Voorstellen van Ludwig Caluwť (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-143 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Hal-Vilvoorde 1/8/2003
S. 3-188 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1į, van het Strafwetboek 2/9/2003
S. 3-189 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/9/2003
S. 3-197 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 2/9/2003
S. 3-198 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 2/9/2003
S. 3-201 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 2/9/2003
S. 3-202 Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft 2/9/2003
S. 3-203 Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 2/9/2003
S. 3-212 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 18/9/2003
S. 3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 22/10/2003
S. 3-280 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken 22/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
S. 3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
S. 3-347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de socialezekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties 18/11/2003
S. 3-755 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren 17/6/2004
S. 3-760 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen 17/6/2004
S. 3-855 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 7/10/2004

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999