BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4395

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor
________
overheidsapparaat
SELOR
aanstellingsexamen
vreemde taal
taalgebruik
________
28/12/2011 Verzending vraag
13/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1492
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4395 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gebeurt dat een overheidsdienst voor bepaalde overheidsfuncties een "aan de functie aangepaste kennis" van het Engels als een van de aanwervingsvoorwaarden laat opnemen.

Mag de kennis van een vreemde taal een aanwervingsvoorwaarde zijn voor een betrekking in overheidsdienst? Levert dit geen grondwettelijke of wettelijke problemen op? Ik verwijs met name naar artikel 30 van de Grondwet en de commentaar die daarbij wordt gegeven door professor Velaers in zijn publicatie over "Het gebruik van de talen" (reeks De bevoegdheidsverdeling in het Federale BelgiŽ, deel 12) op blz. 51.

Als dat toch mogelijk is, is Selor dan bevoegd en voldoende uitgerust om op een verantwoorde wijze in het Engels te examineren?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de toelaatbaarheidsvereisten voor de toegang tot de overheidsbetrekkingen, die in de personeelsstatuten zijn vastgesteld, geen vereiste mogen bevatten inzake kennis van landstalen of van vreemde talen, zo niet wordt artikel 30 van de Grondwet geschonden. Zulke vereisten worden vastgelegd bij de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken en beogen slechts de kennis van de landstalen.

Niettemin aanvaardt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat de kennis van één of van meerdere talen, boven deze voorzien door deze wetten, in uitzonderlijke gevallen, vereist zou kunnen worden om functionele redenen die eigen zijn aan de noden van een functie ; ieder geval dient aan de Commissie voorgelegd te worden.

Tot nog toe omvatten slechts enkele selecties die Selor voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert, een proef Engels die uit een schriftelijke en een mondelinge oefening bestaat.

Ze hebben betrekking op de selecties van de ambtenaren van de carrière van de Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière en van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking en ze passen in een welbepaald juridisch kader, daar ze georganiseerd worden in toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van deze FOD.

Met uitzondering van het voorgaande organiseert Selor slechts zelden selecties waarvoor men Engels of een andere vreemde taal dient te kennen.

Om op professionele en verantwoordelijke wijze de kennis van het Engels te testen beschikt Selor over een netwerk van geschoolde en ervaren evaluatoren die gebruik maken van een methodologie die de taalcompetenties in het beroepsmilieu evalueert. Deze Selor-methodologie is geïnspireerd op het Europees referentiekader voor talen, dat als norm geldt in het onderwijs en in de Belgische en Europese taaltestcentra.

Daar Selor beschikt over een groep evaluatoren die deskundig zijn op het vlak van het Engels en een gepaste methodologie heeft voor het evalueren van het Engels, is Selor van mening dat het in staat is op professionele wijze de taalcompetenties in het Engels van de voormelde kandidaten te evalueren.

Overigens dient gepreciseerd te worden dat Selor vrij regelmatig selecties voor vertalers-revisoren (Frans-Nederlands-Engels) organiseert. Het gaat er daarbij echter om de bekwaamheid inzake het vertalen te testen, die specifiek is aan de context van de in te vullen functie.