Voorstellen van Hugo Vandenberghe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan 29/9/1999
S. 2-118 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, 3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 21/10/1999
S. 2-131 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 27/10/1999
S. 2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 17/11/1999
S. 2-234 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 3/12/1999
S. 2-242 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, 1 van het Wetboek van strafvordering 17/12/1999
S. 2-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 17/12/1999
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-444 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 19/5/2000
S. 2-683 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 9/3/2001
S. 2-761 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 22/5/2001
S. 2-829 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat 4/7/2001
S. 2-937 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het beleid inzake "Sabena" 8/11/2001
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003
S. 2-1616 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999