BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1943

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
________
ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten
________
29/10/2008Verzending vraag
1/12/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1943 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 1 december 2008 :

De antwoorden zijn hernomen in de samenvattende tabel in bijlage.

Volgende afkortingen werden gebruikt :

- DGHR : algemene directie Human Resources;

- PMT : Project Management Team;

- WB : Well Being;

- DGMR : algemene directie Material Resources.

Samenvattende tabel


Onderwerp

Beleidsdoelstelling

Wijze van aanbesteding

Goedkoopst?

Datum

Kostprijs

Taal

Verspreiding

Gevolgen

1

Analyse van de visibiliteit on line & off line

Uitvoering van een analyse betreffende de zichtbaarheid van de vacatures van Defensie bij potentiële sollicitanten via de meest gebruikte zoekmachines.

OfferteaanvraagGunning aan:

BELGOJOBS.BE

Av. de l’Armée

1040 Brussel

Ja

Gunning op 19 december 2007
2 456,30 euro

N/F

Opvolging intern DGHR

De resultaten van de on line analyse hebben bijgedragen tot het verder ontwikkelen van de jobsite van Defensie.

De resultaten van de off line-analyse worden verwerkt in het jaarlijks rekruteringscommunicatieplan.

2

Begeleiding in het kader van het project organisatiecultuur

Het verder uitdiepen van de resultaten van een eerder gevoerde enquête.

Aankoop op aangenomen factuurGunning aan:

BUYSSE BVBA

Riethulstraat 18

9880 AALTER

Ja

Van 20 september 2007 tot 31 oktober 2007

3 025 euro

N

Aanwending intern DHGR

Toepassing van het advies op de organisatie van groepsinterviews en workshops aangaande de organisatie-cultuur.

3

Optimalisering van de zichtbaarheid op basis van Search Engine Advertising (SEA) technieken.

Op het internet een betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de wervingsfuncties binnen Defensie verwezenlijken.

Aankoop op aangenomen factuurGunning aan:

EXTENSEO

Carlistraat 2

1140 BRUSSEL

Ja

24 juni 2008

3 018,95 euro

N/F

Aanwending intern DHGR

Gezien de gunstige resultaten van SEA, zullen deze mee geïntegreerd worden in het nieuwe concept informatieverstrekking werving.

4

Informatiearchitectuur van een jobsite

Studie in het kader van het nieuwe concept informatieverstrekking.

Aankoop op aangenomen factuurGunning aan:

SPIZZY

Turnhoutsebaan 266

2110 WIJNEGEM

Ja

22 oktober 2008

2 843,50 euro

N

Aanwending intern DHGR

Integratie van de « good practices » van rekruteringsites in de jobsite van Defensie.

5

Dienstenopdracht betreffende juridische diensten in het kader van de bouw van het nieuwe permanente NAVO hoofdkwartier te Brussel

Juridisch advies in het stadium selectie, opmaak bestek en gunning van de aanneming van werken voor de bouw van het nieuwe NAVO hoofdkwartier.


Onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingGunning aan:

STIBBE

Loksumstraat 25

1000 Brussel


Ja

April 2008

Juni 2009

24 125 euro

N/F

Aanwending intern PMT

Administratief en juridisch nazicht met het oog op reductie van de risico's voor MLV inherent aan de procedure in opdracht en voor rekening van NAVO

6

Behandeling formele klachten


Behandelen van formele klachten in het kader van de bescherming van de werkne-mers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingGunning aan

IDEWE

Interleuvenlaan 58

3001 Heverlee

Ja

Van 21 november 2007 tot 19 mei 2008

2 479,34 euro


N

Aanwending intern WB

Klacht werd behandeld en een verslag werd bezorgd aan de vertegenwoordiger van de werkgever

7

Effectiviteitsanalyse van de munitie 30mm Airburst voor de voertuigen AIV DF30

De studie beoogt een optimale vuurdoctrine te bepalen voor het vuren van Airburst munitie tegen een aantal standaarddoelen

Openbare aanbestedingGunning aan

TNO

Schoenmakersstraat, 97

NL – 2628 VK DELFT

Ja

Gunning op 8 oktober 2008

229 900 euro

N/F

Opvolging intern DGMR

De resultaten van de analyse moeten bijdragen tot een effectiever gebruik van de 30mm Airburst munitie