5-108/1

5-108/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 — Ed. 2 van 7 mei 2010)


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel nr. 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 143 van de Grondwet regelt de voorkoming en de regeling van de belangenconflicten. De Senaat doet bij gemotiveerd advies uitspraak over het belangenconflict. Dit voorstel wil bij bijzondere meerderheidswet een instantie aanwijzen welke die functie in de toekomst zal vervullen. Diezelfde bijzondere wet zal de procedureregels nopens deze instantie bevatten.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 143, § 2, van de Grondwet wordt vervangen als volgt : « Een wet, aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, duidt de instantie aan die bevoegd is om, bij wege van gemotiveerd advies, uitspraak te doen over de belangenconflicten tussen de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van wet, decreet of de in artikel 134 bedoelde regel. Deze wet bepaalt eveneens de procedure tot voorkoming en regeling van dergelijke conflicten.

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking vanaf de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. ».

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.