5-1833/2

5-1833/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

2 JULI 2013


Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt Dbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Dbis. juicht het vredesproces toe dat de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en de regering van de heer Juan Manuel Santos hebben aangevat door het openen van vredesonderhandelingen op 15 oktober 2012; ».

Verantwoording

Update.

Nr. 2 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, punt H vervangen als volgt :

« stelt vast dat straffeloosheid en amnestie in de hand worden gewerkt, ook voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, omdat men een hervorming aan het goedkeuren is die de militaire rechtbanken meer bevoegdheden geeft en omdat het « wettelijk kader voor de vrede » (met inbegrip van de invoeging van de overgangsjustitie in de Grondwet) in juni 2012 goedgekeurd werd; ».

Verantwoording

Het is de bedoeling meer duidelijkheid te scheppen.

Nr. 3 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, in punt K, de woorden « 3,3 tot 3,5 miljoen mensen tot verhuizing werden gedwongen en » invoegen tussen het woord « landroof » en de woorden « de landbouwbevolking ».

Verantwoording

Aanvullende informatie.

Nr. 4 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, in punt N, de woorden « elke VHO » vervangen door de woorden « die VHO ».

Verantwoording

Dit punt behelst de huidige vrijhandelsovereenkomst.

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 1, de woorden « om door onderhandelingen tot een politieke oplossing te komen » vervangen door de woorden « opdat het vredesproces ertoe leidt dat het door onderhandelingen tot een politieke oplossing komt ».

Verantwoording

Update.

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering op te roepen om zonder voorbehoud de internationale instrumenten voor de bescherming van de mensenrechten en de protocollen ervan te ratificeren, de IAO-conventies na te leven (meer bepaald Conventies 87 en 98 betreffende de vrijheid van vereniging en het recht op collectief overleg) en gevolg te geven aan de aanbevelingen van de IAO-missie op hoog niveau die in februari 2011 plaatsvond; ».

Verantwoording

Update.

Nr. 7 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 8, de woorden « elementaire rechten » vervangen door het woord « grondrechten ».

Verantwoording

Gebruik van nauwkeurige termen.

Nr. 8 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, punt 9 aanvullen als volgt :

« en te garanderen dat die toestand zich niet meer voordoet; ».

Verantwoording

Aanvullende informatie.

Nr. 9 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, punt 13 vervangen als volgt :

« op Europees niveau erop aan te dringen dat de thematiek betreffende de situatie van mensenrechtenactivisten in Colombia en betreffende de straffeloosheid een plaats krijgt in de politieke dialoog tussen de Europese Unie en Colombia en in de onderhandeling over handelsovereenkomsten met Colombia. ».

Verantwoording

Er moet rekening worden gehouden met de thematiek van de straffeloosheid.

Nr. 10 VAN MEVROUW ZRIHEN

De considerans laten voorafgaan door wat volgt :

« Gelet op de resoluties 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) en 1889 (2009) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, betreffende de rol van vrouwen in het vredesproces alsook betreffende de problematiek van geweldpleging tegen vrouwen; ».

Verantwoording

Aangezien we volledigheid nastreven, mogen we de situatie van de vrouwen in Colombia, en het seksueel en ander geweld waarvan zij het slachtoffer zijn in het binnenlands gewapend conflict dat dit land al decennialang teistert, niet terzijde schuiven.

Nr. 11 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans een punt Cbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Cbis. wijst op het Colombiaans wettelijk arsenaal inzake de bestrijding van geweldpleging tegen vrouwen — zoals de wetten 248 (1995), 294 (1996), 599 (2000), 882 (2004) en 1257 (2008) alsook de decreten 4463 (2011), 4796 (2001), 4798 (2011) en vooral 4799 (2011) die daarop betrekking hebben; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 10.

Nr. 12 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, een punt 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 5bis. de Colombiaanse overheid op te roepen een globaal, rationeel en interdisciplinair actieplan uit te werken en ten uitvoer te leggen inzake de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen, het nationaal wettelijk arsenaal, alsook de resoluties van de VN-Veiligheidsraad die terzake bestaan, toe te passen, om onder andere de toegang tot justitie te waarborgen voor slachtoffers van seksueel geweld, vooral van seksueel geweld gepleegd in het kader van het gewapend conflict; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 10.

Olga ZRIHEN.

Nr. 13 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt A vervangen als volgt :

« stelt vast dat het economisch beleid van Colombia haar vruchten afwerpt gezien de economische groei jaar na jaar toeneemt, de werkloosheid in tien jaar tijd is gehalveerd en het percentage armen jaar na jaar afneemt. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld worden dat de inkomensongelijkheid nog te hoog is; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Het jaarrapport van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties dd. 7 januari 2013 (stuk nr. GE. 13-10092) laat aan duidelijkheid weinig te wensen over : « Colombia is in a position to greatly improve its compliance with its human rights obligations and to become a fully inclusive society that respects the rights of all Colombians. Significant positive signs are visible, including the formal initiation in October of dialogue between the Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC-EP) for the termination of the conflict and the construction of a stable and lasting peace and the commencement of implementation of the 2011 Victims and Land Restitution Law. ».

Punt A is niet relevant gezien de vaststelling voor zeer veel landen geldt. Bovendien is de informatie wat Columbia betreft niet pertinent en wordt niet het volledige plaatje weergegeven. Deze bepaling weerspiegelt niet de realiteit op het terrein, zowel wat betreft de economische groei alsook de sociale vooruitgang. Immers, tussen 2009 en 2011 nam het gemiddeld inkomen van de Columbianen op jaarbasis met 600 dollar toe. In 2012 kende het land een economische groei van 4 %.

Volgens de Wereldbank is de « Poverty headcount ratio at national poverty line ( % of population) » sinds 2005 in continu dalende lijn. In 2005 bedroeg het percentage armen 45 % en dit percentage daalt jaar na jaar spectaculair. In 2011 bedroeg het percentage nog slechts 34 %.

Terwijl de werkloosheidsgraad in Colombia in 2000 nog 20 % bedroeg, blijkt uit de recentste cijfers (januari 20123) dat deze heden 10,17 % bedraagt. De werkloosheid is aldus in 10 jaar tijd gehalveerd.

Het klopt dat Colombia een te hoge inkomensongelijkheid telt, maar dat geldt voor vele landen en deze kritiek houdt onvoldoende rekening met de situatie waarin het land verkeerde tot voor enkele jaren en bovenal wordt er volop werk gemaakt van een ommekeer in deze cijfers.

Al de zeer positieve ontwikkelingen in de strijd tegen armoede worden niet vermeld.

Nr. 14 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt B vervangen als volgt :

« herinnert eraan dat Colombia een land is in volle transitie. Het land is in positie om de mensenrechten drastisch te verbeteren en een meer inclusieve maatschappij te worden. Het vredesproces moet tot een goed einde worden gebracht en ook met de andere milities moeten vredesgesprekken plaatsvinden. Ondanks de positieve legistieke ontwikkelingen moeten de uitgewerkte principes en de instellingen de mensenrechtenprovisies nu omzetten in de praktijk. De verschillende aanbevelingen van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN moeten aldus verder worden geïmplementeerd en daadwerkelijk worden uitgevoerd; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

In december 2012 vond een nationale conferentie plaats betreffende de mensenrechten (National Conference on Human Rights). De conferentie vormde het sluitstuk van 25 departementale fora waar de lokale en de nationale autoriteiten, alsook 12 000 mensenrechtenactivisten en slachtoffers, rechtstreeks betrokken waren. Er wordt dus steeds meer rekening gehouden met het middenveld. Sinds 2012 werd de « National System for Human Rights » van kracht. Deze instelling heef tot doel de inspanningen van diverse overheden en instellingen te coördineren wat mensenrechten betreft. Dit alles geschiedt onder het toezicht van het OHCHR.

Naar aanleiding van een zwaar mensenrechtenincident in Cauca, waarbij de inheemse bevolking werd geviseerd en 27 doelgerichte moorden werden gepleegd, bezocht de Colombiaanse president persoonlijk de regio waarbij hij zich publiekelijk verontschuldigde voor de mensenrechtenschendingen en waarna een nieuw orgaan werd opgericht waarbij, enerzijds, Binnenlandse Zaken en, anderzijds, de inheemse bevolking maatregelen gaat uitwerken om deze mensenrechtenschendingen te voorkomen. De rapporteur van de VN stelt hieromtrent het volgende : « The process instituted a trust-building process with groups that have been perpetually marginalized. It contributed to Government officials » understanding and changes that were required, as well as to indigenous authorities » understanding of possibilities for collaboration that seemed unlikely before the mass actions. ».

Het punt B houdt geen rekening met nochtans zeer belangrijke ontwikkelingen wat betreft de rechten van de inheemse bevolking. De auteurs van he amendement verwijzen naar de « a high-level process with the indigenous authorities », waarnaar de VN zelf verwijzen in hun jaarverslag van januari jongstleden. De auteurs citeren verder : « The High Commissioner welcomes the agreements reached to date and expresses OHCHR-Colombia's continued commitment to help stimulate and facilitate the dialogue process. She also encourages all relevant actors to go further towards addressing remaining concerns, and to use the lessons learned from this process to improve respect for indigenous rights and those most affected by the conflict. ».

Nr. 15 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt C vervangen als volgt :

« erkent de positieve ontwikkelingen, zoals het intensiever overleg met de inheemse bevolking, het instellen van de National Protection Unit en de duidelijke signalen dat men werk wil maken van een daadwerkelijke handhaving van de mensenrechten; wijst echter op de noodzaak om de mensenrechten van alle Columbianen beter te respecteren en moedigt de Colombiaanse regering aan om de aanhoudende zware mensenrechtenschendingen systematisch te vervolgen en in het bijzonder concrete maatregelen te treffen inzake de buitengerechtelijke executies, het seksueel geweld, de gedwongen verdwijningen en dit ongeacht de daders van deze zware mensenrechtenschendingen; ».

Verantwoording

Er vinden inderdaad nog steeds mensenrechtenschendingen plaats en deze moeten worden veroordeeld. Wel dient men er oog voor te hebben dat deze schendingen niet enkel voortvloeien uit schendingen door het regeringsleger, maar bovenal het werk zijn van extreem linkse en extreem rechtse rebellengroeperingen, alsook allerhande milities.

Men moet ook oog hebben voor de inspanningen die de Colombiaanse regering levert inzake mensenrechten, die inderdaad soms nog moeten worden vertaald op het terrein.

In december 2012 vond een nationale conferentie plaats betreffende de mensenrechten (National Conference on Human Rights). De conferentie vormde het sluitstuk van 25 departementale fora waar de lokale en de nationale autoriteiten, alsook 12 000 mensenrechtenactivisten en slachtoffers, rechtstreeks betrokken waren. Er wordt dus steeds meer rekening gehouden met het middenveld. Sinds 2012 werd de National System for Human Rights van kracht. Deze instelling heef tot doel de inspanningen van diverse overheden en instellingen te coördineren wat de mensenrechten betreft. Dit alles geschiedt onder het toezicht van het OHCHR.

Er blijven gedocumenteerde feiten opduiken van dreigementen, informatiediefstal, seksueel geweld en moorden jegens mensenrechtenactivisten. Wel wijst de OHCHR er expliciet op dat het merendeel van deze schendingen toewijsbaar zijn aan de post-demobilisatie groeperingen (The majority of cases observed are attributable to post-demobilization groups. FARC-EP has also been accused of killings of and threats and other violations against human rights defenders.). In een resolutie is het belangrijk dat men alle feiten weergeeft, alle daders aanduidt en oplet voor een tunnelvisie. Zo staat de persvrijheid nog steeds onder druk. De Foundation for freedom of the press registreerde 66 gevallen van dreigementen jegens journalisten. Een journalist stierf bij een betoging in Sucre na geslagen te zijn door de politie.

Er zijn wel positieve en belangrijke ontwikkelingen die werden geïnitieerd door de Colombiaanse regering. De auteurs verwijzen naar de National Protection Unit die in 2012 in werking trad. In augustus 2012 werden aan 3500 activisten beschermende maatregelen toegekend. Tussen december 2011 en augustus 2012 waren er 11 aanvallen tegen beschermde activisten waarvan geen enkele dodelijk afliep. Er was wel één dodelijk slachtoffer die een beperkte bescherming genoot (soft protection scheme).

Het is een feit dat deze « National Protection Unit » vooral gekend is in de verstedelijkte gebieden, doch veel minder gekend is in de rurale gebieden.

Wat betreft de militairen en de politie zijn er nog steeds gedocumenteerde gevallen van excessief of onterecht aanwenden van geweld. De OHCHR ontving aantijgingen van seksueel geweld jegens de bevolking gepleegd door militairen. Enkele militairen werden veroordeeld, zoals een luitenant die een meisje verkrachtte, daarna vermoordde en ook haar twee broers vermoorde. Toch stelt de OHCHR vast dat er relatief weinig veroordelingen waren voor seksueel geweld in verhouding tot het hoge aantal gerapporteerde gevallen ervan.

Ook de politie wordt van gelijkaardige feiten beschuldigd en diverse incidenten werden gerapporteerd. De politie onderkent de problemen van excessief geweld, aldus het rapport van 2012. Zo heeft Bogota prompt transparante disciplinaire sancties getroffen jegens de daders.

Nr. 16 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt E doen vervallen.

Verantwoording

Punt E moet geschrapt worden omdat de opsomming bijzonder gedetailleerd is en, voor wat de auteurs van het amendement betreft, het niet zeker is of het nog steeds actueel is. Het gevaar van dergelijke gedetailleerde opsomming is dat deze niet (meer) correct is. In haar huidige vorm is het punt E te negatief geformuleerd en draagt het niet bij tot oplossingen.

Nr. 17 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt F vervangen als volgt :

« stelt vast dat het FARC-EP en het ELN ondanks het vredesproces verantwoordelijk zijn voor zware mensenrechtenschendingen en dat ook de post — demobilisatie groepen zijn mede verantwoordelijk voor zware mensenrechtenschendingen; wijst op de noodzaak om effectieve actie te ondernemen tegen de post — demobilisatiegroepen die zware mensenrechtenschendingen plegen en hierbij de slachtoffers een effectieve stem te geven in de gerechtelijke procedure en hen beter te informeren en te beschermen tegen mogelijke represailles; ».

Verantwoording

Het jaarrapport van de hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties dd. 7 januari 2013 (stuk nr. GE. 13-10092) laat aan duidelijkheid weinig te wensen over : « Colombia is in a position to greatly improve its compliance with its human rights obligations and to become a fully inclusive society that respects the rights of all Colombians. Significant positive signs are visible, including the formal initiation in October of dialogue between the Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC-EP) for the termination of the conflict and the construction of a stable and lasting peace and the commencement of implementation of the 2011 Victims and Land Restitution Law. ».

Er zijn nog zware schendingen van de mensenrechten maar deze houden verband met de vele extreem rechtse en extreem linkse milities die actief zijn in het land. Net daarom is het lopende vredesproces cruciaal voor de mensenrechten. Op dit vlak werd en wordt veel vooruitgang geboekt.

Stellen dat het demobilisatieproces mislukt is, is wat de auteurs van het amendement betreft niet in overeenstemming met de recentste stand van zaken. Het vredesproces gaat in de goede richting en het zou onbetamelijk zijn om nu te stellen dat de demobilisatie mislukt is. Wel zijn de auteurs het eens met de vaststelling dat de post — demobilisatie groepen ten dele mede verantwoordelijk zijn voor zware mensenrechtenschendingen.

Nr. 18 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt G doen vervallen.

Verantwoording

Het is bijzonder voorbarig en zelfs gevaarlijk om in een lopend vredesproces tussen de regering van een land en de respectieve rebellengroepering(en) tussen te komen en in casu de optie van een amnestie uit te sluiten. Dit kan immers een wezenlijk onderdeel uitmaken van het vredesproces. Het is vooral van belang dat de vele mensenrechtenschendingen in de toekomst niet meer herhaald worden. Soms is een amnestie noodzakelijk om rebellengroeperingen aan de onderhandelingstafel te krijgen of om een vredesakkoord te sluiten. In deze context is het overigens niet onbelangrijk erop te wijzen dat de ELN nog niet aan de onderhandelingstafel zit.

Nr. 19 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt H vervangen als volgt :

« stelt vast dat, alhoewel er vooruitgang werd geboekt wat betreft de extragerechtelijke executies, de recent goedgekeurde hervorming van de militaire rechtbanken kan leiden tot straffeloosheid voor sommige leden van het leger en de politie. Maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat onderzoeken naar militairen en politie in het kader van mensenrechtenschendingen ondermijnt worden; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie. Ook wat betreft de vervolging inzake extragerechtelijke executies werd vooruitgang geboekt, aldus een rapport van de Foreign & Commonwealth Office van 2012. Overigens zijn de hervormingen van de militaire rechtbanken reeds goedgekeurd waardoor dit punt zelfs achterhaald is.

Punt H behoeft dan ook nuance.

Nr. 20 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt I doen vervallen.

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Er zijn nog zware schendingen van de mensenrechten maar deze houden verband met de vele extreem rechtse en extreem linkse milities die actief zijn in het land. Net daarom is het lopende vredesproces cruciaal voor de mensenrechten. Op dit vlak werd en wordt veel vooruitgang geboekt.

Punt I is een verregaande beschuldiging die niet wordt weerhouden door de rapporten van de OHCHR of andere internationale instellingen. Deze stelling is te weinig onderbouwd en speculatief.

Nr. 21 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt K vervangen als volgt :

« heeft kennis van de goedkeuring van de « wet inzake slachtoffers en de teruggave van de grond », alsook de oprichting van het agentschap dat zal instaan voor de teruggave en vergoeding van de slachtoffers; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Het jaarrapport van de hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties dd. 7 januari 2013 (stuk nr. GE. 13-10092) laat aan duidelijkheid weinig te wensen over : « Colombia is in a position to greatly improve its compliance with its human rights obligations and to become a fully inclusive society that respects the rights of all Colombians. Significant positive signs are visible, including the formal initiation in October of dialogue between the Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC-EP) for the termination of the conflict and the construction of a stable and lasting peace and the commencement of implementation of the 2011 Victims and Land Restitution Law. ».

Er zijn nog zware schendingen van de mensenrechten maar deze houden verband met de vele extreem rechtse en extreem linkse milities die actief zijn in het land. Net daarom is het lopende vredesproces cruciaal voor de mensenrechten. Op dit vlak werd en wordt veel vooruitgang geboekt.

Het punt K behoeft nuance in het licht van de vele stappen die werden genomen ten aanzien van de landlozen. De Colombiaanse regering heeft recent een agentschap opgericht dat de eerder gestemde wet betreffende de Landteruggave in uitvoering zal brengen.

De druk op gronden neemt ongetwijfeld toe, maar het is geenszins vastgesteld dat dit het gevolg is van het economisch beleid van de Colombiaanse regering. Dit is veeleer een algemene tendens die in vele continenten onmiskenbaar is en vooral veroorzaakt wordt door macro-economische oorzaken, zoals de behoefte aan grondstoffen en levensmiddelen ten gevolge de groei van de wereldbevolking. Bovendien is normaal dat de economische waarde van gronden toeneemt eenmaal een oorlog of een intern conflict is stopgezet of fel verminderd. Dat is veeleer een positief teken dat ook de mensen geloven in een betere toekomst. Punt K heeft dan ook geen meerwaarde.

Nr. 22 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In de considerans, punt M vervangen als volgt :

« stelt vast dat het Europees Parlement werkt aan de ratificatie van een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en wijst op de noodzaak van het bestendigen van de economische groei van Colombia op een duurzame wijze; ».

Verantwoording

Het verhogen van de welvaart op een duurzame manier is belangrijk voor Colombia, wil het de oorzaken van het ongenoegen bij bepaalde bevolkingsgroepen wegnemen. Het is bijgevolg cruciaal dat de economische groei aanhoudt en bestendigd wordt. Vrijhandelsverdragen zijn hierbij een cruciaal element en geen obstakel zoals het voorstel van resolutie lijkt aan te geven.

Nr. 23 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« haar steun te betuigen voor het lopende vredesproces en te wijzen op het cruciale belang van het welslagen van de vredesgesprekken voor het beëindigen van de zware mensenrechtenschendingen, daar de meeste mensenrechtenschendingen gepleegd worden door rebellen en illegale gewapende groeperingen; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Het jaarrapport van de hoge commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties dd. 7 januari 2013 (stuk nr. GE. 13-10092) laat aan duidelijkheid weinig te wensen over : « Colombia is in a position to greatly improve its compliance with its human rights obligations and to become a fully inclusive society that respects the rights of all Colombians. Significant positive signs are visible, including the formal initiation in October of dialogue between the Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People's Army (FARC-EP) for the termination of the conflict and the construction of a stable and lasting peace and the commencement of implementation of the 2011 Victims and Land Restitution Law. ».

Er vinden inderdaad nog steeds mensenrechtenschendingen plaats en deze dienen te worden veroordeeld. Wel moet men er oog voor hebben dat deze schendingen niet enkel voortvloeien uit schendingen door het regeringsleger, maar bovenal het werk zijn van extreem linkse en extreem rechtse rebellengroeperingen alsook allerhande milities.

Men moet ook oog hebben voor de inspanningen die de Colombiaanse regering levert inzake mensenrechten, die inderdaad soms nog moeten worden vertaald op het terrein.

Nr. 24 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 2 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering verder aan te moedigen om de diverse wettelijke initiatieven te vertalen in het systematisch vervolgen van alle zware mensenrechtenschendingen, ongeacht de daders, en hierbij meer rechten toe te kennen aan de slachtoffers en hen inzage te geven in de lopende onderzoeken; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 23.

Nr. 25 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 3 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering te verzoeken verder te werken aan het effectief en preventief terugdringen van alle daden van geweld jegens de bevolking gepleegd door het leger en de politie en naar het voorbeeld van de eerder opgerichte National Protection Unit concrete initiatieven te nemen om de rurale bevolking in het bijzonder beter te beschermen van bedreigingen, standrechtelijke executies, seksueel geweld en andere zware mensenrechtenschendingen van zowel rebellen, gewapende milities als militairen en politie; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bji amendement nr. 23.

Nr. 26 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 4 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering op te roepen om, ondanks de positieve legistieke ontwikkelingen, de uitgewerkte principes en de instellingen de mensenrechtenprovisies om te zetten in de praktijk. De recent goedgekeurde hervorming van de militaire rechtbanken kan leiden tot straffeloosheid van sommige leden van het leger en de politie. De regering moet aandringen op bijkomende maatregelen om te voorkomen dat onderzoeken naar militairen en politie in het kader van mensenrechtenschendingen ondermijnt worden. Ook moeten de rechten van de slachtoffers worden uitgebreid en moet het agentschap tot uitvoering van de wet betreffende de Landteruggave snel overgaan tot de vastlegging en uitbetaling van de compensaties alsook de teruggave van de gronden; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Er vinden inderdaad nog steeds mensenrechtenschendingen plaats en deze dienen te worden veroordeeld. Wel moet men er oog voor hebben dat deze schendingen niet enkel voortvloeien uit schendingen door het regeringsleger, maar bovenal het werk zijn van extreem linkse en extreem rechtse rebellengroeperingen alsook allerhande milities.

Nr. 27 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 5 vervangen als volgt :

« de illegale activiteiten van het DAS op Belgisch grondgebied, alsook de illegale activiteiten jegens de Europese instellingen, te veroordelen en de Colombiaanse regering aan te manen om werk te maken van de aangekondigde hervorming van de veiligheids- en inlichtingendiensten en erop toe te zien dat het strafrechtelijk onderzoek in alle onafhankelijkheid verloopt; ».

Verantwoording

Het DAS schandaal behoeft de aandacht van de Belgische regering maar de vragen aan de regering houden geen rekening met diverse elementen waaruit blijkt dat de Colombiaanse regering lessen heeft getrokken uit dit schandaal.

In 2009 kwam een omvangrijk schandaal aan het licht, onder meer door een diepgaand onderzoek van een plaatselijk kwalitatief tijdschrift. Het DAS bleek een grootschalige operatie opgezet te hebben om tegenstanders van de regering te bespioneren en te neutraliseren, zonder dat daarvoor een gerechtelijk bevel was gegeven. Het betrof niet alleen het illegaal afluisteren van telefoonlijnen, het onderscheppen van e-mail, maar ook het fotograferen van verdachte personen en hun familieleden.

Burgers uit alle mogelijke groepen die kritisch staan tegenover de huidige regering werden geviseerd : leden van de oppositie, mensenrechtenorganisaties, vakbonden, journalisten en zelfs magistraten van het hooggerechtshof. Bovendien werd de inlichtingendienst ervan verdacht lastercampagnes te hebben opgezet en mee aan de basis te liggen van bedreigingen en moordzaken die in tussentijd gepleegd zijn door extreemrechtse paramilitaire groeperingen, praktijken die in interne rapporten van het DAS bestempeld worden als « offensieve informatie ». Ook Europese en Belgische NGO's en instanties waren het doelwit van dergelijke operaties.

Sinds het aan het licht komen van de schandalen, heeft de Colombiaanse regering er alles aan gedaan om haar imago in het buitenland te herstellen. Er zijn tientallen functionarissen van het DAS ontslagen of overgeplaatst naar andere diensten. Daarnaast wordt er een grondige hervorming gepland van de veiligheids- en inlichtingendiensten.

Het parket heeft twee afzonderlijke onderzoeken ingesteld, één voor de periode vóór en één voor de periode na 2006, waarbij een twintigtal functionarissen van het DAS, waaronder ook 4 directeurs betrokken zijn.

De commissie van Inbeschuldigingstelling van het Colombiaans parlement is het orgaan dat bevoegd is voor dit type van onderzoeken. Deze commissie heeft beslist om een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen

Nr. 28 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering aan te moedigen overleg te plegen met het maatschappelijk middenveld en samen te werken aan een structurele aanpak van mensenrechtenschendingen, alsook verdere stappen te zetten voor het invullen van de rechten en vrijheden van de Colombiaanse bevolking in het algemeen en de inheemse bevolking in het bijzonder. Hierbij moet volop ingezet worden in de verdere uitbouw van duurzame economische ontwikkeling van het land waarbij alle rechten en vrijheden van de burgers, de pers en de verenigingen in de praktijk worden gewaarborgd. Tevens moeten de nodige internationale verdragen worden geratificeerd die de rechten en vrijheden uitwerken en invullen; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 23.

Nr. 29 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, in punt 7, de woorden « en de richtlijnen van de Europese Unie » en de verwijzing « (arrest 092 en wet 1325 inzake de bescherming van vrouwen tegen geweld) » doen vervallen.

Verantwoording

De auteurs van het amendement begrijpen niet waarom de Colombiaanse regering de Europese richtlijnen inzake geweld tegen vrouwen moet uitvoeren. Dit is uiteraard een ideale situatie, maar een dergelijke vraag getuigt van weinig realiteitszin. Het spreekt voor zich dat de auteurs medestander zijn van de implementatie van de aanbevelingen van de VN hieromtrent.

Nr. 30 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 8 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering aan te moedigen het opgestarte structurele overleg met de inheemse bevolking verder uit te werken en concreet in te vullen, waarbij systematisch voorafgaand overleg met hen moet plaatsvinden over elk besluit dat hen economisch, sociaal en cultureel aanbelangt en dit gebaseerd op concrete protocollen die worden afgesloten met elke etnische gemeenschap teneinde hun rechten en vrijheden te vrijwaren en te beschermen; ».

Verantwoording

Naar aanleiding van een zwaar mensenrechtenincident in Cauca, waarbij de inheemse bevolking werd geviseerd en 27 doelgerichte moorden werden gepleegd, bezocht de Colombiaanse president persoonlijk de regio waarbij hij zich publiekelijk verontschuldigde voor de mensenrechtenschendingen en waarna een nieuw orgaan werd opgericht waarbij, enerzijds, Binnenlandse Zaken en, anderzijds, de inheemse bevolking maatregelen gaat uitwerken om deze mensenrechtenschendingen te voorkomen. De rapporteur van de VN stelt hieromtrent het volgende : « The process instituted a trust-building process with groups that have been perpetually marginalized. It contributed to Government officials » understanding and changes that were required, as well as to indigenous authorities » understanding of possibilities for collaboration that seemed unlikely before the mass actions. ».

Punt vraag 8 houdt geen rekening met nochtans zeer belangrijke ontwikkelingen wat betreft de rechten van de inheemse bevolking. De auteurs van het amendement verwijzen meer specifiek naar het overleg (« high-level process with the indigenous authorities ») dat hieromtrent plaatsvond. Ook de VN verwijzen ernaar in hun jaarverslag van januari jongstleden. De auteurs citeren verder : « The High Commissioner welcomes the agreements reached to date and expresses OHCHR-Colombia's continued commitment to help stimulate and facilitate the dialogue process. She also encourages all relevant actors to go further towards addressing remaining concerns, and to use the lessons learned from this process to improve respect for indigenous rights and those most affected by the conflict. ».

De auteurs van het amendement menen dat een positieve benadering meer resultaat heeft dan een vingerwijzing. Daarenboven is de alternatieve vraag 8 meer concreet.

Nr. 31 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 11 doen vervallen.

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

Punt 11 bevat herhalingen en is daarenboven onduidelijk en ideologisch gekleurd. Het voorstel van resolutie gaat over mensenrechten in Colombia. Voorliggende vraag valt buiten het doel van dit voorstel. Door te veel punten op te nemen, verliest een resolutie aan kracht.

Nr. 32 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

In het dispositief, punt 13 vervangen als volgt :

« op Europees niveau erop aan te dringen om systematisch de situatie van de mensenrechten in het algemeen en de mensenrechtenactivisten in het bijzonder aan te kaarten bij de politieke dialoog tussen de Europese Unie en Colombia; ».

Verantwoording

Dit voorstel van resolutie houdt te weinig rekening met de significante verbeteringen die de Colombiaanse regering heeft doorgevoerd wat betreft de mensenrechten en de democratie.

De handelsovereenkomsten zullen bijdragen tot de verbetering van de vrijheden en de rechten van de Colombiaanse bevolking. Minder werkloosheid reduceert armoede; economische groei is de motor en essentiële basis om enig sociaal recht daadwerkelijk te realiseren.

In de eerste zin wordt reeds verwezen naar de noodzaak om op Europees niveau aan te dringen dat de thematiek van de mensenrechtenactivisten in Colombia een plaats krijgen in de politieke dialoog. Dit moet niet nogmaals geëxpliciteerd worden. Bovendien is het aangewezen ook de mensenrechten zelf aan te kaarten bij het overleg tussen de EU en Colombia.

Nr. 33 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

Aan het dispositief, een punt 14 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 14. bij de Colombiaanse regering erop aan te dringen om werk te maken van een eenvoudige en transparante procedure die duidelijk aangeeft welk overheidsorgaan instaat voor het opsporen en identificeren van vermiste personen en om de know how van ons Disaster Victim Identification Team aan de Colombiaanse regering aan te bieden wat betreft het opsporen en de identificatie van lichamen; ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe een bijkomende vraag aan de regering voor te leggen gezien de familie en de verenigingen die opkomen voor de vermiste personen in Colombia dikwijls nergens naar toe kunnen met hun grieven en gezien de identificatie en de het terugvinden van slachtoffers en vermiste personen cruciaal is in het verwerkingsproces van de desbetreffende familie en vrienden, maar ook voor het land in zijn geheel. Ook de VN rapporteur bepleitte dit eerder. Bovendien menen de auteurs van het amendement, naar analogie met de opgedane ervaring in onder meer Kosovo, dat de know how en opgedane en internationaal erkende expertise van ons Disaster Victim Identification Team moet aangeboden worden aan de Colombiaanse regering.

Nr. 34 VAN DE HEREN DE GUCHT EN VASTERSAVENDTS

Aan het dispositief, een punt 15 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 15. bij de Colombiaanse regering erop aan te dringen om de National Protection Unit uit te breiden naar de rurale gebieden, alsook bijkomende specifieke beschermingsmaatregelen te treffen voor mensenrechtenactivisten die bedreigd worden, in het bijzonder journalisten, indigene leiders en mensen die actief zijn in de landrestitutie processen. ».

Verantwoording

Deze suggestie werd eveneens gedaan door de VN-rapporteur voor de mensenrechten en vloeit voort uit een eerdere getroffen maatregel van de Colombiaanse regering om bedreigde activisten en andere mensen te beschermen Er zijn concrete en positieve ontwikkelingen die werden geïnitieerd door de Colombiaanse regering. De auteurs van het amendement verwijzen naar de National Protection Unit die sinds 2012 in werking trad. In augustus 2012 werden aan 3500 activisten beschermende maatregelen toegekend. Tussen december 2011 en augustus 2012 waren er 11 aanvallen tegen beschermde activisten waarvan geen enkele dodelijk afliep. Er was echter één dodelijk slachtoffer die een beperkte bescherming genoot (soft protection scheme). Wel is het zo dat deze Protection Unit vooral gekend is in de verstedelijkte gebieden, doch veel minder gekend is in de rurale gebieden.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nr. 35 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt Dbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Dbis. stelt vast dat de Colombiaanse president Santos vredesonderhandelingen heeft aangevat met de FARC; ».

Verantwoording

Update en de noodzaak om de inspanningen van de Colombiaanse regering te erkennen.

Nr. 36 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, een punt Dter (nieuw) invoegen, luidende :

« Dter. stelt vast dat op 26 mei 2013 tussen de regering en de FARC een akkoord gesloten is over de landbouwhervorming dat voorziet in de economische en sociale ontwikkeling van het platteland en in het verschaffen van land aan de landbouwers; ».

Verantwoording

Update.

Nr. 37 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, punt F vervangen als volgt :

« maakt zich zorgen over de beperkingen waarmee de uitvoering van de demobilisatie van de illegale gewapende strijders gepaard gaat en stelt vast dat er gewapende misdaadbendes (Bacrim) opduiken die uit gewezen paramilitairen bestaan; ».

Verantwoording

Nauwkeuriger formulering.

Nr. 38 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, in punt L, het woord « belangrijke » doen vervallen.

Verantwoording

Colombia is geen belangrijke buitenlandse handelspartner van België. De export van België naar Colombia vertegenwoordigt 0,1 % van onze export. Het is onze 58e klant en onze 46e leverancier.

Nr. 39 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans, punt M vervangen als volgt :

« weet hoe belangrijk het is dat de sociale en milieugerelateerde rechten in aanmerking worden genomen bij de onderhandelingen die worden gevoerd over de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia; ».

Verantwoording

Er niet vanuit gaan dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia negatief zal zijn.

Nr. 40 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 1 laten voorafgaan door een nieuw punt 1, luidende :

« 1. haar steun te betuigen aan de vredesonderhandelingen die tussen de Colombiaanse regering en de FARC worden gevoerd; ».

Verantwoording

President Santos heeft onderhandelingen met de FARC aangevat. Het feit op zich dat hij onderhandelingen heeft aangevat, wordt door zijn voorganger Alvaro Uribe bekritiseerd. Kiezen voor het zoeken naar een politieke oplossing verdient steun.

Nr. 41 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 2 vervangen als volgt :

« alle partijen te herinneren aan de verplichting het internationaal humanitair recht, en in het bijzonder de burgerbevolking, te eerbiedigen; ».

Verantwoording

Alle partijen in het conflict en niet alleen de strijdkrachten van de regering schenden het humanitair recht.

Nr. 42 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 3 doen vervallen.

Verantwoording

Redundant nadat punt 2 gewijzigd werd.

Vanessa MATZ.

Nr. 43 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt A vervangen als volgt :

« stelt vast dat op een aantal punten vooruitgang werd geboekt inzake economisch beleid (economische groei die een stijgende lijn vertoont, opmerkelijke daling van het werkloosheidscijfer en strijd tegen armoede) maar dat de Colombiaanse samenleving een nog te grote ongelijkheid vertoont op het niveau van de inkomens; ».

Nr. 44 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt B vervangen als volgt :

« stelt vast dat de inspanningen van de Colombiaanse regering duidelijk en op een positieve manier toenemen, en dat de verschillende aanbevelingen van het VN-Hoog-Commissariaat voor de Mensenrechten moeten verder worden uitgevoerd en ook werkelijk toegepast; ».

Nr. 45 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt C vervangen als volgt :

« erkent de positieve ontwikkelingen, zoals intenser overleg met de inheemse bevolking, de oprichting van de National Protection Unit en de signalen die getuigen van de wil om de mensenrechten werkelijk te doen naleven; benadrukt desalniettemin de noodzaak van een groter respect voor de mensenrechten van alle Colombianen en moedigt de Colombiaanse regering aan om de aanhoudende zware schendingen van de mensenrechten gerechtelijk en systematisch te vervolgen en, in het bijzonder, om concrete maatregelen te treffen inzake buitengerechtelijke executies, seksuele geweldpleging, gedwongen verdwijningen, en dit ongeacht de identiteit van de daders; ».

Nr. 46 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt A doen voorafgaan door een nieuw punt A, luidende :

« A. verheugt zich over het vredesproces dat is ingezet door de regering van de heer Juan Manuel SANTOS en de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) door het starten van vredesonderhandelingen sinds 15 oktober 2012; ».

Nr. 47 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt E vervangen als volgt :

« neemt kennis van de beslissingen van het Grondwettelijk Hof betreffende de rechten van de interne ontheemden (T-025 van 2004), betreffende het seksueel geweld tegen vrouwen in een gewapend conflict (T-092 van 2008) en betreffende de inheemse bevolking (uitvoering van een nationaal garantieprogramma); ».

Nr. 48 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt F vervangen als volgt :

« maakt zich zorgen over de beperkingen die gelden bij de uitvoering van de demobilisatie van illegale gewapende strijders, stelt vast dat er gewapende criminele bendes opduiken (bandas criminales emergentes — BACRIM) en benadrukt de noodzaak van een doeltreffend optreden tegen de post-demobilisatie groepen die zware schendingen van de mensenrechten begaan, alsook de noodzaak van het recht van de slachtoffers om echt gehoord te worden in gerechtelijke procedures door hen te informeren en beter te beschermen tegen de eventuele represailles; ».

Nr. 49 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt G vervangen als volgt :

« spreekt de wens uit dat het wettelijk kader van de demobilisatie (decreet 128 van 2003, wet 975 van 2005, de zogenoemde « wet gerechtigheid en vrede », evenals de wet 1424 van 2010 en de uitvoeringsdecreten ervan) zou voldoen aan de internationale eisen inzake het recht van slachtoffers op waarheid, rechtvaardigheid en herstelbetalingen; ».

Nr. 50 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt H vervangen als volgt :

« stelt vast dat de hervorming die de bevoegdheid van de militaire rechtbanken uitbreid en het « wettelijk kader voor de vrede » goedgekeurd in juni 2012, het risico doen lopen op straffeloosheid van sommige leden van het leger en de politie. Maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de onderzoeken betreffende militairen en politieagenten in het kader van de schendingen van de mensenrechten worden ondermijnd; ».

Nr. 51 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt K vervangen als volgt :

« neemt kennis van de goedkeuring van de « wet inzake slachtoffers en de teruggave van de grond » en van de oprichting van het agentschap belast met de teruggave en de schadeloosstelling van de slachtoffers die vooruitgang terzake mogelijk hebben gemaakt, maar wijst er evenwel nogmaals op dat door landroof de landbouwbevolking van 6,8 tot 10 miljoen hectaren grond werd beroofd en herinnert aan de gedwongen verhuizing van 3,3 à 5,5 miljoen mensen; ».

Nr. 52 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, punt N doen vervallen.

Nr. 53 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« haar steun te betuigen aan het lopende vredesproces en te benadrukken dat het van cruciaal belang is dat de vredesgesprekken slagen om een einde te kunnen maken aan de zware schendingen van de mensenrechten in Colombia; ».

Nr. 54 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 4 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering op te roepen om verder te gaan met de reële en doeltreffende maatregelen die een einde moeten maken aan het ongestraft blijven van misdaden gepleegd door alle betrokkenen in het conflict en om het recht van de slachtoffers op waarheid, rechtvaardigheid en herstelbetalingen in acht te nemen; ».

Nr. 55 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 5 vervangen als volgt :

« openlijk de illegale activiteiten van de DAS op Belgisch grondgebied te veroordelen, net als die gericht tegen de Europese instellingen, erop toe te zien dat het strafrechtelijk onderzoek en de strafrechtspleging procedure betreffende die feiten onafhankelijk en doeltreffend verlopen en de Colombiaanse regering te verzoeken zo onpartijdig mogelijk het nationale onderzoeksproces voort te zetten in verband met die illegale activiteiten en te beginnen met de aangekondigde hervorming van de veiligheids- en inlichtingendiensten; ».

Nr. 56 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 7 vervangen als volgt :

« bij de Colombiaanse autoriteiten erop aan te dringen de aanbevelingen van het VN-systeem en, in het kader van hun betrekkingen met de Europese Unie, de richtlijnen van de Europese Unie inzake geweld tegen vrouwen uit te voeren (arrest 092 van het Colombiaanse Grondwettelijk Hof en resolutie 1325 inzake de bescherming van vrouwen tegen geweld); ».

Nr. 57 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 11 vervangen als volgt :

« erop toe te zien dat het Colombiaanse maatschappelijk middenveld gehoord wordt in het kader van de besprekingen over handelsovereenkomsten en dat de mensen- en vakbondsrechten in acht worden genomen; ».

Nr. 58 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

Aan het dispositief, een punt 15 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 15. de Colombiaanse regering erop aan te dringen om de financiële middelen voor de National Protection Unit uit te breiden tot de rurale gebieden, alsook bijkomende specifieke beschermingsmaatregelen te treffen voor mensenrechtenactivisten die bedreigd worden, in het bijzonder journalisten, leiders en mensen die actief betrokken zijn bij het proces van landteruggave. »

Olga ZRIHEN.
Vanessa MATZ.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Bert ANCIAUX.
Dominique TILMANS.
Johan VERSTREKEN.

Nr. 59 VAN DE DAMES ZRIHEN EN MATZ

In de considerans, punt M vervangen als volgt :

« gelet op het feit dat het belangrijk is rekening te houden met de politieke, economische, sociale, culturele en milieurechten in het kader van de lopende onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia; ».

Nr. 60 VAN DE DAMES ZRIHEN EN MATZ

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering aan te moedigen overleg te plegen met het maatschappelijk middenveld en om samen te ijveren voor een structurele aanpak van de schendingen van de mensenrechten, en om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor de uitvoering van de rechten en vrijheden van de Colombiaanse bevolking in het algemeen en van de inheemse bevolking in het bijzonder. Hierbij dient volop te worden ingezet op de verdere uitbouw van de duurzame economische ontwikkeling van het land en op het blijven waarborgen van alle rechten en alle vrijheden van de burgers, de pers en de verenigingen in de praktijk (IAO -conventies 87 en 98 betreffende de vrijheid van vereniging en het collectief overleg). Ook dienen de internationale verdragen geratificeerd te worden die de rechten en vrijheden bepalen en er uitvoering aan geven (meer bepaald de economische, sociale en culturele rechten en de burger- en politieke rechten); ».

Nr. 61 VAN DE DAMES ZRIHEN EN MATZ

In het dispositief, punt 8 vervangen als volgt :

« de Colombiaanse regering aan te moedigen het structureel overleg dat werd aangevat met de inheemse bevolking voort te zetten en er concrete gestalte aan te geven, met dien verstande dat er systematisch voorafgaand overleg moet plaatsvinden naar aanleiding van iedere beslissing die haar economische, sociale en culturele belangen betreft en dit op basis van concrete protocollen gesloten met iedere etnische gemeenschap teneinde de rechten en vrijheden ervan — met inbegrip van de meest fundamentele rechten (zie IAO-Conventie 169) — te beschermen alsook elke gemeenschap zelf (meer bepaald tegen gedwongen verhuizingen); ».

Olga ZRIHEN.
Vanessa MATZ.

Nr. 62 VAN DE HEER HELLINGS

In het dispositief, punt 12, tussen de woorden « de Europese Unie en Colombia, » en de woorden « in overeenstemming », de woorden « met inbegrip van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia » invoegen.

Verantwoording

Punt M van de considerans is duidelijk omtrent de nefaste gevolgen die een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia zou hebben « voor de mensenrechten van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, voor de sociale cohesie en voor het milieu ». Ondertussen is deze handelsovereenkomst bekrachtigd door het Europees Parlement, zij het met een zeer nipte meerderheid, wat veel zegt over de polemische aard van deze overeenkomst en het gebrek aan consensus erover.

De Senaat moet nu coherent zijn met zichzelf. De regering moet duidelijk aangeven hoe de vrijhandelsovereenkomst een hefboom kan zijn om de in deze resolutie gevraagde resultaten te boeken. Indien geen waarborgen inzake mensenrechten gegeven kunnen worden, moet de Senaat de Belgische regering vragen deze overeenkomst niet te bekrachtigen en ze dus niet in deze bewoordingen aan de Senaat ter goedkeuring voor te leggen.

Benoit HELLINGS.