Voorstellen van Wouter Beke (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

37 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
S. 3-991 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro 19/1/2005
S. 3-993 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger 20/1/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag 17/3/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1140 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27 december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds 22/4/2005
S. 3-1214 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad 1/6/2005
S. 3-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de woninghuurwet 4/7/2005
S. 3-1282 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 5/7/2005
S. 3-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/7/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1371 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 11/10/2005
S. 3-1527 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 109 en 111 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ter verruiming van het toepassingsgebied van het betaald educatief verlof 25/1/2006
S. 3-1528 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 25/1/2006
S. 3-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder 25/1/2006
S. 3-1558 Wetsvoorstel tot beŽindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder 3/2/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1680 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers 27/4/2006
S. 3-1682 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten 11/10/2006
S. 3-1711 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
S. 3-1712 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
S. 3-1713 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 11/5/2006
S. 3-1714 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 11/5/2006
S. 3-1715 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 11/5/2006
S. 3-1745 Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden 12/6/2006
S. 3-1772 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 27/6/2006
S. 3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 6/7/2006
S. 3-1888 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 6/11/2006
S. 3-1905 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 9/11/2006
S. 3-1906 Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst 9/11/2006
S. 3-2046 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is 29/1/2007
S. 3-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 14/2/2007
S. 3-2108 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 6/3/2007
S. 3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
S. 3-2458 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 30/4/2007

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010