4-1696/1

4-1696/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

8 MAART 2010


Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat

(Ingediend door de heer Armand De Decker c.s.)


TOELICHTING


In het kader van haar opdracht geeft de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) onderzoeksopdrachten aan het Comité I. Het Comité voert dan een onderzoek uit waarvan het de bevindingen opneemt in een verslag dat het aan de begeleidingscommissie overzendt.

Om hun wettelijke opdracht te kunnen uitvoeren beschikken de leden van het Comité I over een veiligheidsmachtiging als bedoeld in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Daardoor kan het Comité I kennis nemen van geclassificeerde informatie.

In zijn toezichtsverslag kan het Comité deze geclassificeerde informatie echter niet opnemen omdat de leden van de begeleidingscommissie niet over een dergelijke veiligheidsmachtiging beschikken.

De senatoren die lid zijn van de begeleidingscommissie beschikken echter niet over een dergelijke machtiging en kunnen dus niet geïnformeerd worden door het Comité I over geclassificeerde elementen.

Daardoor kan de begeleidingscommissie geen kennis nemen van soms essentiële elementen van een toezichtsonderzoek.

Het gevolg is dat het door de wetgever gewilde parlementaire toezicht op de inlichtingendiensten onvolledig is en de begeleidingscommissie geen globaal beeld krijgt van de feiten die onderzocht worden.

Deze situatie sleept al jaren aan. Om hieraan een einde te maken wordt voorgesteld dat de leden van de begeleidingscommissie een veiligheidsmachtiging wordt verstrekt zoals dit nu reeds het geval is voor de functioneel bevoegde ministers. Deze veiligheidsmachtiging zou aan de leden worden verstrekt, zonder veiligheidsonderzoek, op grond van een verklaring dat zij de wettelijke verplichtingen zullen naleven die uit de veiligheidsmachtiging voorvloeien.

Om deze reden wordt voorgesteld het reglement van de Senaat aan te passen.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Paul WILLE.
Christiane VIENNE.
Tony VAN PARYS.

VOORSTEL


Artikel 1

In artikel 86bis van het reglement van de Senaat, ingevoegd op 10 november 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het punt 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« Om hun mandaat te kunnen opnemen, ondertekenen de leden een document waarin zij zich ertoe verbinden de wettelijke verplichtingen na te leven die uit de veiligheidsmachtiging voortvloeien, zoals bepaald in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. »;

2º het punt 5 wordt vervangen als volgt :

« Het lid dat de wettelijke verplichtingen die uit de veiligheidsmachtiging voortvloeien, zoals bepaald in de in het punt 1 bedoelde wet of de verplichting tot vertrouwelijkheid of geheimhouding, zoals bepaald in artikel 66bis, § 5, eerste lid, van de in het punt 2 bedoelde wet, schendt, kan uit de commissie worden uitgesloten overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 77. ».

Art. 2

Na de inwerkingtreding van deze wijziging worden de senatoren die op dat ogenblik lid zijn van de commissie, onverwijld uitgenodigd het document bedoeld in artikel 1, 1º, te tekenen of om ontslag te nemen uit de commissie.

8 maart 2010.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Paul WILLE.
Christiane VIENNE.
Tony VAN PARYS.