlandse Zaken. Door elk van de 5 zones binnen provincie Antwerpen werd dit voorzien.  

2. In Vlaams-Brabant, zone Oost werd in 2010 een proefproject gehouden in Scherpenheuvel om te kijken of een automatisch opvolgsysteem in de voertuigen van alle brandweerkorpsen binnen de zone zou worden geïmplementeerd. In navolging hiervan werd een aanbesteding uitgeschreven, die eind 2011 werd toegewezen. De uitvoering en implementatie zijn voorzien in de loop van 2012.  

In zone West van Vlaams Brabant werd in alle eerstelijns voertuigen een track and trace systeem geïnstalleerd, dat toelaat de status en de belangrijkste bewegingen op te volgen.  

In Henegouwen willen de 3 zones het systeem invoeren en ervoor zorgen dat er een zekere coherentie is tussen de verschillende zones. Met name zone Henegouwen centrum heeft al enkele initiatieven genomen voor de implementatie van een track en trace systeem.  

In West-Vlaanderen, zone Brugge werden GPS-traceringssystemen aangekocht. Er zullen 87 voertuigen kunnen worden uitgerust met het track en trace-systeem. Welke eerstelijnsvoertuigen zullen uitgerust worden met dit systeem moet nog bepaald worden. Sowieso voorziet men 9 voertuigen per post (er zijn 9 posten in de zone), waardoor men principieel voor elk type uitruk een eerstelijnsvoertuig heeft uitgerust met een zwarte doos. De resultaten van het Track&Trace-systeem worden pas verwacht tegen eind 2012. 

In zone Midden-west in West-Vlaanderen werd het systeem reeds aanbesteed en toegewezen. Er zullen een 50-tal voertuigen van de 17 brandweerposten in de zone uitgerust worden met een track-en trace systeem.

Zone Zuid-west in West-Vlaanderen kocht een track en trace systeem aan. De 3 belangrijkste voertuigen (autopomp – ladderwagen – snelle hulpwagen) in de posten van de zone werden uitgerust met dit systeem.  

Zone Westhoek plant de aankoop van een track en trace systeem.  

In Limburg, zone zuid-west werd het systeem aangekocht voor de commandowagens en de wagens gebruikt voor de eerste uitruk. In de zone noord-Limburg zal het systeem ook op langere termijn geïnstalleerd worden.  

In het kader van de OPZ-overeenkomsten, werd er ook een pilootproject rond track and trace opgestart in de provincie Oost-Vlaanderen.  

3. In elk brandweerkorps van provincie Antwerpen werden de voertuigen, zoals voorzien in de respectievelijke overeenkomsten OPZ, uitgerust met een track en trace systeem. Welke voertuigen uitgerust werden met dergelijk systeem kan verschillen van zone tot zone.  

4. Het is nooit de bedoeling geweest om alle brandweervoertuigen uit te rusten met het track and trace systeem. Ideaal werd vooropgesteld dat de wagens die het meest ingezet worden, voorzien zouden worden van dit systeem. De Federale Overheid staat in voor de kosten van dit nieuwe systeem via de subsidies die werden toegekend in het kader van de overeenkomsten OPZ.