BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4376

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Marokkaanse onderdanen in België - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht
________
Marokko
geheime dienst
staatsveiligheid
naturalisatie
________
28/12/2011 Verzending vraag
26/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-98
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4376 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Al vele jaren bemoeien Marokkaanse instanties zich met de Marokkanen die zich in dit land bevinden. Het betreft dan zowel Marokkanen die (nog) niet de Belgische nationaliteit hebben als Marokkanen die intussen al wel de Belgische nationaliteit hebben verworven. Dat gebeurt dan in het kader van de zogenaamde Makhzen, een piramidale Marokkaanse gezagsstructuur. De bedoeling ervan is in essentie de Marokkanen in het buitenland te controleren op hun gedrag en hun banden met het Marokkaanse moederland te handhaven en te versterken.

Aanvankelijk gebeurde dit via zogenaamde ontmoetingsclubs van de Marokkaanse gemeenschap in dit land. Momenteel gebeurt het vooral via de Stichting Hassan II, de Marokkaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en andere instellingen zoals de Conseil de la Communauté marocaine ŕ l'étranger. Maar het gebeurt naar verluidt ook in belangrijke mate via Marokkanen die verkozen zijn in Belgische instellingen (gemeenteraadsleden, parlementsleden, …) die door de Marokkaanse diensten worden geronseld om greep te houden op de Marokkaanse gemeenschap in dit land.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Worden de activiteiten van Marokkaanse instanties in ons land, meer in het bijzonder bij de Marokkanen die in dit land wonen, door de Veiligheid van de Staat gevolgd? Zo ja, welke vaststellingen heeft de Veiligheid van de Staat dienaangaande gedaan?

2. Worden mandatarissen (gemeenteraadsleden, parlementsleden en andere raadsleden) van Marokkaanse origine in het oog gehouden door de Veiligheid van de Staat voor wat betreft hun eventuele banden met Marokkaanse overheidsinstanties en geheime diensten? Zo ja, wat zijn de vaststellingen die dienaangaande werden gedaan?

3. Acht de minister de activiteiten van deze instanties verenigbaar met het inburgeringsbeleid ten aanzien van de migranten dat door de verschillende regeringen van dit land wordt gehuldigd en met de vereiste tot loyaliteit ten aanzien van hun nieuwe gastland voor degenen die de Belgische nationaliteit hebben verworven?

4. Werden de Marokkaanse autoriteiten hierop reeds aangesproken door de Belgische instanties en desgevallend reeds op de vingers getikt door de Belgische regering? Graag kreeg ik de nodige precisering.

Antwoord ontvangen op 26 maart 2012 :

De Veiligheid van de Staat volgt de activiteiten van Marokkaanse instanties en organisaties in ons land op indien deze verband houden met spionage, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, criminele organisaties of inmenging en indien deze activiteiten een bedreiging (zouden kunnen) vormen voor de inwendige veiligheid van de Staat, de uitwendige veiligheid van de Staat of het wetenschappelijk en economisch potentieel, zoals bedoeld in artikelen 7 en 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Veiligheid van de Staat stelt vast dat de Marokkaanse instanties en organisaties in België vooral geïnteresseerd zijn in de islam in België (radicale stromingen en institutionele islam, het Executief van de Moslims van België), en het verdedigen van de Marokkaanse belangen in verband met de Westelijke Sahara.

De Veiligheid van de Staat interesseert zich niet voor politieke mandatarissen van Marokkaanse afkomst louter omwille van hun origine. Activiteiten ontwikkeld binnen de parlementaire mandaten worden immers nooit opgevolgd door de Veiligheid van de Staat. Wanneer er echter activiteiten worden vastgesteld die vallen onder in 1) omschreven wettelijke bevoegdheden van de Veiligheid van de Staat, vormen zij voorwerp van aandacht van de Veiligheid van de Staat. Indien het om strafrechtelijke feiten gaat worden deze gemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. In nodige gevallen informeert de Veiligheid van de Staat mij ook als voogdijminister.