5-665/3

5-665/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 NOVEMBER 2011


Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In de considerans, in punt F, de woorden « gelet op de recente oprichting van de UN Entity for Gender and the Empowerment of Women (UN Women) » vervangen door de woorden « gelet op Resolutie 64/289 van de algemene Vergadering van de VN tot oprichting van de UN Entity for Gender and the Empowerment of Women (UN Women) ».

Piet DE BRUYN.
Patrick DE GROOTE.
Karl VANLOUWE.

Nr. 2 VAN DE DAMES TILMANS EN de BETHUNE

In het dispositief, een punt 6bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 6bis. elk nationaal initiatief te steunen dat de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 in een ander land beoogt, in het bijzonder wanneer het vrouwen meer wil betrekken bij het oplossen van conflicten en vredeshandhaving; ».

Nr. 3 VAN DE DAMES TILMANS EN de BETHUNE

In het dispositief, een punt 6ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 6ter. een doeltreffend antwoord te bieden op de noden van vrouwen in conflictsituaties en ervoor te zorgen dat zij actief deelnemen aan vredesprocessen, wat betekent dat zij ook een rol moeten spelen in het politieke leven en de economische ontwikkeling van hun land; ».

Nr. 4 VAN DE DAMES TILMANS EN de BETHUNE

In het dispositief, een punt 6quater (nieuw) invoegen, luidende :

« 6quater. de uitwisseling te bevorderen van de maatregelen die genomen zijn in het raam van de tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 en met succes zijn bekroond, inzonderheid tussen landen die opgenomen zijn in het Europees Nabuurschapsbeleid van de Europese Unie; ».

Nr. 5 VAN DE DAMES TILMANS EN de BETHUNE

In het dispositief, een punt 11 (nieuw) invoegen, luidende :

« 11. de activiteiten te steunen van de organisatie « UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women » (UN Women) en van het departement Politieke Zaken van de Verenigde Naties, teneinde vrouwen meer te laten deelnemen aan de besluitvormingsprocessen; ».

Dominique TILMANS.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 6 VAN MEVROUW MATZ C.S.

In de considerans, een punt N (nieuw) invoegen, luidende :

« N. gelet op het verslag van 14 juni 2011 dat is opgemaakt namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Stuk Senaat, nr. 5-765/1) ; ».

Vanessa MATZ.
Marie ARENA.
Sabine de BETHUNE.