Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van dermeersch Anke" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Directeur - Statuut (6-131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-131
Commissiewerkzaamheden - Prioriteiten      
  6-19
p. 13 6-19 p. 13 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
  6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
   Zinloosheid van de Senaat na de zesde staatshervorming
6-14
p. 87-88 6-14 p. 87-88 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Anke Van dermeersch, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert tegen het feit dat het Vlaams Belang niet op de hoogte werd gebracht van de lijst van de in overweging te nemen voorstellen      
  6-6
p. 9-10 6-6 p. 9-10 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat bij de geheime stemmingen over de voordrachten over elke kandidatuur afzonderlijk zou worden gestemd voor een ambt van assessor of staatsraad bij de Raad van State (Artikel 41, 4, van het Reglement van de Senaat)      
  6-6
p. 25 6-6 p. 25 (PDF)
  6-6
p. 27 6-6 p. 27 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt voor een waarnemer van het Vlaams Belang in het Bureau      
  6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
  6-13
p. 8 6-13 p. 8 (PDF)
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Jan Peumans
   Over artikel 48 van de Grondwet : elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen - Ontbreken van beroepsmogelijkheid
6-1
p. 12-13 6-1 p. 12-13 (PDF)
   Over de aanwijzing van gecoöpteerde senatoren
6-2
p. 6-7 6-2 p. 6-7 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-363/4
p. 1 6-363/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Oprichting van een bijzondere commissie "Radicalisering"      
  Verlenging van het mandaat
6-13
p. 8-9 6-13 p. 8-9 (PDF)
Opstellen van informatieverslagen (nieuwe taak van de Senaat)      
  6-6
p. 19-23 6-6 p. 19-23 (PDF)
Over de inoverwegingneming van 52 voorstellen van het Vlaams Belang betreffende de herziening of opheffing van artikelen van de Grondwet      
  6-5
p. 16-17 6-5 p. 16-17 (PDF)
  6-5
p. 19 6-5 p. 19 (PDF)
Over de wijze van stemming over de voordracht van kandidaten      
  6-6
p. 33 6-6 p. 33 (PDF)
Politisering van de Raad van State      
  6-6
p. 24-25 6-6 p. 24-25 (PDF)
  6-6
p. 30 6-6 p. 30 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Agendapunten van de vergadering - Regering van lopende zaken - Bevoegdheid van de Senaat - Aanneming agenda bij zitten en opstaan
6-44
p. 9-10 6-44 p. 9-10 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Bespreking van het verzoek (6-162/1)
6-9
p. 71-75 6-9 p. 71-75 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-162/2)
6-16
p. 9-73 6-16 p. 9-73 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Bespreking van het verzoek (6-303/1)
6-24
p. 10-19 6-24 p. 10-19 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Bespreking van het verzoek (6-253/1)
6-14
p. 74-80 6-14 p. 74-80 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (6-31)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 26-30 6-6 p. 26-30 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
  6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State (6-32)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 31-34 6-6 p. 31-34 (PDF)
Voorsel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (6-170)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-170/1
p. 1-3 6-170/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (6-177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-177/1
p. 1-5 6-177/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (6-344)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-344/1
p. 1-3 6-344/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat ten einde de senatoren voldoende tijd te geven kennis te nemen van de informatieverslagen voor de bespreking ervan in plenaire vergadering (6-242)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-242/1
p. 1-3 6-242/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Parlementaire subsidiariteitscontrole - De vereenvoudigde verdragsherziening - Internrechtelijke regeling voor het Belgisch institutioneel kader) (6-406)      
  Bespreking
6-37
p. 31-38 6-37 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augsutus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (6-164)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-164/1
p. 1-7 6-164/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule (Constitutieve autonomie van de Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen) (6-168)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-168/1
p. 1-3 6-168/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het volledige beleid en de organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over het hevelen naar de Gemeenschappen (6-169)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-169/1
p. 1-3 6-169/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (6-218)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-218/1
p. 1-7 6-218/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft (Volledige regionalisering van het energiebeleid) (6-34)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-34/1
p. 1-3 6-34/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het rijbewijs en de rijopleiding betreft (Volledige overheveling van de rijopleiding en het rijbewijs naar de Gewesten) (6-167)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heer Guy D'haeseleer
6-167/1
p. 1-5 6-167/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad (6-248)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-248/1
p. 1-12 6-248/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie om het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Agentschap voor buitenlandse handel op te zeggen (6-219)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-219/1
p. 1-5 6-219/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (6-277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-277/1
p. 1-26 6-277/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (6-166)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-166/1
p. 1-6 6-166/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid (6-163)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-163/1
p. 1-9 6-163/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Bespreking
6-29
p. 4-18 6-29 p. 4-18 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen (Zie ook doc. 5-2044) (6-40)      
  Bespreking
6-17
p. 25-36 6-17 p. 25-36 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Bespreking
6-33
p. 28-46 6-33 p. 28-46 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van 44 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-47)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-47/1
p. 1 6-47/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van Titel III, Hoofstuk III, Adfeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van Minister van Staat (6-171)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-171/1
p. 1-3 6-171/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-83)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-83/1
p. 1 6-83/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (6-174)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-174/1
p. 1-3 6-174/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-84)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-84/1
p. 1 6-84/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs (Overheveling naar de Gemeenschappen van de bevoegdheden inzake bepaling van begin en einde van de leerplicht, inzake vaststelling van de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma's en inzake de pensioenregeling) (6-38)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-38/1
p. 1-5 6-38/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-85)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-85/1
p. 1 6-85/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-86)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-86/1
p. 1 6-86/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-87)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-87/1
p. 1 6-87/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-88)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-88/1
p. 1 6-88/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-89)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-89/1
p. 1 6-89/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet wat de procedure tot herziening van de Grondwet betreft (6-165)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-165/1
p. 1-4 6-165/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-90)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-90/1
p. 1 6-90/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-91)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-91/1
p. 1 6-91/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-92)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-92/1
p. 1 6-92/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Handelsreclame - Religie - Cultuur - Geneesheren) (6-257)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-257/1
p. 1-5 6-257/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-44)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-44/1
p. 1-4 6-44/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-102)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-102/1
p. 1 6-102/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-45)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-45/1
p. 1 6-45/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43, § 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-46)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-46/1
p. 1 6-46/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken (6-172)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-172/1
p. 1-2 6-172/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-48)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-48/1
p. 1 6-48/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-49)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-49/1
p. 1 6-49/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-50)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-50/1
p. 1 6-50/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-51)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-51/1
p. 1 6-51/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-52)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-52/1
p. 1 6-52/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-53)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-53/1
p. 1 6-53/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-54)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-54/1
p. 1 6-54/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-55)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-55/1
p. 1 6-55/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-56)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-56/1
p. 1 6-56/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-103)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-103/1
p. 1 6-103/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-57)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-57/1
p. 1 6-57/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-58)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-58/1
p. 1 6-58/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-59)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-59/1
p. 1 6-59/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-60)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-60/1
p. 1 6-60/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-61)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-61/1
p. 1 6-61/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-62)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-62/1
p. 1 6-62/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-63)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-63/1
p. 1 6-63/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-64)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-64/1
p. 1 6-64/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-65)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-65/1
p. 1 6-65/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-66)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-66/1
p. 1 6-66/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-67)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-67/1
p. 1 6-67/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-68)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-68/1
p. 1 6-68/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-69)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-69/1
p. 1 6-69/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-70)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-70/1
p. 1 6-70/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-71)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-71/1
p. 1 6-71/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-72)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-72/1
p. 1 6-72/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-73)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-73/1
p. 1 6-73/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-74)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-74/1
p. 1 6-74/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-75)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-75/1
p. 1 6-75/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-76)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-76/1
p. 1 6-76/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-77)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-77/1
p. 1 6-77/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-78)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-78/1
p. 1 6-78/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-79)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-79/1
p. 1 6-79/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-104/1
p. 1 6-104/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-80)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-80/1
p. 1 6-80/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-81)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-81/1
p. 1 6-81/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft (Zie ook doc. 5-2430) (6-35)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-35/1
p. 1-10 6-35/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken (6-173)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-173/1
p. 1-3 6-173/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in Belgiê (Intrekking) (6-176)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-176/1
p. 1-4 6-176/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad (6-175)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-175/1
p. 1-4 6-175/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel IX, artikel 1, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-105)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-105/1
p. 1 6-105/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Aangehouden stemmingen
6-14
p. 90 6-14 p. 90 (PDF)
  6-14
p. 95 6-14 p. 95 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Aanvullende dotatie) (6-249)      
  Algemene bespreking
6-14
p. 9-15 6-14 p. 9-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-408/5
p. 2-3 6-408/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999