Auteurs- en sprekersregister betreffende "Siquet Louis" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1608/1
p. 1 4-1608/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1607/1
p. 1-13 4-1607/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Bureau van Weismes - Sluiting - Opheffing van een dienst voor de Duitstalige burgers - Geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken - Respect (4-7081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7081
De enquêtes naar de arbeidskrachten (Organisatie van enquêtes bij de huishoudens - Fraude) (4-1709)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 16-18 4-120 p. 16-18 (PDF)
De financiering van het project betreffende de strijd tegen zwerfkatten (Ontwerp van KB - Hoge kosten voor de opvangcentra - Gemeentefinanciën) (4-1708)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 13-14 4-120 p. 13-14 (PDF)
De nieuwe website van Child Focus over de veiligheid van internetverkeer (Nood aan preventiecampagne in het Duits) (4-1696)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 19-20 4-120 p. 19-20 (PDF)
De vergoedingen wegens beroepsziekte voor het politiepersoneel (4-1698)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 18-19 4-120 p. 18-19 (PDF)
De verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie (Controle van de consumptieprijzen) (4-1697)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 15 4-120 p. 15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Louis Siquet, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
4-111
p. 7 4-111 p. 7 (PDF)
Het betrekken van de Duitstaligen bij het nationaal brandpreventieplan (Website "Is mijn woning brandveilig" - Duitse vertaling van de site) (4-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-113
p. 29-30 4-113 p. 29-30 (PDF)
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject “Mobile Region 2020” - Weigering van België - Redenen - Station van Eupen - Sluiting (4-7498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7498
Ontwerp van dienstenwet (Gedeeltelijke omzetting van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG - Vrijheid van vestiging - Vrijheid van dienstverlening - Kwaliteit van diensten, informatie en transparantie - Eisen die niet aan de afnemers mogen gesteld worden - Geschillenbeslechting - Administratieve samenwerking - Bescherming van persoonsgegevens - Waarschuwingsprocedure bij inbreuken - Strafsancties - Zie ook doc. 4-1644) (4-1643)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1643/2
p. 1-11 4-1643/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-114
p. 41-43 4-114 p. 41-43 (PDF)
Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Gedeeltelijke omzetting van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG - Vordering tot staking - Bevoegdheid voorzitter van de rechtbank van koophandel - Zie ook doc. 4-1643) (4-1644)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1644/2
p. 1 4-1644/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-114
p. 41-43 4-114 p. 41-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (Beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de resultaten van de verkiezingen binnen een beroepsinstituut - Zie ook doc. 4-1721) (4-1722)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1722/2
p. 1-4 4-1722/2 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999