Voorstellen van Ludwig Caluwé (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-29 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen 8/9/1999
S. 2-67 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 20/9/1999
S. 2-68 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1°, van het Strafwetboek 20/9/1999
S. 2-69 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 20/9/1999
S. 2-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 20/9/1999
S. 2-71 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten 20/9/1999
S. 2-72 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 20/9/1999
S. 2-73 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 20/9/1999
S. 2-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/9/1999
S. 2-81 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 27/9/1999
S. 2-124 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 25/10/1999
S. 2-127 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de inkomstenbelasting met het oog op de opheffing van de fiscale discriminatie van gehuwden 26/10/1999
S. 2-149 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de gemeentewet 10/11/1999
S. 2-150 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 10/11/1999
S. 2-242 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, § 1 van het Wetboek van strafvordering 17/12/1999
S. 2-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 24/2/2000
S. 2-755 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken 17/5/2001
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1214 Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft 24/6/2002
S. 2-1446 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 30/1/2003
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999