Voorstellen van Wouter Beke (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

69 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-110 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 21/9/2010
S. 5-111 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 21/9/2010
S. 5-112 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 21/9/2010
S. 5-113 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 21/9/2010
S. 5-114 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers 21/9/2010
S. 5-117 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 21/9/2010
S. 5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
S. 5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
S. 5-206 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 4/10/2010
S. 5-209 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) 4/10/2010
S. 5-213 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 4/10/2010
S. 5-214 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-216 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 4/10/2010
S. 5-217 Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 4/10/2010
S. 5-218 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-219 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-266 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 12/10/2010
S. 5-268 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 12/10/2010
S. 5-271 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking 12/10/2010
S. 5-340 Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering 14/10/2010
S. 5-347 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 15/10/2010
S. 5-348 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/10/2010
S. 5-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 15/10/2010
S. 5-350 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft 15/10/2010
S. 5-351 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 15/10/2010
S. 5-352 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 15/10/2010
S. 5-353 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 15/10/2010
S. 5-367 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 21/10/2010
S. 5-368 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 21/10/2010
S. 5-421 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 28/10/2010
S. 5-453 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 10/11/2010
S. 5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
S. 5-528 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 24/11/2010
S. 5-532 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 24/11/2010
S. 5-537 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het hypothecair krediet wat betreft de reclame 25/11/2010
S. 5-554 Wetsvoorstel tot invoering van een identificatieverplichting voor de schroothandel 2/12/2010
S. 5-555 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 2/12/2010
S. 5-556 Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 2/12/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-592 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de minderjarige kinderen en de ouders in geval van een extra-contractuele aansprakelijkheid 10/12/2010
S. 5-593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op het beperken van het personeel toepassingsgebied 10/12/2010
S. 5-594 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van vennootschappen van een minderheidsvordering voor de coŲperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 10/12/2010
S. 5-624 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars 20/12/2010
S. 5-630 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 22/12/2010
S. 5-648 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 10/1/2011
S. 5-753 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 3/2/2011
S. 5-781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 15/2/2011
S. 5-805 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen 24/2/2011
S. 5-877 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandsverzekering 21/3/2011
S. 5-926 Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen 31/3/2011
S. 5-932 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 23/6/2011
S. 5-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft 5/7/2011
S. 5-1161 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 8/7/2011
S. 5-1174 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 15/7/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 18/11/2011
S. 5-1422 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector 5/1/2012
S. 5-1439 Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 17/1/2012
S. 5-1560 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 4/4/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1876 Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen 5/12/2012
S. 5-2232 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 25/7/2013
S. 5-2243 Ontwerp tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2391 Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 9/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007