Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1342

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 15 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken

geofysica
technologie
wetenschappelijk onderzoek
klimatologie
militaire research
meteorologie
aardobservatie

Chronologie

15/2/2011Verzending vraag
17/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1343
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1344
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1346

Vraag nr. 5-1342 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De mens streeft steeds naar een grotere invloed op de aarde en het klimaat. Daarvoor ontwikkelden heel wat wetenschappelijke programma's en studies, niet zelden van militaire aard, voor een modificatie van de atmosfeer en om in te grijpen op de weersomstandigheden. Daarvoor bestaat onder andere de geo-engineering, een wetenschapsdiscipline die de be´nvloeding van weersomstandigheden, temperaturen en alle mogelijke natuurrampen bestudeert en er methodes voor ontwikkelt. Het opwekken van kunstmatige bliksems behoort al vele decennia tot de menselijke mogelijkheden. Vaak brengt met kunstmatige producten in de lucht om heel specifieke effecten te veroorzaken, ook hier vaak met militaire bedoelingen: rookschermen voor camouflage, verspreiden van mosterdgas, aluminiumsnippers om radars te verstoren. Van recentere datum blijkt het manipuleren van hoge (cirrus)bewolking om zo regen te produceren, het verzwakken van cyclonen, het verlengen van het moessonseizoen, enz. De vele militaire mogelijkheden zorgen ervoor dat het militair-economisch complex zich heel actief bemoeit met deze wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen. Wel hoort men regelmatig verhalen over het manipuleren van bewolking en klimaat. Wie de lucht beheerst, beheerst de wereld, zo klinkt het triomfantelijk. De praktijk van de weermanipulatie blijkt echter niet altijd zo succesvol.

Al deze mogelijkheden, die zeker al frequent en op vele plaatsen worden toegepast, blijven erg verborgen, bereiken uitzonderlijk de media en lijken verscholen in de obscuriteit. Er heerst hieromtrent een groot gebrek aan transparantie. Veel van de onderzoeken zijn geheim, waardoor er veel speculaties ontstaat. Zowel burgerlijke als militaire vliegtuigbouwers en vliegtuigmaatschappijen spelen hierbij een belangrijke rol. Z o zou men vandaag experimenteren met " Extreme Low Frequency "-golven en met " Extreme High Frequency "-golven die neerslag en droogte zouden kunnen realiseren. Rond deze onderzoeken werken er burgerlijk -militaire allianties, met als ultieme doel het voorkomen of veroorzaken van natuurfenomenen zoals aardbevingen, hevige droogtes, orkanen, en anderen, kortom het beheersen van natuurfenomenen, lucht en ruimte.

Zulke onderzoeken mogen ons niet verbazen. Wel het grote gebrek aan wetenschappelijke en overheidscontrole. Dat moet ons verontrusten. In zijn pogingen om het heelal te beheersen, moet de mens soms tegen zichzelf worden beschermd. Deze voorzichtigheid geldt dubbele indien dit wetenschappelijk onderzoek ook militaire doeleinden dient.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kent u deze onderzoeken? Werden er binnen de beleidsdomeinen wetenschappelijk onderzoek, volksgezondheid, luchtvaart, defensie, milieu, onderzoeken over deze thema's uitgevoerd? Zijn er andere bevoegdheidsdomeinen betrokken bij besprekingen hierover?

2) Komen deze onderwerpen op de agenda's van internationale organen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Verenigde Naties (VN), milieuconferenties, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO), enz.? Kwamen deze vormen van klimaatsmanipulatie aan bod op klimaatsconferenties zoals Kyoto en Copenhagen? Werd op wetenschappelijke en internationale bijeenkomsten al gesproken over het terugdringen van de opwarming van de aarde door het gebruik van technieken zoals het injecteren in de lucht op hoge hoogte van zonterugkaatsende metalen?

3) Worden er via burgerlijke en militaire luchtvaart hieromtrent experimenten uitgevoerd of stoffen in de atmosfeer gebracht met de bedoeling de weersomstandigheden te be´nvloeden? Hebt u weet van een " Owning the weather in 2025 "-rapport? Bent u op de hoogte van chemische manipulaties van de atmosfeer? Kent u de invloed van deze manipulaties en experimenten op de volksgezondheid en op de kwaliteit van de voedselproducties? Beschikt u over informatie betreffende experimenten waarbij aluminium gebruikt wordt om het weer te manipuleren?

4) Hoe worden mogelijke experimenten en onderzoeken rond weer- en klimaatmanipulaties gecontroleerd, door wie, met welke methodes en welke rapportering? Bestaat er een mondiale controle op eventuele militaire experimenten rond klimaatsmanipulatie? Heeft onze regering weet van een American Association for Advancement of Science die bijeenkwam in februari 2010 in CaliforniŰ?

5) Worden burgertoestellen of militaire toestellen gebruikt om producten op hoge hoogte te lozen om zo onderzoeken uit te voeren? Kent u de Weather Modification Association die onderzoeken hieromtrent voert?

6) Is ons land rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij processen die hierover handelen? Koopt ons land via zijn leger of via andere instanties grote hoeveelheden barium en barytine en zo ja, met welke bedoelingen? Neemt de regering of ons land, zowel via burgerlijke toepassingen als via militaire toepassingen, deel aan aspecten van geo- of climate engineering? Zijn er overheidsdiensten betrokken bij of deelnemer aan chemische en / of biologische experimenten waarbij de bevolking enigszins als proefkonijn wordt gebruikt?

7) Kan u ons verzekeren dat het Parlement optimaal wordt ge´nformeerd over alle maatregelen, initiatieven, enz., die zich richten op de manipulatie van het klimaat en de weersomstandigheden? Waarborgt u onze bevolking een optimale bescherming tegen alle soorten van experimenten, onderzoeken of projecten die met betrekking tot klimaatsmanipulatie en geo-engineering worden uitgevoerd?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

De antwoorden op vragen 1, 2, 3 en 7 werden beantwoord door de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie (cf. vraag nr. 5-1345).

Voor wat betreft de vragen 4, 5 en 6, deel ik u mee dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, de heer De Crem, minister van Defensie.