Voorstellen van Ludwig CaluwÚ (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-139 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet 25/10/1995
S. 1-157 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 10/11/1995
S. 1-199 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/12/1995
S. 1-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 12/12/1995
S. 1-361 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 19/6/1996
S. 1-388 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen 17/7/1996
S. 1-478 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 582, 1░, van het Gerechtelijk Wetboek 19/11/1996
S. 1-481 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 29/11/1996
S. 1-783 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 14/11/1997
S. 1-853 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 19/1/1998
S. 1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
S. 1-908 Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen 12/3/1998
S. 1-1020 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 11/6/1998
S. 1-1138 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek 5/11/1998

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003