BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3599

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
________
seksueel geweld
huiselijk geweld
gearrangeerd huwelijk
ongewenste intimiteiten
stalking (belaging)
seksuele verminking
Europese Conventie
ratificatie van een overeenkomst
________
26/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1296
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5203
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3599 d.d. 26 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 7 april 2011 nam het Comitť van Ministers van de Raad van Europa een nieuw verdrag aan inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het verdrag is een mijlpaal in de aanpak van het geweld tegen vrouwen in Europa. Het is namelijk het eerste bindend instrument op Europees niveau dat een omvattend wettelijk kader creŽert om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te berechten. Het definieert en bestraft verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, stalking, fysisch, psychologisch en seksueel geweld. Tevens werd er een internationale groep van onafhankelijke experten in het leven geroepen die moet toezien op de naleving van deze nieuwe wetgeving op nationaal niveau.

Het verdrag staat sinds 11 mei 2011 open voor ondertekening en ratificatie door de lidstaten van de Raad van Europa, de Europese Unie en niet-Europese landen. Sindsdien hebben reeds 16 van de 42 landen het verdrag ondertekend. BelgiŽ behoort niet tot die groep.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Waarom werd het verdrag tot op heden nog niet ondertekend? Wat staat een eventuele ondertekening en ratificatie in de weg?

2. In welke administratieve fase bevindt het dossier zich vandaag? Welke deelstaten zijn hierbij betrokken?

3. Is er een analyse gemaakt van de impact van dit verdrag? Zo ja, wat is de conclusie van die analyse?