BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
5 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7086

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen
________
overtreding
criminaliteit
diefstal
________
5/3/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7087
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7086 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt zouden nogal wat gegevens ontbreken over de nationale ophelderinggraad van bepaalde criminaliteitsfenomenen. Zo stelt de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) dat het nationale ophelderingspercentage voor, bijvoorbeeld, autogerelateerde criminaliteit (diefstal uit voertuigen, autodiefstal, ) en inbraak in gebouwen niet beschikbaar is. En van de redenen zou het gebrek aan eensgezindheid zijn over wat als "opgehelderd " wordt beschouwd en in het bijzonder binnen welke termijn deze opheldering dient te worden gerealiseerd om als dusdanig te worden bestempeld.

1. Klopt het dat er geen eenduidige definitie is van wat onder "opgehelderd " wordt verstaan en dat daardoor de ophelderinggraad van bepaalde fenomenen niet gekend is?

2. Zo ja, welke initiatieven neemt de geachte minister om tot een eenduidige definitie te komen?

3. Zo neen, wat wordt exact verstaan onder een opgehelderd misdrijf?

4. Van welke misdrijven ontbreken momenteel de nationale ophelderingcijfers?