BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1949

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
________
ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten
________
29/10/2008Verzending vraag
24/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1949 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna de gevraagde toelichting te verstrekken:

 1. Evaluatie van de fraude risico's: DIV en voertuigendienst.

 2. De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is zich bewust van de hoge gevoeligheidsgraad van de voertuigreglementering in zijn geheel. Met als doel het voeren van een proactief preventiebeleid en de vermindering van mogelijke frauderisico’s, wil de FOD deze risico’s beter identificeren om zijn personeel nog meer te sensibiliseren en om gelijkwaardige interne controlestructuren op te zetten.

 3. Onderhandelingsprocedure zonder publicatie.

  Markt toegewezen aan KPMG Advisory, Bourgetlaan, 40

  1130 – Brussel (België)

 4. De markt werd toegewezen aan de consultant met de meeste punten ten opzichte van de gunningscriteria.

 5. 05 december 2007.

 6. 58 625 euro.

 7. Nederlands.

 8. Beperkte verspreiding aan het management.

 9. De studie is in de eindfase maar ze moet uitmonden in een verbetering van bepaalde administratieve processen en een sensibilisatie van het personeel wat betreft de frauderisico’s.

 10. Zie antwoord op voorgaande vraag.

 1. Studie met betrekking tot de verkeerscongestie.

 2. De congestie van het wegverkeer is een uitdaging van eerste orde voor onze mobiliteit, niettegenstaande alle bereikte effecten die behaald zullen worden in de materie van de mobiliteit en de modale transferten (in de veronderstelling dat de gepaste maatregelen genomen worden), blijft het wegverkeer groeien, terwijl anderzijds een aantal weerstanden zijn tegen een ongebreidelde uitbreiding van de infrastructuur.

  De studie behandelt zowel de congestie op de autowegen als de congestie op de andere wegen, in het bijzonder deze in het stedelijke milieu. Het gaat over een macroscopische studie, waarvan het doel is om een toekomstscenario op te stellen, met evaluatie van de gevolgen van de voorgestelde oplossingen in de mate van het mogelijke.

 3. Onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 17 § 2-1°-a) van de wet van 24-12-1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

  opdracht gegund aan Transport & Mobility Leuven, Vital Decosterstraat, 67A, bus 0001, 3000 LEUVEN

 4. Ja.

 5. 21 december 2007

  21 april 2008.

 6. 80 610 euro.

 7. Frans/Nederlands

 8. De relevante delen van de studie zullen ter beschikking van het publiek worden gesteld via de internetsite van het departement.

 9. De studie wordt momenteel in zijn geheel door de bevoegde diensten onderzocht.

 10. Zie antwoord op punt 8.

 1. Studie impact overheidssteun aan gecombineerd vervoer per spoor.

 2. Evaluatie van het steunstelsel voor het gecombineerd vervoer en aanbevelingen voor nieuw steunstelsel.

 3. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  Naam en exploitatiezetel: Policy Research Corporation, 2000 Antwerpen.

 4. Ja.

 5. Aanbesteed: 08 mei 2008

  Afgeleverd: 11 juli 2008.

 6. 72358 euro.

 7. Nederlands.

 8. Enkel bij Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer wegens confidentiële gegevens.

 9. Resultaten van de studie werden gebruikt bij opstellen van nieuwe steunstelsel 2009-2012.

 10. Conclusies van de studie werden gebruik bij het opstellen van het nieuwe steunstelsel 2009-2012. Actuele stand: dossier bevindt zich ter onderzoek bij Europese Commissie voor notificatie. Bedoeling is het KB betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer 2009-2012 te publiceren voor het einde van het jaar.

 1. Technische bijstand bij de analyse van de bestaande regelgeving voor het gebruik van de spporweginfrastructuur.

 2. Bevorderen van het spoorvervoer door de wederzijdse erkenning tussen landen van de Europese Unie te bevorderen

 3. Belgorail, Ravensteinlaan 60 bus 7.

 4. Onderhandse overeenkomst zonder bekendmaking, enige dienstverlener met voldoende know-how over de bestaande technische regelgeving.

 5. In de loop van het jaar.

 6. 36.300 euro.

 7. Nederlands en Engels (voor de technische data).

 8. Is ter beschikking van de spoorwegsector.

 9. De eerste overeenkomsten voor wederzijdse erkenning zijn ondertekend, andere zullen volgen.

 10. Er wordt verder gewerkt aan concrete overeenkomsten met de buurlanden.

 1. Studie met betrekking tot de verkeerscongestie in de agglomeraties Brussel en Charleroi.

 2. De congestie van het wegverkeer is een uitdaging van eerste orde voor onze mobiliteit, niettegenstaande alle effecten die behaald zullen worden inzake de mobiliteit en de modale transferten (in de veronderstelling dat de gepaste maatregelen genomen worden), blijft het wegverkeer groeien, terwijl er anderzijds weerstanden zijn tegen een ongebreidelde uitbreiding van de infrastructuur.

  De studie behandelt zowel de congestie op de autowegen als de congestie op de andere wegen, in ’t bijzonder deze in het stedelijke milieu. Het gaat over een macroscopische studie, waarvan het onderwerp is om een toekomstscenario op te stellen, met evaluatie van de gevolgen van de voorgestelde oplossingen in de mate van het mogelijke.

  Deze studie vult een gelijkaardige studie aan die uitgebracht werd in 2007 op het geheel van het Belgisch grondgebied.

 3. Onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 17 § 2-1°-a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

  Opdracht gegund aan Transport & Mobility Leuven, Vital Decosterstraat, 67A, bus 0001, 3000 LEUVEN.

 4. Ja.

 5. 17 oktober 2008.

  17 februari 2009.

 6. 18 634 euro.

 7. Frans/Nederlands.

 8. De relevante delen van de studie zullen ingevoegd worden in de voorgaande studie die over hetzelfde onderwerp handelde, maar dan op het niveau van België. Het geheel wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de internetsite van het departement.

 9. De studie is momenteel nog altijd bezig.

 10. Zie antwoord op punt 8.