BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1945

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
________
ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten
________
29/10/2008Verzending vraag
27/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1945 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

1. Studie-onderdeel in het kader van de voorbereiding en opvolging van de internationale conferentie “Ontwikkelingssamenwerking en klimaat” van 7 maart 2008.

Werkzaamheden beoogden, naast het vooorbereiden en voorzitten van de internationale conferentie, het uitwerken van een rapport uitgaande van de discussies en resultaten van de conferentie en dat beleidsopties bevat voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de problematiek van de klimaatverandering.

2. Bedoeling was beleidsopties te verschaffen voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de problematiek van de klimaatverandering.

3. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht toegekend aan de Université catholique de Louvain (UCL ).

4. Opdracht werd toevertrouwd aan UCL omwille van de technische specificiteit in hoofde van professor Jean-Pascal van Ypersele die omwille van zijn wereldfaam in het betreffende domein slechts aan één dienstverlener, UCL waar professor van Ypersele werkzaam is, kan toevertrouwd worden.

5. De overeenkomst werd getekend op 21 februari 2008. Het rapport werd ingediend bij op 13 augustus 2008.

6. Studie-onderdeel: 7 650 euro (exclusief BTW); totaal van de opdracht (voorbereiding en voorzitten conferentie inbegrepen): 15 100 euro (exclusief BTW).

7. Frans (vertaald in het Nederlands en het Engels).

8. Beleidscel van de minister, administratie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, website directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (waarop naast een Franstalige ook een Nederlandstalige en Engelstalige versie te vinden zijn), internationale instellingen (Verenigde Naties - VN), Parlement, verspreiding via persconferentie

9. Om de aanbevelingen van het rapport van professor van Ypersele te concretiseren in het Belgisch beleid Ontwikkelingssamenwerking werd een task force Klimaat opgericht met vertegenwoordigers van het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, de administratie (directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking - DGOS) en de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Een van de aanbevelingen van professor van Ypersele was om binnen de bestaande structuren en procedures van DGOS een “cel Klimaat” op te richten. Een focal point “klimaat” werd intussen aangeduid.

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport was om de strijd tegen klimaatverandering te integreren in het beleid van Ontwikkelingssamenwerking als een transversaal thema.

Zoals voorzien in het tweede Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling en de daarbijbehorende actiefiches, is de administratie momenteel bezig om, samen met andere actoren en externe experten, een “environmental integration toolkit” op te stellen. Aldus zullen in de toekomst alle milieu aspecten zoals klimaat en biodiversiteit, systematisch in de interventies van DGOS worden geïntegreerd. Dit zal gelinkt worden aan het opnemen van een ex-ante milieu evaluatie van alle interventies gefinancierd door DGOS. Per project kan dan bekeken worden wat de impact inzake klimaatverandering is en welke maatregelingen aangewezen zijn (schrappen, aanpassen, …).

Een verdere stap in het operationaliseren van deze aanbeveling in het beleid is interne sensibilisering. De personeelsleden van DGOS en ook van de BTC zullen zo meer rekening kunnen houden met de klimaatproblematiek bij de behandeling van de verschillende dossiers.

10. Momenteel wordt het Nationaal Klimaatplan herzien. DGOS doet daarbij ook zijn bijdrage, betreffende de klimaatproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking en de acties die ondernomen worden.

De task force klimaat zal in de komende weken en maanden verder werken aan het omzetten van de aanbevelingen uit het rapport van professor van Ypersele in concrete acties.