4-1435/1

4-1435/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

2 OKTOBER 2009


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3º, en 69, 3º, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 131, tweede uitgave, van 2 mei 2007)

(Ingediend door de heer Joris Van Hauthem c.s.)


TOELICHTING


Overeenkomstig de artikelen 64 en 69 van de Grondwet moet men de volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt om tot respectievelijk volksvertegenwoordiger of senator te worden verkozen.

Bij de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de gemeenschaps- en gewestparlementen en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen geldt echter een lagere leeftijdsvereiste van 18 jaar. Deze verkiesbaarheidsvoorwaarde is redelijk en objectief te verantwoorden aangezien de leeftijdsvereiste als kiesvoorwaarde, voor elke verkiezing die in België wordt gehouden, eveneens gesteld is op 18 jaar.

Volgens de indieners van dit voorstel bestaat er voor dit verschil in leeftijd geen objectief en redelijk te verantwoorden verklaring en is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Dit voorstel strekt er dan ook toe om de artikelen 64 en 69 van de Grondwet aan te passen om zo voor de volksvertegenwoordigers en senatoren de leeftijd, als verkiesbaarheidsvoorwaarde, ook op 18 jaar te brengen.

Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS
Nele JANSEGERS
Yves BUYSSE.

VOORSTEL


Artikel 1

In artikel 64, eerste lid, 3º, van de Grondwet wordt het woord « eenentwintig » vervangen door het woord « achttien ».

Art. 2

In artikel 69, 3º, van de Grondwet wordt het woord « eenentwintig » vervangen door het woord « achttien ».

29 september 2009.

Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS
Nele JANSEGERS
Yves BUYSSE.