Voorstellen van Hugo Vandenberghe (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

63 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 15/7/2003
S. 3-143 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Hal-Vilvoorde 1/8/2003
S. 3-144 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie

---------------------

(De artikelen 12 en 18 worden door artikel 77 van de Grondwet geregeld)
11/8/2003
S. 3-145 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 11/8/2003
S. 3-159 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 20/8/2003
S. 3-165 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 20/8/2003
S. 3-180 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 29/8/2003
S. 3-182 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 29/8/2003
S. 3-198 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 2/9/2003
S. 3-201 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 2/9/2003
S. 3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-294 Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden 30/10/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
S. 3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-464 Wetsvoorstel houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving 19/1/2004
S. 3-528 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de magistraten aan te moedigen 26/2/2004
S. 3-550 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen 8/3/2004
S. 3-587 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingvermindering voor werken aan de eigen woning met het oog op het ouder worden 26/3/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
S. 3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
S. 3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
S. 3-708 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen 19/5/2004
S. 3-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding 26/5/2004
S. 3-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugswet van 24 februari 1921 en de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 17/6/2004
S. 3-758 Wetsvoorstel houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 17/6/2004
S. 3-759 Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden 17/6/2004
S. 3-868 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 66 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met een overgangsbepaling inzake de boekhoudkundige verplichtingen 15/10/2004
S. 3-893 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-894 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1094 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 16/3/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 29/4/2005
S. 3-1186 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, ß 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 29/4/2005
S. 3-1214 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad 1/6/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 7/9/2005
S. 3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
S. 3-1441 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 24/11/2005
S. 3-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 25/11/2005
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1638 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 27/3/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1955 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft 29/11/2006
S. 3-2021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 16/1/2007
S. 3-2042 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/1/2007
S. 3-2104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld 6/3/2007
S. 3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
S. 3-2459 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek 30/4/2007

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999