BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
15 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1345

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken
________
geofysica
technologie
wetenschappelijk onderzoek
klimatologie
militaire research
meteorologie
aardobservatie
________
15/2/2011Verzending vraag
30/3/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1342
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1345 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De mens streeft steeds naar een grotere invloed op de aarde en het klimaat. Daarvoor ontwikkelden heel wat wetenschappelijke programma's en studies, niet zelden van militaire aard, voor een modificatie van de atmosfeer en om in te grijpen op de weersomstandigheden. Daarvoor bestaat onder andere de geo-engineering, een wetenschapsdiscipline die de be´nvloeding van weersomstandigheden, temperaturen en alle mogelijke natuurrampen bestudeert en er methodes voor ontwikkelt. Het opwekken van kunstmatige bliksems behoort al vele decennia tot de menselijke mogelijkheden. Vaak brengt met kunstmatige producten in de lucht om heel specifieke effecten te veroorzaken, ook hier vaak met militaire bedoelingen: rookschermen voor camouflage, verspreiden van mosterdgas, aluminiumsnippers om radars te verstoren. Van recentere datum blijkt het manipuleren van hoge (cirrus)bewolking om zo regen te produceren, het verzwakken van cyclonen, het verlengen van het moessonseizoen, enz. De vele militaire mogelijkheden zorgen ervoor dat het militair-economisch complex zich heel actief bemoeit met deze wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen. Wel hoort men regelmatig verhalen over het manipuleren van bewolking en klimaat. Wie de lucht beheerst, beheerst de wereld, zo klinkt het triomfantelijk. De praktijk van de weermanipulatie blijkt echter niet altijd zo succesvol.

Al deze mogelijkheden, die zeker al frequent en op vele plaatsen worden toegepast, blijven erg verborgen, bereiken uitzonderlijk de media en lijken verscholen in de obscuriteit. Er heerst hieromtrent een groot gebrek aan transparantie. Veel van de onderzoeken zijn geheim, waardoor er veel speculaties ontstaat. Zowel burgerlijke als militaire vliegtuigbouwers en vliegtuigmaatschappijen spelen hierbij een belangrijke rol. Z o zou men vandaag experimenteren met " Extreme Low Frequency "-golven en met " Extreme High Frequency "-golven die neerslag en droogte zouden kunnen realiseren. Rond deze onderzoeken werken er burgerlijk -militaire allianties, met als ultieme doel het voorkomen of veroorzaken van natuurfenomenen zoals aardbevingen, hevige droogtes, orkanen, en anderen, kortom het beheersen van natuurfenomenen, lucht en ruimte.

Zulke onderzoeken mogen ons niet verbazen. Wel het grote gebrek aan wetenschappelijke en overheidscontrole. Dat moet ons verontrusten. In zijn pogingen om het heelal te beheersen, moet de mens soms tegen zichzelf worden beschermd. Deze voorzichtigheid geldt dubbele indien dit wetenschappelijk onderzoek ook militaire doeleinden dient.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kent u deze onderzoeken? Werden er binnen de beleidsdomeinen wetenschappelijk onderzoek, volksgezondheid, luchtvaart, defensie, milieu, onderzoeken over deze thema's uitgevoerd? Zijn er andere bevoegdheidsdomeinen betrokken bij besprekingen hierover?

2) Komen deze onderwerpen op de agenda's van internationale organen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Verenigde Naties (VN), milieuconferenties, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO), enz.? Kwamen deze vormen van klimaatsmanipulatie aan bod op klimaatsconferenties zoals Kyoto en Copenhagen? Werd op wetenschappelijke en internationale bijeenkomsten al gesproken over het terugdringen van de opwarming van de aarde door het gebruik van technieken zoals het injecteren in de lucht op hoge hoogte van zonterugkaatsende metalen?

3) Worden er via burgerlijke en militaire luchtvaart hieromtrent experimenten uitgevoerd of stoffen in de atmosfeer gebracht met de bedoeling de weersomstandigheden te be´nvloeden? Hebt u weet van een " Owning the weather in 2025 "-rapport? Bent u op de hoogte van chemische manipulaties van de atmosfeer? Kent u de invloed van deze manipulaties en experimenten op de volksgezondheid en op de kwaliteit van de voedselproducties? Beschikt u over informatie betreffende experimenten waarbij aluminium gebruikt wordt om het weer te manipuleren?

4) Hoe worden mogelijke experimenten en onderzoeken rond weer- en klimaatmanipulaties gecontroleerd, door wie, met welke methodes en welke rapportering? Bestaat er een mondiale controle op eventuele militaire experimenten rond klimaatsmanipulatie? Heeft onze regering weet van een American Association for Advancement of Science die bijeenkwam in februari 2010 in CaliforniŰ?

5) Worden burgertoestellen of militaire toestellen gebruikt om producten op hoge hoogte te lozen om zo onderzoeken uit te voeren? Kent u de Weather Modification Association die onderzoeken hieromtrent voert?

6) Is ons land rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij processen die hierover handelen? Koopt ons land via zijn leger of via andere instanties grote hoeveelheden barium en barytine en zo ja, met welke bedoelingen? Neemt de regering of ons land, zowel via burgerlijke toepassingen als via militaire toepassingen, deel aan aspecten van geo- of climate engineering? Zijn er overheidsdiensten betrokken bij of deelnemer aan chemische en / of biologische experimenten waarbij de bevolking enigszins als proefkonijn wordt gebruikt?

7) Kan u ons verzekeren dat het Parlement optimaal wordt ge´nformeerd over alle maatregelen, initiatieven, enz., die zich richten op de manipulatie van het klimaat en de weersomstandigheden? Waarborgt u onze bevolking een optimale bescherming tegen alle soorten van experimenten, onderzoeken of projecten die met betrekking tot klimaatsmanipulatie en geo-engineering worden uitgevoerd?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

1) Ik ben niet op de hoogte van de door u aangehaalde onderzoeken op militair gebied, noch van deze die “geheim” zijn, en kan mij slechts op geruchten baseren met betrekking tot weer- en klimaatmanipulatie.

Er worden effectief onderzoeken uitgevoerd rond “geo-engineering”. Bij wijze van voorbeeld citeer ik hier een belangrijke studie op dat gebied : ‘Geoengineering the climate’ gerealiseerd door de “Royal Society” in 2009.

Het lijkt mij belangrijk dat dit onderzoeksdomein, dat handelt over wijzigingen in het klimaatsysteem op wereldschaal door menselijke activiteiten niet wordt verward met lokale manipulaties van weerfenomenen, zoals het kunstmatig opwekken van neerslag door aerosolen of andere deeltjes in de wolken te introduceren. Met dit laatste werd reeds geëxperimenteerd en het wordt toegepast in verschillende regio’s over de wereld, terwijl geoengineering, bij mijn weten, in het stadium van het wetenschappelijk onderzoek verkeert aangezien er op grote schaal nog geen experimenten werden uitgevoerd.

De experts van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben duidelijk gewaarschuwd tegen het uitvoeren van dergelijke opties die zeer complex zijn en waarvan de gevolgen moeilijk te voorspellen zijn omwille van de mogelijke nevenwerkingen op het klimaatsysteem en de ecosystemen.

Het klimaatbeleid is gebaseerd op een uitgebreide reeks van maatregelen die, indien samen uitgevoerd, kunnen leiden tot een beperking van de opwarming van de aarde. Geo-engineeringsmaatregelen zouden eventueel voor een korte tijd de symptomen van klimaatswijzigingen kunnen verlichten, maar vooreerst is er te veel onzekerheid over de mogelijke schadelijke neveneffecten van deze maatregelen en bovendien bieden zij geen structureel antwoord op de kern van het probleem namelijk de emissies van het stijgende fossiele energie gebruik.

2) Hoewel geo-engineering nergens duidelijk gedefinieerd is, kwam het recent onder meer aan bod in de biodiversiteitconventie van de Verenigde Naties.

In oktober 2010 werd er tijdens de Conference of the Parties (COP) 10 bij het Verdrag voor de Biologische Diversiteit (CBD) te Nagoya een beslissing genomen die de facto een moratorium oplegt voor klimaatgerelateerde geo-engineering activiteiten die een impact hebben op de biodiversiteit. Daar wellicht elke geo-engineering activiteit een impact heeft op de biodiversiteit, betreft het hier dus een nagenoeg totaal moratorium op klimaatgerelateerde geo-engineering activiteiten. Dit moratorium is opgenomen in de COP-beslissing rond biodiversiteit en klimaat. Alle partijen van de CBD hebben deze beslissing mee goedgekeurd en engageren zich tot de uitvoering ervan.

Het moratorium vervalt wanneer er een stevige wetenschappelijke basis (inzake ecologische, sociale en culturele aspecten) voor handen is. Kleinschalig wetenschappelijk onderzoek wordt wel toegelaten om toe te laten een wetenschappelijke basis te ontwikkelen. Intussen gaat men binnen de CBD van start om een compilatie te maken van beschikbare wetenschappelijke informatie tegen de volgende COP en zal een studie uitgevoerd worden naar de mogelijkheden voor een wetgevend kader. Een wetgevend kader ontbreekt momenteel en maakt ook dat overheidscontrole nagenoeg onbestaande is.

3) Ik heb geen weet van de experimenten door burgerlijke of militaire luchtvaartindustrieën, noch van een eventuele controle daarop, en nog minder van een mogelijke betrokkenheid van België bij deze experimenten. Het lijkt mij volkomen ongegrond en zinloos te veronderstellen dat de federale regering dergelijke biologische of chemische experimenten zou uitvoeren of daar op een of andere manier aan zou deelnemen.

Het is bekend dat in het kader van sommige onderzoeksprojecten men enorme hoeveelheden van de elektromagnetische energie injecteert in de ionosfeer met de bedoeling het effect daarvan op het weer te bestuderen. Er wordt echter hiernaar met grote scepsis gekeken want de gebruikte energieniveaus nog steeds zijn verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de zonne-energie.

4 tot 6) Deze vragen vallen onder de bevoegdheden van de minister van Defensie.

7) In het algemeen gaat mijn bezorgdheid in de eerste plaats uit naar de impact van potentiële activiteiten in dit domein op de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit. Ik acht het dan ook belangrijk dat het Parlement toegang heeft tot over maatregelen en initiatieven in dit domein. In elke geval pleit ik voor een voorzichtige aanpak waarbij de impact van dergelijke geo-engineering activiteiten preventief wordt onderzocht alvorens toepassingen op grote schaal te overwegen.