Auteurs- en sprekersregister betreffende "Wille Paul" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Verslag van de heer Wille
2-774/1
p. 1-62 2-774/1 p. 1-62 (PDF)
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
De fiscale behandeling van de afsplitsing van vennootschappen (Dossier Electrabel - Fiscale invulling van het begrip "afsplitsing") (2-721)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-148
p. 21-23 2-148 p. 21-23 (PDF)
De gevolgen voor het vigerend BTW-regime voor huishoudelijk afvalbeheer bij invoering en uitbating van systemen voor gedifferentieerde tarificatie (2-542)      
  Vraag om uitleg van de heer Wille aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 48-50 2-140 p. 48-50 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Verslag van de dames Nagy en Thijs en van de heer Wille
2-1188/1
p. 1-76 2-1188/1 p. 1-76 (PDF)
De mogelijke visa-fraude in de Belgische ambassade of het consulaat in Marokko (2-1178)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 8-10 2-253 p. 8-10 (PDF)
De politieke vernieuwing (2-491)      
  Inleidende bespreking (Bijlage [ Voorgestelde thema's te bespreken] : rechtstreekse democratie, vertegenwoordigende democratie - verkiezingen, deontologie van de politieke mandataris, politiek en maatschappij, burgerschap en politiek, efficiŽntie van de democratie, bescherming van de democratie, werking van het parlement, Arbitragehof, depolitisering, politieke partijen, vervroegde ontbinding van de raden, Handvest van de sociaal verzekerde, asielzoekers, vluchtelingen, vrije meningsuiting, afschaffing Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, versoepeling voorwaarden om als representatieve vakbond erkend te worden, afschaffing ministeriŽle kabinetten, afschaffing pariteit Ministerraad, taalkennis ministers, afschaffing faciliteiten
   Verslag van de dames Genot (K), Schauvliege (K) en Thijs (S) en van de heren Bacquelaine (K), Mahoux (S) en Wille (S)
2-491/1
p. 1-27 2-491/1 p. 1-27 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De verzoekschriften van asielzoekers bij de Raad van State (2-773)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 24-26 2-162 p. 24-26 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Wille, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/1
p. 1-119 2-112/1 p. 1-119 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/2
p. 1-125 2-112/2 p. 1-125 (PDF)
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking tot zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als tot de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Verslag van de heer Cornil, mevrouw Nagy en de heer Wille
2-565/1
p. 1-221 2-565/1 p. 1-221 (PDF)
  2-565/2
p. 1-10 2-565/2 p. 1-10 (PDF)
IVe Euro-Mediterraan Parlementair Forum BARI (17-18 juni 2002) (Conflict in het Midden-Oosten - Economische samenwerking en uitbouw van een vrijhandelszone - Bestrijding van het terrorisme - Immigratie - Politieke en culturele dialoog) (2-1257)      
  Verslag van de heren Wille (S) en Moriau (K)
2-1257/1
p. 1-20 2-1257/1 p. 1-20 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Verslag namens de heren Galand en Wille en mevrouw Lizin
2-1018/2
p. 1-5 2-1018/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration" (Geharmoniseerd Europees kader) (2-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1206-1207 2-26 p. 1206-1207 (PDF)
Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration" (Geharmoniseerd Europees kader) (2-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1206-1207 2-26 p. 1206-1207 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendementen nrs 39 en 40 van de heer Wille c.s.
2-897/4
p. 8-9 2-897/4 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heer Wille c.s.
2-897/5
p. 6 2-897/5 p. 6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-224
p. 15 2-224 p. 15 (PDF)
   Ontvangsten van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing
2-224
p. 16 2-224 p. 16 (PDF)
   Politiehervorming - Financiering
2-224
p. 14 2-224 p. 14 (PDF)
  2-224
p. 15-17 2-224 p. 15-17 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendement nr 11 van de heer Wille c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
2-1549/6
p. 2 2-1549/6 p. 2 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Reserveofficieren - Bevordering - Wederoproepingsdagen (2-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 921-922 2-20 p. 921-922 (PDF)
Rusland-BelgiŽ : twee visies op migratie (2-920)      
  Gezamenlijk verslag namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Belgische Senaat en het Comitť voor veiligheid van de Doema van de Russische federatie uitgebracht door mevrouw Thijs en de heer Wille
2-920/1
p. 1-16 2-920/1 p. 1-16 (PDF)
Verkiezingen - Nieuwe kieswet - Opvolging - Onverenigbaarheden (Federale en regionale verkiezingen die niet op dezelfde datum plaatsvinden - Kandidaten die mochten opkomen zowel voor de Senaat als voor de Kamer - Minister) (2-2599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3831 2-69 p. 3831 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat (Actualiteitsdebatten) (2-791)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-791/1
p. 1-2 2-791/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat (Actualiteitsdebatten - Betrekken van andere parlementaire assemblees) (2-792)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-792/1
p. 1-2 2-792/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat (Afschaffing van het controlerecht door het stellen van "vragen om uitleg" - Vervanging van moties door een aanbevelingsrecht) (2-790)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-790/1
p. 1-2 2-790/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat (Interfractieoverleg vůůr evocatie - Gelijktijdige indiening van amendementen die het verzoek staven) (2-787)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-787/1
p. 1-2 2-787/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat (Automatische omzetting van een schriftelijke vraag in een mondelinge vraag, indien ze niet binnen 20 werkdagen is beantwoord) (2-788)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-788/1
p. 1-2 2-788/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Inhoudelijke uitbreiding van de mondelinge vragen) (2-789)      
  Voorstel van de heer Wille c.s.
2-789/1
p. 1-2 2-789/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Verslag van de heer Wille
2-1228/4
p. 1 2-1228/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Wille
2-1352/1
p. 1-2 2-1352/1 p. 1-2 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (2-1138)      
  Verslag van de heer Wille
2-1138/3
p. 1-25 2-1138/3 p. 1-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (2-1357)      
  Verslag van de heer Wille
2-1357/3
p. 1-15 2-1357/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Algemene bespreking
   Waardevermindering van voorraden (Vennootschapsbelasting)
2-20
p. 21-22 2-20 p. 21-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Verslag van de heer Wille
2-1280/3
p. 1-163 2-1280/3 p. 1-163 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement (Wederinvoeren van de categorie kandidaat-opvolgers - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Parlement en de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven) (2-1282)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Wille
2-1282/2
p. 1-4 2-1282/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Verslag van de heer Wille
2-503/2
p. 1-4 2-503/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2-1218)      
  Verslag van de heer Wille
2-1218/4
p. 1-15 2-1218/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Toekenning van toelagen aan de leden van de brandweerdiensten) (2-1496)      
  Algemene bespreking
2-274
p. 8-9 2-274 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek (Meerdere wijzigingen) (2-1499)      
  Verslag van de heer Wille
2-1499/3
p. 1-7 2-1499/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Verslag van de heer Wille
2-1281/3
p. 1 2-1281/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Verslag van de heren Dallemagne en Wille
2-1426/2
p. 1-20 2-1426/2 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma (2-490)      
  Voorstel van de heer Wille
2-490/1
p. 1-3 2-490/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Wille
2-490/2
p. 1-2 2-490/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Verslag van de heer Wille
2-1227/4
p. 1-17 2-1227/4 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Verslag van de heer Wille
2-49/2
p. 1 2-49/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Verslag van de heer Wille
2-449/2
p. 1 2-449/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999