Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10812

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 10 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging

ministerie
thuiswerk
werk op afstand
mobiele telefoon
gegevensbescherming
spionage
computercriminaliteit
videocommunicatie
officiŽle statistiek
mobiele communicatie

Chronologie

10/1/2014 Verzending vraag
18/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10810
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10811
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10813
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10814
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10815
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10817
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10818
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10819
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10821
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10828

Vraag nr. 5-10812 d.d. 10 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden stelde ik reeds een aantal vragen over thuiswerk bij de Federale Overheidsdiensten (FOD). Om de evolutie hiervan op te volgen, herhaal ik de meeste vragen. Graag zou ik verder de aandacht willen vestigen op een aantal andere elementen. De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit schreef (schriftelijke vraag 5-8153): "De werknemers van Shared Services in het algemeen, en van mijn Diensten op de Kanselarij in het bijzonder, beschikken voor hun thuiswerk over een Virtual Private Network (VPN)-verbinding. Dit betekent dat zij op een professioneel beveiligde manier toegang hebben tot hun elektronische gegevens net alsof ze op kantoor werken. VPN is een meer beveiligde manier van gegevensuitwisseling dan cloud computing, waarbij de overheid geen enkel idee heeft waar de gegevens in realiteit bewaard worden. Bovendien is de Patriot Act die onlangs in de Verenigde Staten van Amerika van kracht is geworden niet van aard om de bezorgdheid van de Belgische en Europese Overheden inzake beveiliging van elektronische gegevens te milderen." Voor de duidelijkheid: ik maak een onderscheid tussen occasioneel en structureel (dus bijvoorbeeld een dag per week) thuiswerk of telewerk.

Graag had ik de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel, en dit voor de laatste vijf jaar, werknemers van alle diensten en organisaties die onder uw beheer vallen:

a) werken occasioneel thuis;

b) werken structureel thuis?

Kan u deze cijfers, opgedeeld per jaar, in absolute en procentuele vorm meedelen, en dus ook meedelen hoeveel mensen er in totaal bij uw FOD/POD/Ö werken?

2) Wordt thuiswerk aangemoedigd ten aanzien van uw medewerkers? Waarom wel/niet?

3) Weet u of thuiswerken een kostenbesparing voor uw diensten betekent? Heeft u hier cijfers over? Heeft u hier al studies over laten uitvoeren? Zo ja, wat was het resultaat? Zo neen, acht u zo een studie nuttig en wilt u deze laten uitvoeren? Kan u toelichten?

4) Zijn er bij uw diensten al initiatieven genomen om thuiswerk te promoten? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

5) Bent u van plan om in de toekomst hieromtrent initiatieven te nemen? Waarom wel/niet?

6) Welke diensten die de communicatie faciliteren zijn aanwezig? Kan men videoconferenties houden? Is cloud sharing mogelijk en op welke manier?

7) Deelt u de ongerustheid van de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, gelet op de vele berichten over cybercrime en spionage? Ziet u uw diensten als een mogelijk doelwit van dergelijke acties?

8) Heeft u na de vele berichten over cybercrime en spionage de beveiliging van de data van uw FOD verbeterd (bijvoorbeeld in verband met cloud sharing)? Op welke manier?

9) Heeft u ook extra maatregelen qua beveiliging genomen wat betreft telewerkers? Zo ja, hoe? Zo neen, acht u dit niet nodig? Kan u toelichten?

10) Gsm's of andere mobiele apparaten zijn handig bij telewerk. Kan u voor 2013 aanduiden in absolute cijfers:

a) hoeveel werknemers een gsm/smartphone hebben ontvangen;

b) hoeveel een laptop hebben ontvangen;

c) hoeveel een ander mobiel toestel hebben gekregen.

11) Hebben uw diensten bij het aanbieden en uitwerken van telewerken voordelen in vergelijking met andere FOD? Zo ja, wat zijn volgens u sterke punten van uw diensten hierin?

12) Waar ziet u nog mogelijkheden tot verbetering wat betreft telewerken?

13) Merkt u voor de rest nog trends of evoluties op inzake deze materie bij uw diensten, ook ten aanzien van andere overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2014 :

1a) Het gaat om gemiddeld een tiental aanvragen per week

233 in december 2013 (op 1265 werknemers hoofdbestuur), zijnde 18.4%.

De 1800 werknemers in onze buitenlandse posten passen nog geen telewerk toe

1b) Occasioneel telewerk: gemiddeld 10tal aanvragen per week

2) Thuiswerk wordt momenteel niet actief aangemoedigd in de zin dat het in principe gaat om een gunst, geen recht. Werknemers worden verondersteld – in dialoog met hun managers en DGs – zelf het best te kunnen inschatten wat de ideale balans is tussen werk en privé.

3) Telewerk heeft weinig of geen kostenbesparing tot gevolg: (1) tot nog toe worden aparte laptops en VPN verbindingen ter beschikking gesteld van de agenten; (2) er werd geen proportionele vermindering doorgevoerd op de bureauruimtes : daar zijn initieel investeringen voor nodig, en ondersteuning door de Regie der gebouwen.

4) Dit wordt overgelaten aan het dienst- en directieniveau op basis van het algemeen beleid. De dienst P&O moedigt de DGs actief aan.

5) Niet op korte termijn. Systeem botst wat de infrastructuur betreft op zijn grenzen (stabiliteit VPN-netwerk; aanschaf laptops)

6) Alle thuiswerkers worden uitgerust met een laptop en software die het mogelijk maakt om via het internet toegang te krijgen de toepassingen en de niet geclassificeerde informatie (wet 11 december 1998) die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun functie. Videoconferencing wordt niet aangeboden.

7) Via het telewerk op Buitenlandse Zaken kan men geen toegang krijgen tot geclassificeerde (vertrouwelijke, geheime) informatie.

Inderdaad is Buitenlandse Zaken hier een mogelijk doelwit, gezien het een aantal gevoelige databanken beheert en op ons netwerk ook Europese Unie (EU) en Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)-informatie circuleert.

De IT-diensten zijn zeer alert voor alle vermoedens van cybercrime (inbraken op databanken; verdachte e-mails) en cyberspionage (geïnfecteerde toestellen, malware). Er wordt ook voortdurend overleg gepleegd met Defensie om de beveiliging van onze systemen optimaal te houden.

8) Buitenlandse Zaken kent momenteel geen cloud-toepassingen, alle gevoelige databanken staan op eigen servers die alleen via eigen systemen kunnen worden aangesproken.

Het is niet toegestaan om Buitenlandse Zaken-documenten op te slaan in de cloud (persoonlijke documenten wel).

9) De toegang met laptops tot het netwerk van Buitenlandse Zaken wordt extra beveiligd door een oplossing die voldoet aan de normen die opgelegd worden door de Raad van de EU voor informatie van het niveau “Beperkte Verspreiding EU”. De gekozen beveiligingsoplossing voor VPN-toegang is dus zeer sterk, zodat ook andere, niet-geclassificeerde informatie die via VPN-toegang wordt aangesproken zeer goed beveiligd is. Zoals aangegeven in 7 & 8 kan met via telework geen toegang verkregen worden tot geclassificeerde informatie.

10) Op dit ogenblik beschikken 134 medewerkers op het Hoofdbestuur over een smartphone met toegang tot de professionele mail en zijn 523 laptops in gebruik. Van deze laptops worden 244 toestellen gebruikt door telewerkers. In 2013 werden 132 laptops ter beschikking gesteld van medewerkers, hetzij aan nieuwe telewerkers hetzij ter vervanging van bestaand materiaal van telewerkers

11) Formules van andere Federale Overheidsdiensten (FODs) zijn te weinig gekend om hier correct op te kunnen antwoorden

12) P&O houdt dit jaar een doorlichting van impact van telewerk op vlak van personeelsbeheer; onderlinge afspraken binnen een dienst; resultaten. Met de regie der gebouwen wordt op hoog niveau beraadslaagd over mogelijke rationalisering van de oppervlaktes.

ICT zal inzetten op een upgrade van het VPN netwerk en meer laptops.