Voorstellen van Wouter Beke (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

116 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-204 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking 29/9/2007
S. 4-205 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen 29/9/2007
S. 4-206 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 29/9/2007
S. 4-207 Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid 29/9/2007
S. 4-208 Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden 29/9/2007
S. 4-209 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen 29/9/2007
S. 4-211 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte 29/9/2007
S. 4-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid 29/9/2007
S. 4-213 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers 29/9/2007
S. 4-214 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof 29/9/2007
S. 4-215 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders 29/9/2007
S. 4-216 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang 29/9/2007
S. 4-217 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrek van kinderopvang 29/9/2007
S. 4-218 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 1/10/2007
S. 4-220 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 1/10/2007
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 1/10/2007
S. 4-223 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 1/10/2007
S. 4-224 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 1/10/2007
S. 4-225 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 1/10/2007
S. 4-227 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" 1/10/2007
S. 4-279 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 16/10/2007
S. 4-280 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 16/10/2007
S. 4-281 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 16/10/2007
S. 4-282 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 16/10/2007
S. 4-283 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 16/10/2007
S. 4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
S. 4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007
S. 4-317 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 22/10/2007
S. 4-318 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 22/10/2007
S. 4-319 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 22/10/2007
S. 4-338 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 25/10/2007
S. 4-386 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 12/11/2007
S. 4-423 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 26/11/2007
S. 4-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 28/11/2007
S. 4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
S. 4-503 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 4/1/2008
S. 4-504 Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden 4/1/2008
S. 4-505 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 4/1/2008
S. 4-511 Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd 16/1/2008
S. 4-532 Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen 16/1/2008
S. 4-555 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 12/2/2008
S. 4-562 Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek 13/2/2008
S. 4-572 Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 20/2/2008
S. 4-576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 21/2/2008
S. 4-579 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 25/2/2008
S. 4-580 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 25/2/2008
S. 4-599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 29/2/2008
S. 4-600 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 29/2/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008
S. 4-644 Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 17/3/2008
S. 4-664 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 21/3/2008
S. 4-673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/4/2008
S. 4-685 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 9/4/2008
S. 4-686 Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector 9/4/2008
S. 4-688 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten 10/4/2008
S. 4-695 Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine 14/4/2008
S. 4-697 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden 15/4/2008
S. 4-761 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 20/5/2008
S. 4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ß 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 29/5/2008
S. 4-788 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen 20/6/2008
S. 4-791 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 2/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
S. 4-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/7/2008
S. 4-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
S. 4-942 Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 3/10/2008
S. 4-948 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering 7/10/2008
S. 4-960 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/10/2008
S. 4-973 Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars 20/10/2008
S. 4-988 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
S. 4-989 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot 4/11/2008
S. 4-1021 Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux 24/11/2008
S. 4-1022 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 24/11/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
S. 4-1060 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering 11/12/2008
S. 4-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft 22/12/2008
S. 4-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
S. 4-1082 Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen 22/12/2008
S. 4-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning 23/12/2008
S. 4-1121 Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen 15/1/2009
S. 4-1141 Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
S. 4-1155 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009
S. 4-1159 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) 3/2/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1223 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 12/3/2009
S. 4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009
S. 4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1307 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
4/5/2009
S. 4-1324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied 14/5/2009
S. 4-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 16/6/2009
S. 4-1428 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 17/9/2009
S. 4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
S. 4-1450 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen 13/10/2009
S. 4-1451 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 13/10/2009
S. 4-1456 Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap 15/10/2009
S. 4-1457 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 15/10/2009
S. 4-1461 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 15/10/2009
S. 4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
S. 4-1503 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 13/11/2009
S. 4-1504 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 13/11/2009
S. 4-1545 Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften 15/12/2009
S. 4-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet 16/12/2009
S. 4-1548 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek 16/12/2009
S. 4-1582 Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij 18/12/2009
S. 4-1583 Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen 4/1/2010
S. 4-1587 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 5/1/2010
S. 4-1588 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 5/1/2010
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1646 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur 4/2/2010
S. 4-1670 Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) 24/2/2010
S. 4-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 4/5/2010
S. 4-1789 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 6/5/2010

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007