BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5689

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen
________
ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
overheidsapparaat
________
7/12/2009 Verzending vraag
21/1/2010 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4580
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5689 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat zich op 1 april van dat jaar bij de FOD Justitie een zeer belangrijke evenwichtsverstoring voordeed op de tweede trap van de hiėrarchie (47 Franstaligen - 39 Nederlandstaligen). Ook op het niveau van de lagere trappen, met een verhouding van 49,71% Franstaligen tot 50,29% Nederlandstaligen, waren er zeer belangrijke evenwichtsverstoringen, meer bepaald op de derde trap (291 Franstaligen - 256 Nederlandstaligen) en op de vijfde trap van de hiėrarchie (258 Franstaligen - 191 Nederlandstaligen).

Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet? Welke maatrgelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

Als reactie op het in 2008 door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht vastgestelde onevenwicht op de tweede, derde en vijfde trap, heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een aantal maatregelen genomen om de bepalingen inzake het taalkader van de centrale diensten na te leven.

Op het niveau van de tweede trap van de hiërarchie bestaat de toestand, zoals gemeld bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bij de jaarlijkse controle 2009, uit 48,24 % N en 51,76 % F. Op het vlak van de bevorderingsprocedures worden de inspanningen voortgezet om een evenwicht te verkrijgen en te behouden.

Op het niveau van de derde trap van de hiërarchie bestond er een onevenwicht in de eerste plaats bij de attachés, wat verklaard kon worden door het gegeven dat Nederlandstalige statutaire en contractuele attachés/juristen het departement meer en vaker verlaten en door de moeilijkheid om Nederlandstalige juristen aan te werven, en in de tweede plaats bij de ICT-deskundigen, aangezien het moeilijk is Nederlandstalige personeelsleden te werven.

Er zijn op dit niveau maatregelen genomen inzake selectie, die beogen belangrijke reserves Nederlandstalige juristen en ICT-deskundigen aan te leggen. Aan de VCT is reeds meegedeeld dat er thans sprake is van 49,56 N en 50,44 F.

Op de vijfde trap van de hiërarchie werd een onevenwicht vastgesteld voor de functies van medewerker keuken/schoonmaak, hetgeen kon worden verklaard door het veel groter aantal kandidaturen van Franstalige personeelsleden in het Brusselse Gewest. Een en ander volgt uit het belang dat betrokkenen hechten aan werk dicht bij huis, gelet op de deeltijdse prestaties of de uurregeling voor deze functies. Om voor deze functies een nieuw taalevenwicht te bereiken, zijn maatregelen genomen die beogen meer publiciteit te maken ten aanzien van Nederlandstalige kandidaten. Op dit niveau is het taalevenwicht op de vijfde trap een beetje gunstiger, namelijk 212 N en 248 F (53,91 % - 46,09 %).