Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hordies Marc" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanslagen in New York van 11 september 2001 - Controle van de politie- en inlichtingendiensten in het kader van de coördinatie ten gevolge van die gebeurtenissen (2-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235 2-44 p. 2235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3054 2-56 p. 3054 (PDF)
Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2-531)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Kamer) uitgebracht door de heer Hordies (S) en mevrouw Pelzer-Salandra (K)
2-531/1
p. 1-125 2-531/1 p. 1-125 (PDF)
Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (2-538)      
  Verslag namens de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) (Kamer) en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) (Senaat) uitgebracht door de heer Hordies (S) en mevrouw Pelzer-Salandra (K)
2-538/1
p. 1 2-538/1 p. 1 (PDF)
Activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2-332)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door de heren Hordies (S) en de Donnéa (K)
2-332/1
p. 1-301 2-332/1 p. 1-301 (PDF)
Activiteitenverslag 2000 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (2-866)      
  Verslag namens de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) (Kamer) en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) (Senaat) uitgebracht door de heren Hordies (S) en Van Parys (K)
2-866/1
p. 1-100 2-866/1 p. 1-100 (PDF)
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen (Overplaatsing naar de federale politie) (2-1440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2011 2-40 p. 2011 (PDF)
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen (Overplaatsing naar de federale politie) (2-1439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
Asielzoekers - Repatriëring - Eerbied voor de waardigheid van personen - Psychologische begeleiding (2-1315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1857-1858 2-38 p. 1857-1858 (PDF)
Bankcheques - Verdwijning van de eurocheques (Verdwijning van de bankgarantie) (2-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2182 2-43 p. 2182 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2334-2335 2-45 p. 2334-2335 (PDF)
Blok met appartementen en kantoren die toegankelijk zijn voor het publiek - Behandeling en opslag van toxische producten - Expertise van de brandweerdiensten (2-2143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3066-3067 2-56 p. 3066-3067 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De benoeming van toegevoegde rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (2-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 23-26 2-47 p. 23-26 (PDF)
De beslissing van de administratie van Financiën om het kadastraal inkomen te controleren bij de aankoop van een bescheiden woning (2-611)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De betrekkingen tussen Swissair en Sabena in het kader van het gerechtelijk akkoord (Aanwezigheid bestuurders van Swissair in de raad van bestuur van Sabena - Financiële verplichtingen van Sabena tegenover Swissair of haar filialen - Uitvoering sociaal plan) (2-716)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 13-14 2-148 p. 13-14 (PDF)
De bijzondere maatregelen op het vlak van verkeerscontrole die worden genomen door de lokale politie (Versterkte controle op secundaire wegen - Verschillen tussen het Noorden en het Zuiden) (2-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-173
p. 10-13 2-173 p. 10-13 (PDF)
De fiscale behandeling van de coördinatiecentra - Spaarfiscaliteit (2-695)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-137
p. 16-18 2-137 p. 16-18 (PDF)
De gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filières en mensenhandelaars) (2-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De kaderleden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Oppensioenstelling - Vervanging) (2-640)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 11-12 2-122 p. 11-12 (PDF)
De loonschalen bij de Staatsveiligheid (Verantwoordelijke minister - Personeelsbestand - Organisatie van de diensten - Management - Telefoontap) (2-803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 57-62 2-209 p. 57-62 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in België (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mobiele urgentiegroepen (MUG : verdeling, erkenning en financiering) (2-659)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-128
p. 15-16 2-128 p. 15-16 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat België bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filières en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De onwaardige omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (2-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 21-22 2-81 p. 21-22 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en Sürya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De systematische herziening van het kadastraal inkomen van te koop aangeboden bescheiden woningen (2-609)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De uitzetting van enkele honderden Slovaakse en Bulgaarse onderdanen die tot de Roma-minderheid behoren (2-245)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 5-8 2-45 p. 5-8 (PDF)
De vergadering in Rome over de illegale immigratie in Europa (Europees gemeenschappelijk beleid inzake opvang en informatie over de rechten, plichten en procedures van elke asielzoeker of vreemdeling die illegaal het grondgebied van de EU betreedt) (2-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 14-18 2-209 p. 14-18 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Diensten van het ministerie van Financiën - Overbrenging - Nijvel (2-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3115 2-57 p. 3115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3491-3492 2-62 p. 3491-3492 (PDF)
Discretie van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I gezien de wens om het Echelon-programma grondig te bestuderen vooraleer aanbevelingen te formuleren en een groot debat op gang te brengen      
  2-61
p. 50-52 2-61 p. 50-52 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Afscheidsvergoeding voor de senatoren (Uittredingsvergoeding)
2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Hordies, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Gebouwen en kramen op openbare markten - Nummer van de inschrijving in het handels- of het ambachtsregister - Vermelding op voertuigen (2-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2772-2773 2-52 p. 2772-2773 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2907 2-53 p. 2907 (PDF)
Gespecialiseerde spoedgevallenzorg - Mobiele urgentiegroepen - Toepassing van nieuwe normen (MUG-functies in Waals Brabant - Oprichting commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening) (2-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1369-1371 2-28 p. 1369-1371 (PDF)
Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Tunesië (Schending van de mensenrechten) (2-896)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 13-15 2-184 p. 13-15 (PDF)
Het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen (Onvoldoende controles - Seponering van PV's) (2-815)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 20-23 2-172 p. 20-23 (PDF)
Het door de regering aangekondigde mobiliteitsbeleid (Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers) (2-567)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-157
p. 64-85 2-157 p. 64-85 (PDF)
Het mobiliseren van de rijkswacht voor EURO 2000 en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken (Voetbalkampioenschap - Mobilisatie van 40.000 rijkswachters en politiemensen - Verdaging processen) (2-277)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 6-8 2-49 p. 6-8 (PDF)
Het tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken (2-269)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 23-26 2-47 p. 23-26 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  naar aanleiding van het vertrek van de heer Hordies, die een ander hoog ambt gaat bekleden
2-227
p. 106 2-227 p. 106 (PDF)
Intercommunales - Gebruik van documenten met het opschrift van de BTW-administratie, van Registratie en Domeinen, en van het comité voor de aankoop van gebouwen (2-1642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2300 2-45 p. 2300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2716-2717 2-51 p. 2716-2717 (PDF)
Internet - Casino's - Belgische wetgeving (Toegang tot een casino-site gevestigd in Antigua) (2-1809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
Internet - Casino's - Belgische wetgeving (Toegang tot een casino-site gevestigd in Antigua) (2-1810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3487 2-62 p. 3487 (PDF)
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Personeelsleden met een opleiding oosterse vechtsporten (Bescherming ambassades en officiële gasten) (2-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2297 2-45 p. 2297 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2384 2-46 p. 2384 (PDF)
Mobiliteit - Autotreinen - Schaarbeek (2-793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 997-998 2-22 p. 997-998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1162 2-25 p. 1162 (PDF)
Mobilofoonoperatoren - Gebrek aan medewerking van deze operatoren bij gerechtelijke onderzoeken (2-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333-1334 2-28 p. 1333-1334 (PDF)
NMBS - Bezettingsgraad van de personenrijtuigen op het spoorwegennet (2-2052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2979 2-55 p. 2979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3321-3322 2-60 p. 3321-3322 (PDF)
NMBS - Categorieën van personen die van een abonnement kunnen genieten - Voorwaarden (Niet-Belgen) (2-1574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2231-2232 2-44 p. 2231-2232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2319-2320 2-45 p. 2319-2320 (PDF)
NMBS - Verdeling van de passagiersrijtuigen (Ongelijkmatige verdeling qua kwaliteit over de verschillende lijnen) (2-1640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299 2-45 p. 2299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2777-2779 2-52 p. 2777-2779 (PDF)
NMBS - Verdeling van de passagiersrijtuigen (Ongelijkmatige verdeling qua kwaliteit over de verschillende lijnen) (2-2051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2979 2-55 p. 2979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3048-3049 2-56 p. 3048-3049 (PDF)
Ontslag van senatoren (2001-2002)      
  de heer Hordies (Vervangen door de heer Guilbert)
2-228
p. 11 2-228 p. 11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
Openbare mandatarissen - Belastingcontrole (2-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1679-1680 2-34 p. 1679-1680 (PDF)
Opvangcentra voor slachtoffers van de mensenhandel - Subsidie (Centra Surya, Pag Asa, Payoke) (2-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381-2382 2-46 p. 2381-2382 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
Regularisatiedossiers - Advies van de Staatsveiligheid (2-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2236 2-44 p. 2236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2580 2-49 p. 2580 (PDF)
Repatriëring van zigeuners in oktober 1999 - Administratief onderzoek - Besluiten (2-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 356-357 2-9 p. 356-357 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comité I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Sabena Technics - Ontslagprocedure (Herstructurering - Vermindering van het personeel - Individuele beslissingen - Gevolgen inzake opzeggingsvergoeding en werkloosheidsverzekering) (2-1808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2519-2520 2-48 p. 2519-2520 (PDF)
Treinen - Veelvuldig voorkomende vertragingen - Maatregelen (2-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2040-2041 2-41 p. 2040-2041 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2313-2315 2-45 p. 2313-2315 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-1043)      
  Bespreking
2-187
p. 18-21 2-187 p. 18-21 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ramoudt, Caluwé, Malcorps en Hordies
2-122
p. 43-44 2-122 p. 43-44 (PDF)
  2-122
p. 48 2-122 p. 48 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, Sürya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
  2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens (Installatie in voertuigen) (2-852)      
  Verslag van de heer Hordies
2-852/2
p. 1-42 2-852/2 p. 1-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over het federale plan inzake duurzame ontwikkeling (Plan voor de periode 2000-2003) (2-472)      
  Voorstel van de heren Malcorps en Hordies
2-472/1
p. 1-2 2-472/1 p. 1-2 (PDF)
Vrachtwagens - Maximumhoogte - Reglementering op Europees niveau (2-2174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3111 2-57 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3256 2-59 p. 3256 (PDF)
Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen (2-1403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1962 2-40 p. 1962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2926 2-54 p. 2926 (PDF)
Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen (2-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2640 2-50 p. 2640 (PDF)
Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen (2-1405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2706-2708 2-51 p. 2706-2708 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendement nr 16 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-422/2
p. 9-10 2-422/2 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (2-206)      
  Algemene bespreking
2-25
p. 40-42 2-25 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Verslag van de heer Hordies
2-933/3
p. 1-13 2-933/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomité - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 12 van de heren Roelants du Vivier en Hordies
2-1107/3
p. 7-8 2-1107/3 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties (2-979)      
  Verslag van de heer Hordies
2-979/3
p. 1-6 2-979/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendement nr 27 van de heer Hordies
2-347/2
p. 13 2-347/2 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 3 van de heren Hordies en Morael
2-1003/3
p. 2 2-1003/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 52 van de heer Hordies
2-283/4
p. 15 2-283/4 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 122 tot 132 van de heer Hordies
2-283/8
p. 6-10 2-283/8 p. 6-10 (PDF)
  Amendementen nrs 236 tot 241 van de heer Hordies
2-283/12
p. 1-3 2-283/12 p. 1-3 (PDF)
  Subamendementen nrs 247 tot 279 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-283/13
p. 63-75 2-283/13 p. 63-75 (PDF)
  Amendement nr 308 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-283/14
p. 4 2-283/14 p. 4 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren D'Hooghe, Hordies en Van Quickenborne en van de dames Kaçar, Taelman en Nyssens
2-125
p. 45-49 2-125 p. 45-49 (PDF)
  2-125
p. 91-92 2-125 p. 91-92 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-187
p. 5-13 2-187 p. 5-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (2-1146)      
  Voorstel van de heren Galand en Hordies c.s.
2-1146/1
p. 1-5 2-1146/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, §1, van de gemeentekieswet en artikel 11, §1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Algemene bespreking
2-61
p. 39-41 2-61 p. 39-41 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 (Zeteltoekenning : invoering van het systeem-D'Hondt) (2-257)      
  Voorstel van de heren Lozie en Hordies
2-257/1
p. 1-2 2-257/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de Veiligheid van de Staat en het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Wijziging wet 30 november 1998 houdende regeling van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten : definitie van de opdrachten van de Veiligheid van de Staat ; exclusiviteit van de opdrachten - Wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten : toezicht ; informatie van de Senaatscommissie belast met begeleiding van het Vast Comité I ; vermelding "beperkte verspreiding" op de verslagen ; informatie over het gevolg dat gegeven is aan klachten ; uitbreiding van de bevoegdheden van de dienst Enquêtes I - Wijziging wet 11 december 1998 betreffende classificatie en veiligheidsmachtigingen - Wijziging wapenwet 3 januari 1933) (2-1348)      
  Voorstel van de heren Hordies en Galand
2-1348/1
p. 1-11 2-1348/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999