Voorstellen van Erika Thijs (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

30 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-158 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 20/8/2003
S. 3-162 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 20/8/2003
S. 3-169 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 20/8/2003
S. 3-178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 29/8/2003
S. 3-179 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 29/8/2003
S. 3-187 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit 29/8/2003
S. 3-199 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 2/9/2003
S. 3-211 Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees 18/9/2003
S. 3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-573 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters 19/3/2004
S. 3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
S. 3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
S. 3-761 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 17/6/2004
S. 3-963 Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking 20/12/2004
S. 3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen 29/3/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1261 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen 27/6/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1443 Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie 25/11/2005
S. 3-1530 Wetsvoorstel tot herinvoering van de artikelen 104, 10į, en 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor erkende socio-culturele verenigingen 25/1/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999