BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3954

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Winterweer - Achterstand in de postbedeling - Klachten
________
weer en wind
postdienst
________
28/12/2011Verzending vraag
28/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-514
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3954 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De postbedeling loopt soms vertraging op door het koude weer en de gladde wegen. Het gevolg is dat verschillende mensen tijdens de winterprikken geen krant of andere post in hun brievenbus krijgen.

Het is de postmeester van het postkantoor die beoordeelt of de weersituatie al dan niet risico's inhoudt voor de postbode en of zij dus mogen uitrijden. Als de postbode toch uitrukt en merkt dat hij gevaar loopt als hij bepaalde plaatsen wil bereiken, kan hij zelf beslissen zijn ronde af te breken. Hij kan dan later op de dag de post toch nog op de juiste plaats brengen. Lukt dat niet dan belandt de post een dag later in de bus.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over de opgelopen achterstand inzake postbedeling ten gevolge van het winterweer voor de jaren 2007, 2008 en 2009? Hoeveel postbodes reden hoeveel dagen niet uit of braken hun ronde vroegtijdig af in voornoemde jaren? Hoeveel en welke stukken werden daardoor in dezelfde periode niet binnen de voorziene termijn bezorgd?

2) Kan zij meedelen binnen welke termijn de achterstand telkens werd weggewerkt en welke factoren daarbij doorslaggevend waren?

3) Wil zij meedelen hoeveel klachten er eventueel werden ingediend voor het niet of laattijdig bedelen van de post en welke gevolgen dat had?

4) Acht zij het noodzakelijk extra maatregelen te nemen om de postbedeling bij winterweer vlotter te laten verlopen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

1) bpost beschikt niet over deze informatie. 

2) De tijd die nodig is om de opgelopen achterstand weg te werken verschilt naargelang het soort briefwisseling (geadresseerde of niet-geadresseerde briefwisseling, pakjes) en een aantal factoren die zeer plaatsgebonden kunnen zijn en zelfs binnen één kantoor kunnen verschillen (naargelang de toestand van de wegen kunnen sommige ronden of delen van uitreikingsrondes al worden uitgereikt; anderen niet). Een vaste termijn kan hier dus niet gegeven worden. Gemiddeld kan men stellen dat het één à twee dagen vergt om de achterstand weg te werken. 

3) Het is niet mogelijk om het aantal klachten over laattijdige bedeling als gevolg van het winterweer af te zonderen. De klantendienst kwalificeert de klachten immers volgens de aard van de klacht (zending niet, beschadigd of te laat ontvangen; postbode niet aangebeld; enz.), niet volgens de oorzaak.  

4) bpost heeft een aantal richtlijnen uitgewerkt ten behoeve van uitreikingskantoren en de operationele platformen op basis waarvan eenvormige en adequate beslissingen kunnen worden genomen. 

Vooreerst zal het nationaal coördinatiecentrum van bpost dat instaat voor de dagelijkse opvolging en begeleiding van de uitreikingsactiviteit aan de kantoren de algemene staat van de wegen en de weersomstandigheden per regio melden. In de winterperiode zal deze informatie 2 maal per dag (om 4.15 uur en 6.15 uur) verstrekt worden. Het nationaal coördinatiecentrum baseert zich hiervoor op de gegevens van de Meteorologische Wing van de Luchtcomponent van Defensie.  

Men onderscheidt verschillende fasen. Bij een lichte of matige wintertoestand zullen de uitreikers aangespoord worden tot voorzichtigheid en worden de normale voorzorgsmaatregelen genomen. Bovendien worden de correcte werkmethodes en procedures in herinnering gebracht en zal Bpost nog meer het belang van het nemen van de juiste reisweg, van het correct gebruik van de beschermkledij en de voertuigen en natuurliijk van het respect voor de wegcode benadrukken.  

Bij een zware wintertoestand zal de lokale verantwoordelijke de nodige beslissingen nemen in functie van de toestand van de plaatselijke wegen. Indien de wegen gestrooid en berijdbaar zijn, gebeurt de uitreiking zoals voorzien maar wordt aan de chauffeurs en de uitreikers gevraagd alle hulpmiddelen onmiddellijk te gebruiken en hun gedrag aan te passen aan de omstandigheden.  

Indien de wegen nog niet berijdbaar zijn zonder onverantwoord risico wordt de uitreiking van de kranten met 1 uur uitgesteld. Indien na dat uur de toestand niet verbeterd is, wordt de uitreiking van de kranten opnieuw uitgesteld. Eventueel zal de vervroegde uitreiking van de kranten met de gewone uitreiking gebeuren.  

Indien de weersomstandigheden extreem slecht blijven, kan de uitreiking van de rechtstreekse bundels uitgesteld worden tot de wegen berijdbaar zijn. Ook het uitgangsuur van de gewone uitreiking kan stelselmatig met 15 minuten worden uitgesteld.  

Indien de plaatselijke toestand van het wegennet zo slecht blijft dat de brievenbussen van bepaalde huizen, straten, wijken of de hele gemeente of uitreikzone niet bereikbaar zijn, mag daar de uitreiking tijdelijk volledig worden opgeschort. De briefwisseling wordt dan bij de eerstvolgende gelegenheid uitgereikt. 

Uit een analyse van de arbeidsongevallen bij winterse weersomstandigheden is gebleken dat de bromfietsdiensten het grootste risico lopen. Er werd dan ook een specifieke procedure uitgewerkt voor het geval de uitreiking per bromfiets niet is toegelaten wegens gevaarlijke weersomstandigheden. De briefwisseling van deze bromfietsdiensten zal dan op een andere manier worden uitgereikt waarbij 5 bromfietsdiensten samengebracht worden tot één autodienst. Hierbij krijgen de zendingen met streepjescode (aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde, financiële verrichtingen, pensioenen, pakketten, enz.) absolute prioriteit. 

Bij dergelijke weersomstandigheden krijgen de uitreikers (voet-, fiets- en bromfietsdiensten) eveneens de toestemming om het eigen voertuig te gebruiken (op vrijwillige basis) dat in dat geval en voor het desbetreffende traject verzekerd zal zijn door bpost. 

bpost stelt zijn medewerkers een set werkkledij ter beschikking waarin reeds aangepaste winterkleding is vervat. Daarenboven beschikt elk uitreikingskantoor over een aantal regenkits en fluorescerende veiligheidsvesten. Het dragen ervan is verplicht tijdens het uitreiken van de dagbladen of de gewone uitreiking indien de zichtbaarheid op de weg beperkt is door bijvoorbeeld mist. Ten slotte zijn er ijssporen ter beschikking ter beschikking die moeten gebruikt worden indien de toestand van de weg dit vereist. 

Lichten, richtingsaanwijzers en de remmen van bromfietsen en bestelauto’s worden dagelijks nagekeken. Ook de bandenspanning wordt dagelijks gecontroleerd. De autobestuurders controleren bovendien het reservoir van de ruitensproeier. In een aantal kantoren worden de voertuigen uitgerust met winterbanden. 

Bij extreem lage temperaturen (vanaf -5°) worden warme dranken voorzien in het kantoor.