Auteurs- en sprekersregister betreffende "Guilbert Michel" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De bestrijding van de illegale handel in kunstwerken en vermogensobjecten (Ratificatie van het Verdrag door de deelgebieden - Goedkeuring van het Unidroit-verdrag) (3-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-38
p. 59-62 3-38 p. 59-62 (PDF)
De bevoegdheden van de federale politie inzake leefmilieu (Strijd tegen de milieucriminaliteit) (3-319)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 61-62 3-68 p. 61-62 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van het nieuwe rollend materieel M6 over het noorden en het zuiden van het land (NMBS : vervoer van reizigers) (3-75)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-21
p. 17-18 3-21 p. 17-18 (PDF)
De verkeersveiligheid en de federale commissie voor de verkeersveiligheid (3-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-57
p. 50-53 3-57 p. 50-53 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Guilbert, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Personeel (Programma van renovatiewerken) (3-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 338-339 3-5 p. 338-339 (PDF)
Het ontwerp van internationaal verdrag over wapenhandel (Shattered Lives-project op initiatief van bepaalde NGO's) (3-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 34-37 3-25 p. 34-37 (PDF)
Het personeelsgebrek in de gevangenis van Doornik (3-13)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 8-10 3-14 p. 8-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiŽle vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 93 van mevrouw Durant en de heer Guilbert, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra : wijziging wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's
3-424/8
p. 1-2 3-424/8 p. 1-2 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Urgentie bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen
3-55
p. 6-7 3-55 p. 6-7 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-6
p. 36-37 3-6 p. 36-37 (PDF)
   FinanciŽle situatie in de Franse Gemeenschap
3-6
p. 40 3-6 p. 40 (PDF)
   Jeugdrechtelijk beleid
3-6
p. 37-38 3-6 p. 37-38 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 38-39 3-6 p. 38-39 (PDF)
   Verbreding van de toegang tot het gerecht
3-6
p. 38 3-6 p. 38 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Bestrijding van de sociale fraude
3-16
p. 44 3-16 p. 44 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-16
p. 43 3-16 p. 43 (PDF)
   Loonlastenverlaging
3-16
p. 34-35 3-16 p. 34-35 (PDF)
   Percentage van het BBP besteed aan ontwikkelingssamenwerking
3-16
p. 43 3-16 p. 43 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 34-36 3-16 p. 34-36 (PDF)
Venezuela - Landenfiche (Partijdige voorstelling van het land) (3-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 900-901 3-14 p. 900-901 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1456-1458 3-24 p. 1456-1458 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (3-803)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-803/1
p. 1-2 3-803/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (3-625)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-625/1
p. 1-3 3-625/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel (3-543)      
  Voorstel van de heer Guilbert en mevrouw Durant
3-543/1
p. 1-3 3-543/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Amendementen nrs 26 tot 28 van de heer Guilbert
3-609/3
p. 6-7 3-609/3 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Algemene bespreking
3-34
p. 4-27 3-34 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
3-22
p. 39 3-22 p. 39 (PDF)
  3-22
p. 45-46 3-22 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-473) (3-474)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (Instellingen voor collectieve belegging [ICB] : omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" ; modernisering van het wettelijk kader) (3-610)      
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden (3-476)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanbrengen van opschriften op de openbare weg - Administratieve en strafsancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-432) (3-431)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Algemene bespreking
3-38
p. 47-50 3-38 p. 47-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Ongehoorzaamheden omschreven in Titel X van Boek II van het Strafwetboek en in de besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg : uit het strafrecht halen en overbrengen naar de gemeentelijke reglementen ; administratieve sancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-431) (3-432)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
3-55
p. 32-33 3-55 p. 32-33 (PDF)
  3-55
p. 42 3-55 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 1 van de heer Guilbert
3-27/2
p. 1-2 3-27/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (3-730)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-730/1
p. 1-4 3-730/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (3-688)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-688/1
p. 1-10 3-688/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (3-302)      
  Voorstel van de heer Guilbert
3-302/1
p. 1-12 3-302/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 169 en 170 van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-13/3
p. 45-46 3-13/3 p. 45-46 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft (Artikelen 319, 329 en 330) (3-303)      
  Voorstel van de heer Guilbert
3-303/1
p. 1-5 3-303/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999