BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2556

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
bescherming tegen geluidshinder
lawaai
________
20/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4433
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2556 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zone Oude Landen te Ekeren wordt de aanleg gepland van een ongelijkvloers vertakkingscomplex op de goederenspoorlijn L27A in het kader van het verhogen van de capaciteit van deze goederenspoorlijn. Dit vertakkingscomplex bevindt zich in de zeer nabije omgeving van de Ekerse woonwijk Oude Landen. Bij de buurtbewoners heerst er dan ook grote bezorgdheid over de mogelijke overlast die dit met zich mee zou kunnen brengen. Wegens de hoger gelegen nieuwe spoorlijn (die de huidige lijn zal kruisen op twaalf meter hoogte) zal extra bescherming tegen het hoger voorkomend lawaai van de passerende treinen noodzakelijk zijn. Hierbij dient bovendien ook in overweging te worden genomen dat de buurt nu reeds zwaar belast is door de nabijheid van de autosnelweg E19.

Het rapport dat terzake werd uitgevoerd acht de aanleg van een geluidsscherm van 1,5 meter hoog met een lengte van 250 meter ten oosten van vertakkingscomplex vanaf Prinshoeveweg noodzakelijk, alsook een geluidsscherm van 30 meter ten westen van het vertakkingscomplex vanaf de Prinshoeveweg.

Driedimensionale beelden van de beoogde situatie, waarop de oostelijke geluidsschermen te zien zijn, tonen aan dat deze niet de volledige lengte van de aangrenzende straten Oude Landen (en Laar) dekken en dat voor een deel van de spoorweg, die nochtans ook nog dicht in de buurt ligt van voormelde straten, geen geluidsscherm voorzien is.

Buurtbewoners maken zich boos over het feit dat een deel van de straat niet gedekt wordt door geluidsmuren en eisen bijkomende maatregelen. Ze hopen dat Infrabel alsnog ingaat op hun verzoek, zodat een uitputtingsslag met bezwaarschriften ter gelegenheid van het openbare onderzoek op deze wijze kan worden vermeden.

Zoals inmiddels bekend beoogt de stad tussen het spoorwegvertakkingscomplex en de straat Oude Landen een sportpark aan te leggen, dat ook veel mensen van buiten Ekeren zal aantrekken. Het gevaar bestaat dan ook dat de geluidsschermen snel besmeurd zullen worden door storende graffiti. Buurtbewoners wijzen op de voordelen terzake van aarden geluidswanden die lawaai opslorpen en het groene karakter van de omgeving kunnen bewaren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke bescherming tegen geluidsoverlast zal door Infrabel / Tucrail bij voormelde aanleg van het spoorvertakkingscomplex voorzien worden?

2) Zal Infrabel / Tucrail zich houden aan de minimale geluidswerende maatregelen van het MER-rapport of zullen bijkomende maatregelen voorzien worden?

3) Waarom dekt het geluidsscherm slechts een deel van de aangrenzende straat en niet de volledige lengte van deze straat?

4) Werd / wordt de mogelijkheid onderzocht of aarden geluidsschermen kunnen worden geplaatst met een hoogte van anderhalve meter? Zo niet, waarom niet?

5) Welk verder overleg desbetreffend met de omwonenden, stad en district wordt door Infrabel / Tucrail nog voorzien?