BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7420

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
________
ministerie
algemene kosten
vergoedingen en onkosten
elektronisch betaalmiddel
________
7/4/2010Verzending vraag
3/5/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7420 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik voor de beleidsorganen en het secretariaat een en ander vernomen over de materiŽle en financiŽle voordelen. Meer bepaald kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Welke regeling werd er getroffen voor de vergoeding van gemaakte onkosten door leden van de beleidsorganen en het secretariaat? Welke regels zijn met andere woorden van toepassing en zijn die regels vastgelegd in een reglement?

2. Hoe is het toezicht hierop georganiseerd?

3. Hebben de leden van uw beleidsorganen en secretariaat al onkostennota's ingediend of onkosten gemaakt die als ongegrond of onverantwoord werden bevonden? Welke onkosten en door wie werden ze gemaakt?

4. Welke uitgaven werden in deze regeerperiode reeds verricht in dit kader, opgesplitst per aard van de uitgaven?

5. Graag ontving ik een overzicht van de eventuele andere voordelen voor leden van uw beleidsorganen.

6. Zijn er leden (ťťn of meerdere) die over een kredietkaart beschikken op kosten van de overheid of de instelling waar zij de leiding van hebben?

a) Zo ja, wat is het maximum te besteden bedrag?

b) Op basis van welke criteria wordt dit bedrag vastgelegd?

c) Welke onkosten kunnen met die kredietkaart worden betaald?

d) Hoe worden die uitgaven gecontroleerd?

e) Wat werd er in deze regeerperiode tot op heden reeds mee uitgegeven?

f) Werden met een kredietkaart gedane uitgaven reeds ongegrond of onverantwoord bevonden? Welke en door wie werden ze gedaan?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :
  1. Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, regelt enkele geldelijke aspecten m.b.t. de onkosten van de leden en de medewerkers van de beleidsorganen en van het secretariaat.

    Onkosten die voor de uitoefening van de functie worden gemaakt, worden op voorlegging van bewijsstukken en van een schuldvordering terugbetaald of rechtstreeks door de begroting van de beleidsorganen en van het secretariaat ten laste genomen.

  1. Met betrekking tot de goedkeuring en de terugbetaling van onkosten geldt er een functiescheiding. De econoom van het beheersorgaan gaat de echtheid en de werkelijkheid van de uitgaven na, de kabinetssecretaris, hiertoe gemachtigd door de minister, controleert of de minister of de directeur beleidscoördinatie of directeur van een beleidscel machtiging heeft gegeven om de uitgave aan te gaan en geeft vervolgens de opdracht tot betaling. Ten slotte betaalt de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie na een laatste verificatie het verschuldigde bedrag uit.

  1. Tot nog toe werden er geen onkostennota’s verworpen.

  1. Binnen de perken van de toegekende budgettaire middelen hebben de meest voorkomende uitgaven betrekking op de ten laste neming van GSM-abonnementen, internetaansluitingen en de gesprekskosten van de stafleden van de beleidscellen en van het secretariaat, de terugbetaling van de reiskosten van dienstverplaatsingen en de tussenkomst in de aankoop van dienstkledij van het onthaalpersoneel en van de autobestuurders.

  1. Andere voordelen die worden toegekend binnen de perken van de toegekende budgettaire middelen zijn de terbeschikkingstelling van een dienstvoertuig aan de directeur beleidscoördinatie, de toekenning van een gratis abonnement woon-werkverkeer aan de andere personeelsleden, en de toekenning van een weddecomplement aan de gedetacheerde personeelseden en de toekenning van een forfaitaire toelage en een forfaitaire vergoeding aan de autobestuurders.

  1. Geen enkel personeelslid van mijn beleidscellen of van mijn secretariaat beschikt over een kredietkaart op kosten van de overheid.