Voorstellen van Hugo Vandenberghe (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-255 Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector 12/2/1996
S. 1-270 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 27/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-326 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ 6/5/1996
S. 1-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 10/7/1996
S. 1-383 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d) van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1996
S. 1-417 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 13/9/1996
S. 1-448 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering 22/10/1996
S. 1-500 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 13/12/1997
S. 1-575 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek 12/3/1997
S. 1-643 Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat 20/5/1997
S. 1-728 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen 18/9/1997
S. 1-732 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 29/9/1997
S. 1-733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/9/1997
S. 1-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken 29/9/1997
S. 1-888 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 16/2/1998
S. 1-899 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/3/1998
S. 1-922 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen 26/3/1998
S. 1-969 Ontwerp van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering 30/4/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1156 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten 19/11/1998
S. 1-1217 Wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 23/12/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999
S. 1-1338 Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 29/3/1999
S. 1-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 29/3/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003