Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mouton Henri" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De arbeidspensioenen : formaliteiten om ze uitbetaald te krijgen      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-86
p. 2290 1-86 p. 2290 (PDF)
De formaliteiten die vervuld moeten worden voor de uitbetaling van de werknemerspensioenen (Verplichting voor bejaarden, bestaansminimumgerechtigden, verblijfsattesten voor te leggen) (1-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-172
p. 5086 1-172 p. 5086 (PDF)
De geplande interpolitiezone van het type B in Haspengouw      
  Vraag om uitleg van de heer Mouton aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-27 COM
p. 196-197 1-27 COM p. 196-197 (PDF)
De indienstneming van operationele agenten bij de Civiele Bescherming (1-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Moens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3733 1-139 p. 3733 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds na de schade die de storm van 8 juni 1996 in Haspengouw heeft aangericht      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister en Binnenlandse Zaken
1-51
p. 1187 1-51 p. 1187 (PDF)
De termijnen die aan de gemeenten zijn toegekend om te voldoen aan de voorwaarden waaronder ze een veiligheidscontract kunnen sluiten of financiële hulp genieten voor de aanwerving van bijkomend personeel in het kader van hun politiedienst (Interpolitiezones)      
  Vraag om uitleg van de heer Mouton aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-96 COM
p. 748-749 1-96 COM p. 748-749 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Mouton, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschapr
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Het uitrustingsplan 1995-2005 voor de elektriciteitssector      
  Mondelinge vraag van de heer Mouton aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-8
p. 170 1-8 p. 170 (PDF)
Ontslag van senatoren (1997-1998)      
  de heer Mouton (Vervangen door de heer Istasse)
1-177
p. 5227 1-177 p. 5227 (PDF)
Uitwisseling van brieven met de landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE) (Internationale politiesamenwerking) (1-394)      
  Verslag van de heer Mouton
1-394/1
p. 1-36 1-394/1 p. 1-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Verslag van de heer Mouton
1-617/3
p. 1-8 1-617/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3343-3347 1-127 p. 3343-3347 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Verslag van de heer Mouton
1-539/3
p. 1-19 1-539/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 12 van de heren Mouton en Happart
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Mouton
1-321/2
p. 2-3 1-321/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de administratieve arrondissementen Hoei en Borgworm te laten samenvallen met een gerechtelijk arrondissement Hoei (1-823)      
  Voorstel van de heer Mouton c.s.
1-823/1
p. 1-12 1-823/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet (1-355)      
  Voorstel van de heer Mouton
1-355/1
p. 1-3 1-355/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Mouton
1-355/2
p. 1 1-355/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 20 van de heren Mouton en Happart
1-236/3
p. 1-8 1-236/3 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Mouton
1-236/4
p. 1-2 1-236/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Mouton en Happart
1-236/4
p. 9-10 1-236/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 81 van de heer Mouton
1-236/6
p. 3 1-236/6 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendementen nrs 87 en 88 van de heer Mouton c.s.
1-236/10
p. 3-4 1-236/10 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 142 van de heer Mouton c.s.
1-236/15
p. 2 1-236/15 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999