Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4433

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
lawaai
bescherming tegen geluidshinder

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2556

Vraag nr. 5-4433 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zone Oude Landen te Ekeren wordt de aanleg gepland van een ongelijkvloers vertakkingscomplex op de goederenspoorlijn L27A in het kader van het verhogen van de capaciteit van deze goederenspoorlijn. Dit vertakkingscomplex bevindt zich in de zeer nabije omgeving van de Ekerse woonwijk Oude Landen. Bij de buurtbewoners heerst er dan ook grote bezorgdheid over de mogelijke overlast die dit met zich mee zou kunnen brengen. Wegens de hoger gelegen nieuwe spoorlijn (die de huidige lijn zal kruisen op twaalf meter hoogte) zal extra bescherming tegen het hoger voorkomend lawaai van de passerende treinen noodzakelijk zijn. Hierbij dient bovendien ook in overweging te worden genomen dat de buurt nu reeds zwaar belast is door de nabijheid van de autosnelweg E19.

Het rapport dat terzake werd uitgevoerd acht de aanleg van een geluidsscherm van 1,5 meter hoog met een lengte van 250 meter ten oosten van vertakkingscomplex vanaf Prinshoeveweg noodzakelijk, alsook een geluidsscherm van 30 meter ten westen van het vertakkingscomplex vanaf de Prinshoeveweg.

Driedimensionale beelden van de beoogde situatie, waarop de oostelijke geluidsschermen te zien zijn, tonen aan dat deze niet de volledige lengte van de aangrenzende straten Oude Landen (en Laar) dekken en dat voor een deel van de spoorweg, die nochtans ook nog dicht in de buurt ligt van voormelde straten, geen geluidsscherm voorzien is.

Buurtbewoners maken zich boos over het feit dat een deel van de straat niet gedekt wordt door geluidsmuren en eisen bijkomende maatregelen. Ze hopen dat Infrabel alsnog ingaat op hun verzoek, zodat een uitputtingsslag met bezwaarschriften ter gelegenheid van het openbare onderzoek op deze wijze kan worden vermeden.

Zoals inmiddels bekend beoogt de stad tussen het spoorwegvertakkingscomplex en de straat Oude Landen een sportpark aan te leggen, dat ook veel mensen van buiten Ekeren zal aantrekken. Het gevaar bestaat dan ook dat de geluidsschermen snel besmeurd zullen worden door storende graffiti. Buurtbewoners wijzen op de voordelen terzake van aarden geluidswanden die lawaai opslorpen en het groene karakter van de omgeving kunnen bewaren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke bescherming tegen geluidsoverlast zal door Infrabel / Tucrail bij voormelde aanleg van het spoorvertakkingscomplex voorzien worden?

2) Zal Infrabel / Tucrail zich houden aan de minimale geluidswerende maatregelen van het MER-rapport of zullen bijkomende maatregelen voorzien worden?

3) Waarom dekt het geluidsscherm slechts een deel van de aangrenzende straat en niet de volledige lengte van deze straat?

4) Werd / wordt de mogelijkheid onderzocht of aarden geluidsschermen kunnen worden geplaatst met een hoogte van anderhalve meter? Zo niet, waarom niet?

5) Welk verder overleg desbetreffend met de omwonenden, stad en district wordt door Infrabel / Tucrail nog voorzien?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1. Infrabel voorziet hierbij in de verlenging van de bestaande geluidsschermen vertrekkende vanaf de Prinshoeveweg in zuidelijke richting, meer bepaald : 

De voorgestelde maatregelen zijn volledig in overeenstemming met de milderende maatregelen zoals voorgesteld in de door dienst MER goedgekeurde project-MER gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

2. Infrabel zal zich consciëntieus houden aan de door de MER-deskundigen voorgestelde remediërende maatregelen. 

Uiteraard, indien haar, via de te bekomen stedenbouwkundige vergunning, bijkomende maatregelen zouden opgelegd worden (bijvoorbeeld verdere verlenging van de in de aanvraag voorgestelde geluidsschermen) dan zal Infrabel ook deze voorwaarden strikt naleven. 

3. Uit de geluidssimulatie en de berekeningen opgemaakt door de MER-deskundige “geluid” is gebleken dat, in de door de vraagsteller voorgestelde zone, geen bijkomende geluidsmaatregelen dienen te worden genomen. 

De aandacht wordt er op gevestigd dat dit onder meer te wijten is aan het verschuiven in dwarse richting ter hoogte van de wijk “Laar” van de sporen over een afstand van circa 60 meter waardoor dus de afstand van de geluidsbron (contactzone tussen de spoorstaaf en de wielen) en de geluidsontvanger navenant verhoogd wordt. 

4. Een  belangrijk  aandachtspunt  is het feit dat de bestaande sporen reeds in ophoging zijn aangelegd en dat in de toekomstige situatie de hoogst gelegen sporen (L11/L27G) in de zone van de ongelijkgrondse kruising circa 13 meter boven het maaiveld (= peil aangrenzende terreinen) zich zullen bevinden.

Het is dus niet evident om voor dergelijke, op talud aangelegde sporen, deze taluds nog verder te gaan verhogen. 

Afgezien van de afwateringsproblemen dient gesteld dat deze hogere en bredere taluds zullen leiden tot nog meer terreininname kant Sportpark. 

Ongetwijfeld zou deze ingreep ook een belangrijke impact hebben op de plannen en de verdere uitwerking van het Sportpark dat door de Stad Antwerpen ingepland is in deze zone.

Hierbij mag evenmin uit het oog verloren worden dat tot aan de Prinshoeveweg juist om dergelijke redenen van ruimtebeslag in het verleden geluidsschermen werden opgericht en dat dus een verlenging van de bestaande schermen met geluidsbermen derhalve niet vanzelfsprekend is. 

5.  Infrabel heeft ter gelegenheid van de door haar georganiseerde infosessie op 23 juni 2011 het parcours met betrekking tot verdere communicatie nader toegelicht. 

Kort samengevat kunnen 24 uur op 24 steeds vragen gesteld worden via het gratis telefoonnummer van de Cel Buurtbewoners van Infrabel (communicatiekanaal voor dit project).

Infrabel engageert zich ertoe elke vraag – is het niet onmiddellijk, dan toch binnen een kort en, in functie van de mogelijke complexheid van de gestelde vraag, redelijk tijdsbestek – te beantwoorden. 

Infrabel hoopt binnenkort de Stedenbouwkundige Vergunning voor de aanleg van de ongelijkgrondse spoorvertakking "Oude Landen" te bekomen. 

Uiteraard zal in de periode voorafgaand aan de start van de werken nog een infovergadering door Infrabel worden georganiseerd teneinde – in nauw overleg met de aangestelde aannemer(s) – de praktische organisatie van de werken nader toe te lichten (fasering, werfverkeer, toelevering werf, enz.).

De scope van deze vergadering zal zich dan ook toespitsen op het bespreken en het verduidelijken van maatregelen teneinde de mogelijke hinder voor de omwonenden tijdens de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te beperken.