BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4404

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing
________
rijbewijs
buitenlandse staatsburger
bilaterale overeenkomst
________
28/12/2011 Verzending vraag
1/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2363
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4404 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-2238 van voormalig Senator Nele Jansegers antwoordde de geachte staatssecretaris dat er in de periode van 1999 tot 2007 door gemeenten per vergissing omwisselingen van rijbewijzen gebeurden voor een aantal landen die niet, of niet langer, waren opgenomen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor een uitwisseling van rijbewijzen. Achteraf werden die, op vraag van uw administratie, rechtgezet. Het ging, over de totale periode, toch over meer dan honderd twintig omgeruilde rijbewijzen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat hield deze rechtzetting precies in? Werd de omruiling ongedaan gemaakt of werd ze " geregulariseerd "?

2) Werden alle ten onrechte uitgereikte Belgische rijbewijzen gerecupereerd? Zo niet, hoeveel rijbewijzen konden niet worden gerecupereerd en waarom?

3) Werden sinds 2007 nog rijbewijzen per vergissing omgeruild? Zo ja, kan de geachte staatssecretaris ons een overzicht van deze omruilingen bezorgen, per jaar en per land?

Antwoord ontvangen op 1 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. De Belgische rijbewijzen die ten onrechte werden afgeleverd, werden ingetrokken. Het buitenlands rijbewijs werd aan betrokkenen teruggegeven omdat zij op basis van dit document vrijstelling van scholing konden verkrijgen.

2. Het overgrote deel van de ten onrechte uitgereikte Belgische rijbewijzen werd gerecupereerd. Aangezien de gemeenten bevoegd zijn voor de afgifte en omwisseling van de rijbewijzen, komt het aan hen toe om de houders van een onterecht afgegeven Belgisch rijbewijs te contacteren en tot de invordering ervan over te gaan, desnoods via tussenkomst van de politie. Een van de redenen om het rijbewijs niet te kunnen recupereren, kan zijn dat de houder ervan niet meer in België verblijft.

3. Hieronder vindt u voor de jaren 2008 tot 2010 de lijst van niet-erkende landen en het aantal omgewisselde rijbewijzen van die landen.

Aantal omgewisselde rijbewijzen

Jaar

 

2008

2009

2010

BURUNDI

 

1

 

CAMEROUN

7

6

7

CHILI

1

 

1

COLOMBIE

 

2

1

EQUATORIAAL GUINEA

 

1

 

GABON

2

 

1

GUINEA

5

4

 

INDIA

9

7

4

MACAO

3

1

 

MALADIVEN

 

 

1

PAKISTAN

3

7

4

TCHAAD

1

 

1

VENEZUELA

1

 

1

TOTAAL

32

29

21

Totaal alle landen

4.114

4.548

4.932

Alle Belgische gemeenten zullen gecontacteerd worden om hen te herinneren aan de lijst van erkende landen, die door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer wordt ter beschikking gesteld en telkens wordt bijgewerkt. In dit rondschrijven wordt eveneens aan de gemeenten gevraagd om na te gaan of zij voor de jaren 2008 tot 2010 niet-erkende rijbewijzen hebben omgewisseld en, zo ja, deze te recupereren.