Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-98

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 1 september 2010

aan de minister van Justitie

Marokkaanse onderdanen in België - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht

Marokko
geheime dienst
staatsveiligheid
naturalisatie

Chronologie

1/9/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4376

Vraag nr. 5-98 d.d. 1 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Al vele jaren bemoeien Marokkaanse instanties zich met de Marokkanen die zich in dit land bevinden. Het betreft dan zowel Marokkanen die (nog) niet de Belgische nationaliteit hebben als Marokkanen die intussen al wel de Belgische nationaliteit hebben verworven. Dat gebeurt dan in het kader van de zogenaamde Makhzen, een piramidale Marokkaanse gezagsstructuur. De bedoeling ervan is in essentie de Marokkanen in het buitenland te controleren op hun gedrag en hun banden met het Marokkaanse moederland te handhaven en te versterken.

Aanvankelijk gebeurde dit via zogenaamde ontmoetingsclubs van de Marokkaanse gemeenschap in dit land. Momenteel gebeurt het vooral via de Stichting Hassan II, de Marokkaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en andere instellingen zoals de Conseil de la Communauté marocaine ŕ l'étranger. Maar het gebeurt naar verluidt ook in belangrijke mate via Marokkanen die verkozen zijn in Belgische instellingen (gemeenteraadsleden, parlementsleden, …) die door de Marokkaanse diensten worden geronseld om greep te houden op de Marokkaanse gemeenschap in dit land.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Worden de activiteiten van Marokkaanse instanties in ons land, meer in het bijzonder bij de Marokkanen die in dit land wonen, door de Veiligheid van de Staat gevolgd? Zo ja, welke vaststellingen heeft de Veiligheid van de Staat dienaangaande gedaan?

2. Worden mandatarissen (gemeenteraadsleden, parlementsleden en andere raadsleden) van Marokkaanse origine in het oog gehouden door de Veiligheid van de Staat voor wat betreft hun eventuele banden met Marokkaanse overheidsinstanties en geheime diensten? Zo ja, wat zijn de vaststellingen die dienaangaande werden gedaan?

3. Acht de minister de activiteiten van deze instanties verenigbaar met het inburgeringsbeleid ten aanzien van de migranten dat door de verschillende regeringen van dit land wordt gehuldigd en met de vereiste tot loyaliteit ten aanzien van hun nieuwe gastland voor degenen die de Belgische nationaliteit hebben verworven?

4. Werden de Marokkaanse autoriteiten hierop reeds aangesproken door de Belgische instanties en desgevallend reeds op de vingers getikt door de Belgische regering? Graag kreeg ik de nodige precisering.