BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
10 januari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10825

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
________
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging
________
ministerie
thuiswerk
werk op afstand
mobiele telefoon
gegevensbescherming
spionage
computercriminaliteit
videocommunicatie
officiŽle statistiek
mobiele communicatie
________
10/1/2014 Verzending vraag
18/2/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10810
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10811
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10812
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10813
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10814
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10815
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10817
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10818
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10819
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10828
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10825 d.d. 10 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden stelde ik reeds een aantal vragen over thuiswerk bij de Federale Overheidsdiensten (FOD). Om de evolutie hiervan op te volgen, herhaal ik de meeste vragen. Graag zou ik verder de aandacht willen vestigen op een aantal andere elementen. De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit schreef (schriftelijke vraag 5-8153): "De werknemers van Shared Services in het algemeen, en van mijn Diensten op de Kanselarij in het bijzonder, beschikken voor hun thuiswerk over een Virtual Private Network (VPN)-verbinding. Dit betekent dat zij op een professioneel beveiligde manier toegang hebben tot hun elektronische gegevens net alsof ze op kantoor werken. VPN is een meer beveiligde manier van gegevensuitwisseling dan cloud computing, waarbij de overheid geen enkel idee heeft waar de gegevens in realiteit bewaard worden. Bovendien is de Patriot Act die onlangs in de Verenigde Staten van Amerika van kracht is geworden niet van aard om de bezorgdheid van de Belgische en Europese Overheden inzake beveiliging van elektronische gegevens te milderen." Voor de duidelijkheid: ik maak een onderscheid tussen occasioneel en structureel (dus bijvoorbeeld een dag per week) thuiswerk of telewerk.

Graag had ik de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel, en dit voor de laatste vijf jaar, werknemers van alle diensten en organisaties die onder uw beheer vallen:

a) werken occasioneel thuis;

b) werken structureel thuis?

Kan u deze cijfers, opgedeeld per jaar, in absolute en procentuele vorm meedelen, en dus ook meedelen hoeveel mensen er in totaal bij uw FOD/POD/Ö werken?

2) Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3) Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over? Heeft u hier al studies over laten uitvoeren? Zo ja, wat was het resultaat? Zo neen, acht u zo een studie nuttig en wilt u deze laten uitvoeren? Kan u toelichten?

4) Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5) Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6) Welke diensten die de communicatie faciliteren zijn aanwezig? Kan men videoconferenties houden? Is cloud sharing mogelijk en op welke manier?

7) Deelt u de ongerustheid van de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, gelet op de vele berichten over cybercrime en spionage? Ziet u uw diensten als een mogelijk doelwit van dergelijke acties?

8) Heeft u na de vele berichten over cybercrime en spionage de beveiliging van de data van uw FOD verbeterd (bijvoorbeeld in verband met cloud sharing)? Op welke manier?

9) Heeft u ook extra maatregelen qua beveiliging genomen wat betreft telewerkers? Zo ja, hoe? Zo neen, acht u dit niet nodig? Kan u toelichten?

10) Gsm's of andere mobiele apparaten zijn handig bij telewerk. Kan u voor 2013 aanduiden in absolute cijfers:

a) hoeveel werknemers een gsm/smartphone hebben ontvangen;

b) hoeveel een laptop hebben ontvangen;

c) hoeveel een ander mobiel toestel hebben gekregen.

11) Hebben uw diensten bij het aanbieden en uitwerken van telewerken voordelen in vergelijking met andere FOD? Zo ja, wat zijn volgens u sterke punten van uw diensten hierin?

12) Waar ziet u nog mogelijkheden tot verbetering wat betreft telewerken?

13) Merkt u voor de rest nog trends of evoluties op inzake deze materie bij uw diensten, ook ten aanzien van andere overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2014 :

1.

A - B)

De cijfers hebben betrekking op structureel thuiswerken. Van medewerkers die occasioneel thuiswerken hebben we geen exacte cijfers, aangezien dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden wordt toegestaan (bijvoorbeeld treinstaking) en dit tussen chef en medewerker wordt afgesproken.

2. Thuiswerk werd tot op heden niet proactief aangemoedigd. De belangrijkste reden hiervoor is de aard van de werkzaamheden van een groot deel van de werknemers van de Regie der Gebouwen, namelijk technische profielen waarbij werfcontroles en werfvergaderingen een belangrijk onderdeel van het werk vormen.

Thuiswerk is wel geformaliseerd door een interne omzendbrief waarin de voorwaarden en de procedure om een aanvraag tot telewerk te doen, worden uiteengezet.

3. Hier is geen onderzoek naar gedaan en er zijn dus ook geen cijfers over. Eventueel kan een dergelijke studie nuttig zijn in het kader van het globale project met betrekking tot de herinrichting van de gebouwen van de hoofdzetel.

4. In verschillende interne nieuwsbrieven werden de mogelijkheden om thuiswerk te doen uiteengezet en werd de procedure toegelicht.

5. De Regie der Gebouwen is gestart met een project tot herinrichting van de gebouwen van haar hoofdzetel in Brussel. Doel van deze herinrichting is te komen tot een kleinere oppervlakte kantoorruimte per werknemer. In het kader van dit project worden momenteel ook verschillende mogelijkheden onderzocht. Telewerk zou een onderdeel kunnen vormen.

6. Het houden van videoconferenties wordt momenteel niet toegepast. Het principe van cloud sharing werd intern geconcretiseerd. Derhalve zijn de gegevens uitsluitend beschikbaar op de servers van de Regie en enkel onze interne werknemers hebben toegang.

7. Wij controleren regelmatig onze installaties; er worden tevens regelmatig testen gedaan om het beveiligingsniveau na te gaan. Daarnaast volgen wij van nabij de evolutie van de technologieën, maar aangezien 100 % beveiliging niet bestaat, maken wij een afweging tussen het gewenste beveiligingsniveau en de kost daarvan. Hoewel we menen dat we geen beoogd doelwit zijn, blijven we niettemin waakzaam.

8. Wij maken geen eigenlijk gebruik van cloud sharing. Wij gebruiken VPN en werken via interne cloud sharing.

9. Wij hebben de werkplaatsen van de telewerkers maximaal beveiligd om de risico’s te beperken. We dienen evenwel een afweging te maken tussen beveiliging en gebruiksgemak.

10.

a) 39 gsm’s en 9 smartphones

b) Er zijn in totaal een 300-tal medewerkers die over een laptop beschikken

c)-

11. Er zijn geen concrete voordelen ten opzichte van andere Federale Overheidsdiensten (FOD’s).

12. nihil.

13. nihil.